Урок 26

Словообразование

-ող

Суффикс образует существительные со значением "действующее лицо, наименование специальности, занятия" от глаголов. Синонимичен суффиксам


հսկող

հսկիչhskiʧʰнадзиратель, контроллер

հնձող

հնձվորhnʣvɔɾлыжник

սահող

սահորդжнец

ձևող

ձևարարʣɛvɑˈɾɑɾзакройщик

Суффикс очень продуктивен

գրելɡəˈɾɛlписать

գրողɡəˈɾɔʁписатель

ուսանելusɑˈnɛlобучаться

ուսանողusɑˈnɔʁстудент

ծառաʦɑˈrɑслуга

ծառայելtsɑrɑˈjɛlслужить

ծառայողʦɑrɑˈjɔʁслужащий

զոդzodприпой; припаивание

զոդելzɔˈdɛlпаять

զոդողzɔˈdɔʁпаяльщик

հերկելhɛɾˈkɛlпахать

հերկողпахарь

գիծɡiʦлиния

գրելɡəˈɾɛlписать

գծագրելɡʦɑɡˈɾɛlчертить

գծագրողɡʦɑɡˈɾɔʁчертежник

մեքենաmɛkʰɛˈnɑмашина, машинка

գրելɡəˈɾɛlписать

մեքենագրելmɛkʰɛnɑɡˈɾɛlпечатать (на машинке)

մեքենագրողмашинистка

վաճառքvɑˈʧɑrkʰпродажа; торговля

վաճառելvɑʧɑˈrɛlпродавать

վաճառողvɑʧɑˈrɔʁпродавец

ծինʦinроды у животных

ծնելʦəˈnɛlрожать, рождать

ծնողʦəˈnoʁродитель

*թերց"тараторить"

ընդс, вместе, совместно

ընթերցելəntʰɛɾˈtsʰɛlчитать

ընթերցողəntʰɛɾˈʦʰɔʁчитатель

հեռուhɛˈruдалеко

հեռուստhɛˈrustиздалека

ցույցʦʰujʦʰдемонстрация; показ

ցուցանելʦʰuʦʰɑˈnɛlпоказывать

հեռուստացույցhɛrustɑˈʦʰujʦʰтелевизор

հեռուստադիտողhɛrustɑdiˈtɔʁтелезритель

պարpɑɾтанец

պարելpɑˈɾɛlтанцевать

պարուհիpɑɾuˈhiтанцовщица

պարողpɑˈɾɔʁтанцор

ընտրելəntˈɾɛlвыбирать, избирать

ընտրողəntˈɾɔʁизбиратель

մատուցելmɑtuˈʦʰɛlподносить, преподносить

մատուցողmɑtuˈʦʰɔʁофициант

մեղքmɛχkʰгрех, вина

մեղադրելmɛʁɑdˈɾɛlобвинять

մեղադրողmɛʁɑdəˈɾɔʁобвинитель

սիրելsiˈɾɛlлюбить

սիրողsiˈɾɔʁлюбитель

ռադիոˈrɑdiɔрадио

ռադիոսիրողrɑdiɔsiˈɾɔʁрадиолюбитель

կինոkiˈnɔкино

կինոսիրողkinɔsiˈɾɔʁкинолюбитель

Лексика

հոգատար ծնողներ

заботливые родители

կինոսիրողների խմբակ

кружок кинолюбителей

մեղադրող կողմ

сторона обвинения

պետական ծառայող

государственный служащий

բարձր կարգի զոդող

паяльщик высокой квалификации

ընտրողների ցուցակ

список избирателей

անփորձ վաճառող

неопытный продавец

Сложные Слова

Сложные слова, образованные сочетанием основ существительного и глагола, обозначают действующее лицо или инструмент

բանbɑnслово, дело

սերsɛɾлюбовь

բանասերbɑnɑˈsɛɾфилолог

պատմելpɑtˈmɛlрассказывать, сообщать

պատմությունpɑtmutʰˈjunистория

գրելɡəˈɾɛlписать

պատմագիրpɑtmɑˈɡiɾисторик, историограф

բեռbɛrгруз

բեռն(уст.) груз

կրելkəˈɾɛlнести

բեռնակիրносильщик

դասdɑsурок

խոսելχɔˈsɛlговорить

դասախոսdɑsɑˈχɔsпреподаватель, лектор

հայhɑjармянин

սերsɛɾлюбовь

հայասերлюбящий армян

գրելɡəˈɾɛlписать

գողɡɔʁвор

գրագողɡɾɑˈɡɔʁплагиатор

շուրջʃuɾʤпримерно, кругом

շրջանʃəɾˈʤɑnпериод, круг, окружность, район

ավարտɑˈvɑɾtокончание

ավարտելɑvɑɾˈtɛlзаканчивать, завершать

շրջանավարտʃɾʤɑnɑˈvɑɾtвыпускник

հարթhɑɾtʰровный

հարթությունhɑɾtʰutʰˈjunплоскость

չափʧʰɑpʰмера, размер

հարթաչափhɑɾtʰɑˈʧʰɑpʰнивелир

ժամʒɑmчас

ցույց տալпоказывать

ժամացույցʒɑmɑˈʦʰujʦʰчасы

շահʃɑhвыгода, польза

բերելbɛˈɾɛlприносить

շահաբերʃɑhɑˈbɛɾвыгодный, прибыльный

ականɑˈkɑnмина

նետnɛtстрела

նետելnɛˈtɛlбросать, метать

ականանետɑkɑnɑˈnɛtминомет

Лексика

ձեռքի ժամացույց

наручные часы

բեռնակիր (բեռնատար) մեքենա

грузовая машина

վաստակաշատ դասախոս

имеющий много заслуг преподаватель

հմուտ բանասեր ու թարգմանիչ

многоопытный филолог и переводчик

Грамматика

Субъектное Причастие
Subject Participle
Ենթակայական Դերբայ

Независимый дербай субъектное причастие – обозначает действие как признак лица или предмета производителя этого действия.

Переводится причастием настоящего времени.

Образование

Образуется суффиксом -ող

I спряжение – от основы инфинитива

գրել – գրող

տեսնել – տեսնող

փախչել – փախչող

А каузативные тоже?

II спряжение – от основы прошедшего времени

կարդալ – կարդացող

ուրախանալ – ուրախացող

վախենալ – վախեցող

Исключения

դարձdɑɾtsʰвозвращение, раскаяние

դառնալdɑrˈnɑlпревращаться, возвращаться

դարձողвозвращенец

վերադարձvɛɾɑˈdɑɾʦʰвозвращение

վերադառնալvɛɾɑdɑrˈnɑlвозвращаться

վերադարձողвозвращенец

լալlɑlплакать

լացողlɑˈʦʰɔʁплакальщик, плакса

գալɡɑlходить

եկողjɛˈkɔʁбудущий, наступающий

տալtɑlдавать

տվյալtəˈvjɑlданный

տվողдающий

լինելliˈnɛlбыть

լինող000

եղող000

Употребление

Независимый дербай субъектное причастие – употребление

Субъектное причастие может употребляться как определение существительного, так и отдельно

Նա տեսավ վազող երեխաներին։

Он увидел бегущих детей.

Նա տեսավ վազողներին։

Он увидел бегущих.

Употребляясь с существительным, действительное причастие, как и другие определения, не склоняется, употребляясь отдельно – склоняется

Մենք խոսում էինք վազող երեխայի մասին։

Мы говорили о бегущем ребенке.

Մենք խոսում էինք վազողների մասին։

Мы говорили о бегущих.

Վազողներից մեկն ընկավ։

Один из бегущих упал.

Действительное причастие может обозначать ситуативный и постоянный признаки

Ես տեսա կարդացող երեխային։

Я увидел читающего (в данный момент) ребенка.

Ուսուցիչը սիրում է կարդացող երեխաներին։

Учитель любит читающих (любящих читать) детей.

Սա ջարդվող բաժակ է։

Это бьющийся стакан.

Սա չջարդվող բաժակ է։

Это небьющийся стакан.

Այս բաժակը ջարդվող է։

Этот стакан бьющийся (может разбиться).

Употребленный с существительным действительное причастие переводится причастием настоящего времени

Նա ուզում էր տեսնել նամակները բերող փոստատարին։

Он хотел увидеть приносящего письма почтальона.

Текст

Հիշենք նաև նրանց ծնող

Նրանց սնող,

Նրանց զինող

Հայրենիքը հերոսամայր։

Պարույր Սևակ


հիշենքзапомним

ծնողʦəˈnoʁродивший

սնողкормящий

զինողвооружающий

Упражнения

Переводы

Переведите.

1. Դպրոցի տնօրենն ուզում է տեսնել այդ թելադրությունը գրողին։

2. Նա փնտրում էր իր ձագերը սպանողին։

3. Շատ կարդացողները սովորաբար բարի մարդիկ են։

4. Այգում ճաշելիս հարմար է օգտագործել չջարդվող բաժակներ։

5. ժողովուրդն ասում է, թե շտապողը ուշ է տեղ հասնում։

6. Մատուցողը անզգուշաբար շրջեց մատուցարանը։


1. Директор школы хочет увидеть написавшего этот диктант.

2. Он искал убившего его детенышей (птенцов).

3. Те, кто много читают, обычно добрые люди.

4. Во время обеда в саду удобно употреблять небьющиеся стаканы.

5. В народе говорят, что торопящийся поздно добирается (досл. до места).

6. Официант по неосторожности перевернул поднос.


Переведите.

1. В нашей стране уменьшается число служащих.

2. Араик посещает кружок радиолюбителей.

3. Телезрители предпочитают развлекательные программы.

4. Среди абитуриентов (я) увидел (своего) друга.

5. Чтобы оплатить свою учебу, многие студенты летом работают официантами.


1. Մեր երկրռւմ պակասում է ծառայողների թիվը։

2. Արայիկը հաճախում է ռադիոսիրողների խմբակ։

3. Հեռուստադիտողները գերադասում են զվարճալի ծրագրերը։

4. Դիմորդների մեջ տեսա ընկերոջս։

5. Շատ ուսանողներ իրենց ուսման վարձը վճարելու նպատակով ամռանը աշխատում են որպես մատուցողներ։

Тесты


27–04–2020