Урок 42

Словообразование

վեր-

Префикс происходит от слова վեր'вверх, наверх, (с)выше, сверх'

վեր նայել

смотреть вверх

բարձրանալ

վեր ելնել

подниматься наверх

փողոցով վեր գնալ

идти вверх по улице

վեր կենալ

վերկենալ

вставать, подниматься

վեր կացնել

поднимать, будить

վեր հանել

վերհանել

выявлять, вскрывать, обнаруживать

Դա իմ ուժերից վեր է։

Это сверх моих сил.

Употребляется в значениях

Движение вверх или сверху, нахождение наверху или сверху

ելնելjɛlˈnɛlвставать, подниматься

վերելքvɛˈɾɛlkʰподъем, восхождение

վերելակvɛɾɛˈlɑkлифт

հսկելhskɛlследить, контролировать

վերահսկելvɛɾɑhsˈkɛlконтролировать, надзирать

վերահսկիչvɛɾɑhsˈkiʧʰконтролер, надзиратель; контрольный

վերահսկողականконтролирующий, контрольный

հասնելhɑsˈnɛlдойти, достичь

վերահասvɛɾɑˈhɑs(неожиданно, внезапно) надвигающийся, наступающий

դասելdɑˈsɛlпричислять, относить

վերադասvɛɾɑˈdɑsвышестоящий

գետինɡɛˈtinземля; пол

վերգետնյաvɛɾɡɛtnˈjɑнадземный

ստորգետնյաstɔɾɡɛtnˈjɑподземный

ազգայինɑzɡɑˈjinнациональность

վհրագգայինнаднациональный, транснациональный

արկանելɑɾkɑˈnɛlбросать, набрасывать, одевать, надевать (уст.)

վերարկուvɛɾɑɾˈkuпальто

Повторение действия или совершение его по-новому

դառնալdɑrˈnɑlстановиться, оборачиваться

վերադառնալvɛɾɑdɑrˈnɑlвозвращаться

վերադարձvɛɾɑˈdɑɾʦʰвозвращение

բաշխելbɑʃˈχɛlраспределять

վերաբաշխելvɛɾɑbɑʃˈχɛlперераспределять

բաշխվելbɑʃχˈvɛlраспределяться

վերաբաշխվելvɛɾɑbɑʃχˈvɛlперераспределяться

զինելziˈnɛlвооружать

վերագինելперевооружать

վերազինումvɛɾɑziˈnumперевооружение

կենդանիkɛntʰɑˈniживой

վերակենդանանալvɛɾɑkɛndɑnɑˈnɑlоживать; воскресать, возрождаться; реанимироваться

վերակենդանացնելvɛɾɑkɛndɑnɑʦʰˈnɛlоживлять, реанимировать

վերակենդանացումvɛɾɑkɛndɑnɑˈʦʰumоживление, воскрешение, возрождение; реанимация

բնակվելbənɑkˈvɛlпроживать, поселяться

վերաբնակվելvɛɾɑbnɑkˈvɛlпереселяться

վերաբնակեցնելvɛɾɑbnɑkɛʦʰˈnɛlпереселять

վերաբնակիչvɛɾɑbnɑˈkiʧʰпереселенец

վերաբնակչուհիvɛɾɑbnɑkʧʰuˈhiпереселенка

վերաբնակությունvɛɾɑbnɑkutʰˈjunпереселение

նորոգելnɔɾɔˈɡɛlобновлять

վերանորոգելvɛɾɑnɔɾɔˈɡɛlремонтировать

նայելnɑˈjɛlсмотреть

վերանայելvɛɾɑnɑˈjɛlпересматривать

նկարահանելnəkɑɾɑhɑˈnɛlснимать (камерой)

վերանկարահանելvɛɾɑŋkɑɾɑhɑˈnɛlпереснимать

քննելkʰəˈnːɛlрассматривать, изучать; экзаменовать

վերաքննելvɛɾɑkʰˈnːɛlпереэкзаменовывать

վերաքննությունvɛɾɑkʰnːutʰˈjunпереэкзаменовка

հրատարակելh(ə)ɾɑtɑɾɑˈkɛlиздавать, публиковать

վերահրատարակելvɛɾɑhɾɑtɑɾɑˈkɛlпереиздавать

գնահատելɡənɑhɑˈtɛlоценивать, ценить

վերագնահատելvɛɾɑɡnɑhɑˈtɛlпереоценивать

վերագնահատումvɛɾɑɡnɑhɑˈtumпереоценка

իմաստավորելimɑstɑvɔˈɾɛlосмысливать

վերաիմաստավորելvɛɾɑimɑstɑvɔˈɾɛlпереосмысливать

գտնելɡətˈnɛlнаходить

վերագտնելvɛɾɑɡtˈnɛlвновь обретать, находить заново

ընտրելəntˈɾɛlвыбирать, избирать

վերընտրելvɛɾəntˈɾɛlпереизбирать

վաճառելvɑʧɑˈrɛlпродавать

վերավաճառելvɛɾɑvɑʧɑˈrɛlперепродавать

կառուցելkɑruˈʦʰɛlстроить

վերակառուցելvɛɾɑkɑruˈʦʰɛlперестраивать, реорганизовывать

վերակառուցումvɛɾɑkɑruˈʦʰumперестройка, реорганизация

խաղարկելχɑʁɑɾˈkɛlразыгрывать

վերախաղարկելпереигрывать, разыгрывать заново

քվեkʰəˈvɛголос (при голосовании)

քվեարկելkʰəvɛɑɾˈkɛlголосовать

վերաքվեարկելvɛɾɑkʰvɛɑɾˈkɛlпереголосовать

Направленность действия на кого-л., что-л

բերվելbɛɾˈvɛlприносить

վերաբերելvɛɾɑbɛˈɾɛlотноситься, касаться

վերաբերվելvɛɾɑbɛɾˈvɛlотноситься, обращаться

վերաբերմունքvɛɾɑbɛɾmuŋkʰотношение

գրելɡəˈɾɛlписать

վերագրելvɛɾɑɡ(ə)ˈɾɛlприписывать, относить (пер.)

Лексика

վերահսկիչ հանձնաժողով

контрольная комиссия

մարդկային վերաբերմունք

человечное отношение

հին ու մաշված վերարկու

старое и потрепанное пальто

արժեքների վերագնահատում

переоценка ценностей

փախստականների վերաբնակեցում

переселение беженцев

հասարակական վերահսկում

общественный контроль

դատական գործի վերանայում

пересмотр судебного дела

ուժերի վերաբաշխում

перераспределение сил

վիճակախաղի տոմսերի վերախաղարկում

переигровка лотерейных билетов

վերահսկողական ծառայություն

контролирующая служба

վերադաս մարմին

вышестоящий орган

վերադաս ատյան

вышестоящая инстанция

Դա ձեզ չի վերաբերում։

Это вас не касается.

ստոր-

Префикс обычно употребляется без интерфикса в прилагательных и с интерфиксом в существительных и глаголах.

Происходит от слова ստոր'низкий, подлый; нижний, низовой'

ստորինstoˈɾinнижний, низкий, низовой

ստորանալəstɔɾɑˈnɑlунижаться

ստորացնել(ə)stɔɾɑʦʰ(ə)ˈnɛlунижать

ստորությունstɔɾutʰˈjunподлость, низость

ստորաբարstɔɾɑˈbɑɾподло, низко

ստորացուցիչstɔɾɑʦʰuˈʦʰiʧʰунизительный


ստորին պալատ

нижняя палата

Употребляется в значении "нижний, низкий, находящийся ниже, под чем-л."

ոտքvɔtkʰнога

ոտնнога (др.)

ստորոտstɔˈɾɔtподножье, подошва горы

ջուրʤuɾвода

ստորջրյաstɔɾʤɾˈjɑподводный

ծովʦɔvморе

ստործովյաнаходящийся под водой, на дне моря

գետինɡɛˈtinземля, почва

ստորգետնյաstɔɾɡɛtnˈjɑподземный

դասdɑsсостояние, категория; урок

ստորադասstɔɾɑˈdɑsнижестоящий, подчиненный

ստորադասելstɔɾɑdɑˈsɛlподчинять, ставить ниже

վերադասvɛɾɑˈdɑsвышестоящий

բաժանվելbɑʒɑnˈvɛlразделяться

ստորաբաժանվելstɔɾɑbɑʒɑnˈvɛlподразделяться

ստորաբաժանումstɔɾɑbɑʒɑˈnumподразделение

գրելɡəˈɾɛlписать

ստորագրելəstɔɾɑɡˈɾɛlставить подпись

կետkɛtточка

ստորակետstɔɾɑˈkɛtзапятая

Лексика

ստործովյա ուսումնասիրություններ

подводные морские исследования

ինստիտուտի ստորաբաժանումներ

подразделения института

անընթեռնելի ստորագրություն

неразборчивая подпись

ստորջրյա հոսանք

подводное течение

ստորջրյա խութեր

подводные рифы

ստորգետնյա անցում

подземный переход

ստորև բերվում է

ниже приводится

ստորև ստորագրյալներս

(мы) нижеподписавшиеся

Грамматика

Вопросительные и Относительные Местоимения
Հարցական և Հարաբերական Դերանուններ
Interrogative and Relative Pronouns

երբjɛɾpʰкогда

ուրкуда, где

որտեղvɔɾˈtɛʁкуда

որvɔɾкоторый

քանիkʰɑˈniсколько

ինչպես, ոնցкак

ինչպիսի, որպիսիкакой

քանիերորդ, որերորդкоторый (по счету)

ինչքան, որքանсколько, насколько

երբ

երբjɛɾpʰкогда


Մինչև ե՞րբ։

До каких пор?

Ե՞րբ ես գալու։

Когда (ты) придешь?

Նա եկավ, երբ բոլորն արդեն գնացել էին։

Он пришел, когда (они) все уже ушли.

Չգիտեմ, թե երբ կգա։

(Я) не знаю, когда (он) придет.

Местоимение երբ имеет две формы

Երբվա՞ համար է։

На какой срок?

Երբվա՞ հաց է։

Какого дня хлеб?

Երբվանի՞ց է հիվանդ։

С каких пор (он) болен?

ուր

ուրкуда, где


Ո՞ւր ես գնում։

Куда (ты) идешь?

Ո՞ւր է թղթապանակդ։

Где (твоя) папка?

Также в разных значениях

էլ ո՞ւր ես գոռում, ո՞ւր ես մեծ-մեծ խոսում։

Чего же (ты) кричишь, высокопарно (ты) говоришь?

Ուր որ է կգա։

(Он) вот-вот придет.

Հայրը ուր, որդին ուր։

Далеко сыну до отца.

Ուր էլ լինեմ, չեմ մոռանա քեզ։

Где бы (я) не был, не забуду тебя.

Ուր մնաց (որ)…

Тем более…

որտեղ

որտեղvɔɾˈtɛʁгде


Որտե՞ղ են բառարանները։

Где словари?

Սա որտեղի՞ արտադրանք է։

Это где произведено?

Որտեղի՞ց ես վերադարձել։

Откуда (ты) вернулся?

Որտեղո՞վ է անցնում սահմանը։

Где проходит граница?

Որտեղացի՞ ես։

Откуда (ты) родом?

որ

որvɔɾкоторый


Ո՞ր կողմից է գալու։

С какой стороны (он) придет?

Ո՞րը վերցնեմ։

Который (мне) взять?

Որո՞վ ես նկարելու։

Которым (ты) будешь рисовать?

Որոնցի՞ց ընտրեցիր։

Из которых (ты) выбрал?

քանի

քանիkʰɑˈni'сколько'

Употребляется обычно, когда ожидается ответ в числе

Քանի՞ ուսանող ունեք։

– Сколько (у вас) студентов?

Քսանհինգ։

– Двадцать пять.

При склонении в им. падеже добавляется определенный артикль, а в косвенных падежах падежные окончания

Քանի՞սը հաջող հանձնեցին։

"Сколькие" успешно сдали?

Քանիսի՞ց եք գոհ, քանիսի՞ց եք դժգոհ։

Сколькими (вы) довольны, сколькими (вы) недовольны?

Քանիսո՞վ գնեցին։

За сколько (вы) купили?

ինչպես, ոնց

ինչպեսinʧʰˈpɛsкак

ոնցvɔnʦʰкак (разг.)


Ինչպե՞ս եք։

Как (вы)?

Ո՞նց ես։

Как (ты)?

Ինչպե՞ս տեղ հասաք։

Как (вы) добрались до места?

ինչպիսի, որպիսի

ինչպիսիinʧʰpiˈsiкакой

որպիսիvɔɾpiˈsiкакой


Ինչպիսի՞ աշխատող ես ուզում։

Какого (ты) хочешь работника?

քանիերորդ, որերորդ

քանիերորդкоторый (по счету)

որերորդvɔɾɛˈɾɔɾdкоторый (по счету)


Քանի՞երորդ անգամն է (որ)…

В который раз…

Обратите внимание на ударение քանի՛երորդ, ո՛րերորդ.

ինչքան, որքան

ինչքանinʧʰˈkʰɑnсколько, насколько

որքանvɔɾˈkʰɑnсколько, насколько

Выражают вопрос о количественном признаке предметов или качественном признаке действия

ինչքան ուզես

сколько (ты) хочешь (разг.)

որքան հայտնի է

насколько известно

ինչքան գիտեմ

насколько (я) знаю (разг.)

Ինչքա՞ն տուն է կառուցվել։

Сколько было построено домов?

Ինչքա՞ն կարելի է սպասել։

Сколько можно ждать?

ինչչափ, որչափ

ինչչափinˈʧʰːɑpʰсколько, в какой мере

որչափvɔɾˈʧʰɑpʰсколько, в какой мере


Ինչչափո՞վ են ճշգրիտ ձեր հաշվումները։

Насколько точны ваши расчеты?

Текст

Ո՞ր աշխարհքում ունեմ շատ բան․
միտք եմ անում՝ է՞ս, թե էն․

Մեջտեղ կանգնած՝ միտք եմ անում,
չեմ իմանում՝ է՞ս, թե էն․

Աստված ինքն էլ, տարակուսած,
չի հասկանում՝ ինչ անի․

Տանի՛, թողնի՛,– որն է բարին,
ո՞ր սահմանում, է՞ս, թե էն։

Հովհաննես Թամանյան


միտք անելдумать, размышлять

մտածելmətɑˈʦɛlдумать, размышлять

տարակուսածв сомнении, сомневаясь

ո՞րն է բարինкоторое к лучшему

Упражнения

Переводы

Переведите.

1. Անարդար ընտրություններից հետո վերընտրություններ տեղի ունեցան։

2. Մեր շենքի վերելակը հաճախ է փչանում։

3. Ամեն նոր դար իր հետ բերում է արժեքների վերագնահատում։

4. Գիրքը մեծ պահանջարկ ունեցավ, և հեղինակները վերահրատարակեցին այն։

5. Քաղաքի բոլոր հիվանդանոցներն ունեն վերակենդանացման բաժանմունքներ։

6. Նա այդպես էլ չկարողացավ վերագտնել իրեն։

7. Ֆիլմի նկարահանման ընթացքում մի քանի տեսարաններ անհաջող ստացվեցին, ու ռեժիսորը որոշեց վերանկարահանել դրանք։

8. Հանձնաժողովը ֆիլմն ընդունեց մեծ վերապահությամբ։


1. После несправедливых выборов прошли перевыборы.

2. Лифт нашего здания часто портится.

3. Каждый новый век приносит с собой переоценку ценностей.

4. Книга имела большой спрос, и авторы переиздали ее.

5. Все больницы города имеют реанимационные отделения.

6. Он так и не смог вновь обрести себя.

7. Во время съемок фильма несколько сцен вышли неудачно, и режиссер решил переснять их.

8. Контрольная комиссия приняла фильм с большими оговорками.


պահանջարկpɑhɑnˈʤɑɾkспрос

բաժանմունքотделение (административная единица)

վերապահությունvɛɾɑpɑhutʰˈjunоговорка

Тесты


27–04–2020