Урок 21

Словообразование

-անոց

Суффикс имеет три варианта написания -անոց, -նոց, -ոց-. Он очень продуктивен, с ним и сейчас могут образовываться новые слова.

Значения суффикса

Общее значение места, помещения, заведения, учреждения

հյուրhjuɾгость

հյուրանոցhjuɾɑˈnɔʦʰгостиница, отель

հիվանդhiˈvɑndбольной; пациент

հիվանդանոցhivɑndɑˈnɔʦʰбольница

ուսուցիչusuˈtsʰitʃʰучитель

ուսուցչանոցusuʦʰʧʰɑˈnɔʦʰучительская (комната)

վարսvɑɾsволос (уст.)

վարսավիրvɑɾsɑˈviɾпарикмахер

վարսավիրանոցvɑɾsɑviɾɑˈnoʦʰпарикмахерская

զորքzɔɾkʰвойско

զորանոցzɔɾɑˈnɔʦʰказарма

զենքzɛŋkʰоружие

զինելziˈnɛlвооружать

զինանոցzinɑˈnɔʦʰоружейный склад, арсенал

բրուտbɾutгончар

բրուտանոցbɾutɑˈnɔʦʰгончарная

գազանɡɑˈzɑnзверь

գազանանոցɡɑzɑnɑˈnɔʦʰзоопарк

ծաղիկʦɑˈʁikцветок

ծաղկանոցʦɑʁkɑˈnɔʦʰцветник

բանջարbɑnˈʤɑɾовощ, зелень

բանջարանոցbɑnʤɑɾɑˈnɔʦʰогород

ամառɑˈmɑrлето

ամառանոցɑmɑrɑˈnoʦʰдача

աղբɑχpмусор

աղբանոցɑχpɑˈnotsʰмусорная свалка

ցախʦʰɑχхворост, сушняк, дрова

ցախանոցʦʰɑχɑˈnɔʦʰдровяник, дровяной сарай

խոհχɔhеда, пища (уст.)

խոհանոցχɔhɑˈnɔʦʰкухня

խորովելχɔɾɔˈvɛlжарить

խորովածχɔɾɔˈvɑʦжареный; шашлык

խորովածանոցχɔɾɔvɑʦɑˈnɔʦʰшашлычная (сущ.)

դպիրdəˈpiɾдьяк, псаломщик, писец, переписчик, грамотей, книжник (уст.)

դպրոցdəpˈɾɔʦʰшкола

դարբինdɑɾˈpʰinкузнец

դարբնոցdɑɾbˈnɔʦʰкузница

Лексика

հարմարավետ խոհանոց

удобная кухня

ազգային դպրոց

национальная школа

մանկական հիվանդանոց

детская больница

գեղեցիկ ծաղկանոց

красивый цветник

ժամանակակից շքեղ հյուրանոց

современная роскошная гостиница

Образует названия предметов одежды, украшений, инструментов и т.п.

ակնˈɑkənглаз (др.)

աչքɑʧʰkʰглаз

ակնոցɑkˈnɔʦʰочки (ед.ч)

ձեռնрука (др.)

ձեռքʣɛrkʰрука

ձեռնոցʣɛrˈnɔʦʰперчатка

մատնпалец (др.)

մատmɑtпалец

մատնոցmɑtˈnɔʦʰнаперсток

հովhovпрохладный, прохлада

հովանոցhɔvɑˈnɔʦʰзонт (от солнца)

անձրևɑnʣˈɾɛvдождь

անձրևանոցɑnʣɾɛvɑˈnɔʦʰзонт (от дождя), дождевик, непромокаемый плащ

գիշերɡiˈʃɛɾночь

գիշերանոցɡiʃɛɾɑˈnɔʦʰночная рубашка

թիկունքtʰiˈkuŋkʰспина

թիկնոցtʰikˈnɔʦʰплащ, накидка, манто

վիզvizшея

վզնոցvznɔʦʰожерелье, колье, шарф, кашне

գոգɡɔkʰколени и бедра (когда человек сидит), подол

գոգնոցɡɔkʰˈnɔʦʰфартук

ջնջելʤənˈʤɛlзачеркивать, вычеркивать, стирать

ջնջոցʤənˈʤoʦʰрезинка (ластик); тряпка

Образует существительные со значением денежной единицы, прилагательные со значением стоимости и т.п.

հազարhɑˈzɑɾ1000

հազարանոցhɑzɑɾɑˈnɔʦʰассигнация достоинством в 1000 (сущ.), стоящий 1000 (прил.)

կոպեկkɔˈpɛkкопейка

կոպեկանոցkɔpɛkɑˈnɔʦʰкопеечный

Образует прилагательные со значением "содержащий, могущий содержать, состоящий из чего-л."

լիտրˈlitəɾлитр

լիտրանոցlitɾɑˈnɔʦʰлитровый

հատhɑtштука, зерно

հատորhɑˈtɔɾтом

հինգհատորանոցпятитомный

-ոց

Суффикс образует существительные от глаголов звукоподражательного типа

վզզալvzːɑlпросвистеть (о пуле, плети)

վզզոցvzːɔʦʰсвист

վզզվզալпосвистывать

վզվզոցvzvzɔʦʰпосвистывание

վնգստալvŋɡstɑlскулить

վնգստոցvŋɡstɔʦʰскуление

վշշալvʃːɑlмонотонно, однозвучно шуметь (о потоке реки и т.п.)

վշշոցvʃːɔʦʰмонотонный, однозвучный шум

վշվշալvʃvʃɑlпостоянно, непрерывно шуметь

Վշվշոցпостоянный, непрерывный шум

խշխշալχʃχʃɑlшуршать, шелестеть

խշխշոցχʃχʃɔʦʰшелест, шуршание

խշշալχʃːɑlшуршать, шелестеть, шуметь

խշշոցχʃːɔʦʰшелест, шуршание, шум

շվշվալʃvʃvɑlпосвистывать

շվշվոցʃvʃvɔʦʰсвист

թրխկալtʰɾχkɑlшлепнуться, трахнуться

թրխկոցtʰɾχkɔʦʰстук, бряканье, шлепанье

չրխկալʧʰɾχkɑlщелкать, позвякивать

չրխկոցʧʰɾχkɔʦʰщелканье, звяканье; постукивание

շնկշնկալʃŋkʃŋkɑlшелестеть; веять

շնկշնկանʃŋkʃŋkɑnшелестящий, веящий

շնկշնկոցʃŋkʃŋkɔʦʰшелест; веяние

փսփսալpʰspʰsɑlшептать; шептаться, шушукаться; пер нашептывать

փսփսոցpʰspʰsɔʦʰшепот; шушуканье (пер.)

նվնվալnvnvɑlныть

նվնվոցnvnvɔʦʰнытье

-անի

Суффикс образует

Присоединяясь к существительному, суффикс образует производные со значением "имеющий что-л., содержащий что-л., характеризуемый чем-л.

հարկhɑɾkэтаж

չորսհարկանիʧʰɔɾshɑɾkɑˈniчетырехэтажный

ոտքvɔtkʰнога

եռոտանիjɛrɔtɑˈniтрехножный; треножник

կող, կողմсторона, бок, край, оправа, обложка

երկկողմ, երկկողմանիдвусторонний

երեսjɛˈɾɛsлицо; лицевая сторона

երկերեսանիjɛɾkɛɾɛsɑˈniдвуличный

դուռdurдверь

դուռնдверь (уст.)

երկդռնանիjɛɾkdrnɑˈniс двумя дверьми

փեղկpʰɛʁkстворка

երկփեղկ, երկփեղկանիдвустворчатый

պետքpɛtkʰнадобность

պիտանիpitɑˈniполезный, нужный, пригодный

Имеет собирательное значение

ավագɑˈvɑkʰстарший, староста

ավագանիɑvɑkʰɑˈniзнать, вельможи, старейшины

ազատɑˈzɑtсвободный

ազատանիɑzɑtɑˈniзнать, дворянство

Образует названия книг, изданий, сборников, разделов книги

առածɑˈrɑʦпословица

առածանիɑrɑʦɑˈniсборник пословиц

առակɑˈrɑkбасня, притча

առականիɑrɑkɑˈniсборник басен, притч

նամակnɑˈmɑkписьмо

նամականիnɑmɑkɑˈniсобрание писем

Грамматика

Основа Инфинитива
Infinitive Stem
Անորոշ Հիմք

Основа инфинитива – инфинитив без суффиксов -ել, -ալ

գրել – *գր-

խաղալ – *խաղ-

գտնել – *գտն-

համոզվել – *համոզվ-

Основа Прошедшего Времени
Aorist Stem
Վաղակատար Հիմք

У стандартных глаголов образуется добавлением к основе инфинитива

գրել – *գրեց-

խաղալ – *խաղաց-

У глаголов с псевдосуффиксами

գտնել – *գտ-

թռչել – *թռ-

զարմացնել – *զարմացր-

զարմանալ – *զարմաց-

մոտենալ – *մոտեց-

Глагол Повелительное Наклонение

Imperative Mood
Հրամայական Եղանակ

Глаголы первого лица единственного и множественного чисел имеют формы повелительного наклонения.

Единственное Число

Стандартные образуются окончаниями от основ инфинитива

I спряжение, стандартные

գրելɡəˈɾɛlписать

գրի՛րпиши!

համոզելhɑmoˈzɛlубеждать

համոզի՛րубеждай!

համոզվելhɑmɔzˈvɛlубеждаться

համոգվի՛րубедись!

II спряжение, стандартные

խաղալχɑˈʁɑlиграть

խաղա՛играй!

կարդալkɑɾˈtʰɑlчитать

կարդա՛читай!

С псевдосуффиксами образуются окончаниями от основ прошедшего времени

I спряжение, с псевдосуффиксами

գտնելɡətˈnɛlнаходить

գտի՛րнайди!

թռչելtʰərˈtʃʰɛlлетать, прыгать

թռի՛րлети!

Псевдосуффиксы -ն-, -չ- выпадают.

I спряжение, каузативные

զարմացնելzɑɾmɑʦʰˈnɛlудивлять

զարմացրո՛ւудиви!

վերցնելvɛɾtsʰˈnɛlбрать

վերցրուбери!

հարցhɑɾʦʰвопрос

հարցնելhɑɾtsʰˈnɛlспрашивать

հարցրո՛ւспроси!

լցնելləʦʰˈnɛlналивать

լցրո՛ւналей!

լեցնելlɛʦʰˈnɛlналивать

լեցրո՛ւналей!

դարձնելdɑɾʣˈnɛlпревращать

դարձրո՛ւпреврати!

վերադարձնելvɛɾɑdɑɾʣˈnɛlвозвращать

վերադարձրո՛ւверни!

Псевдосуффиксы -ն- → -ր-

II спряжение, с псевдосуффиксами

զարմանալzɑɾmɑˈnɑlудивляться

զարմացի՛րудивись!

մոտենալmɔtɛˈnɑlприближаться, подходить

մոտեցի՛րподойди!

Псевдосуффиксы -ն- → -ց-.

Множественное Число

У всех глаголов образуется окончанием -ե՛ք от основ прошедшего времени.

I спряжение, стандартные

գրելɡəˈɾɛlписать

գրեցե՛քпишите!

II спряжение, стандартные

կարդալkɑɾˈtʰɑlчитать

կարդացե՛քчитайте!

У глаголов с псевдосуффиксами – изменение псевдосуффиксов аналогично единственному числу глагола

I спряжение, с псевдосуффиксами -ն-, -չ- → ∅

գտնելɡətˈnɛlнаходить

գտե՛քищите!

փախչելpʰɑχˈʧʰɛlубегать

փախե՛քбегите!

I спряжение, каузативные -ն- → -ր-

զարմացնելzɑɾmɑʦʰˈnɛlудивлять

զարմացրե՛քудивляйте!

վերցնելvɛɾtsʰˈnɛlбрать

վերցրե՛քберите!

II спряжение, с псевдосуффиксами -ն- → -ց-

զարմանալzɑɾmɑˈnɑlудивляться

զարմացե՛քудивитесь!

մոտենալmɔtɛˈnɑlприближаться, подходить

մոտեցե՛քподойдите!

I спряжение, стандартные часто в разговорной речи образуются присоединением -ե՛ք к основе инфинитива, а не к основе прошедшего времени

գրելɡəˈɾɛlписать

գրեցե՛քпишите! (лит.)

գրե՛քпишите! (разг.)

Отрицательные Формы

Образуются добавлением ударной частицы մի՛

մի՛ գրիրне пиши!

մի՛ գրիне пиши! (разг.)

մի՛ գրեցեքне пишите!

մի՛ գրեքне пишите! (разг.)

մի՛ կարդաне читай!

մի՛ կարդացեքне читайте!

В функции запретительных форм часто употребляются отрицательные формы инфинитива

չնստե՛լне сидеть!

չծխե՛լне курить!

Тексты

Խոսք իմ որդուն

… – Լսի՛ր, որդի՛ս, պատգամ որպես

Սիրող քո մոր խո՛սքը սրտանց,

Այսօրվանից հանձնում եմ քեզ

Հայոց լեզո՛ւն հազարագանձ։

– Ու տե՛ս, որդի՛ս, ո՛ւր էլ լինես,

Այս լուսնի տակ ո՛ւր էլ գնաս,

Թե մո րդ անգամ մտքից հանես,

Քո մա՛յր լեզուն չմոռանան…

Սիլվա Կապուտիկյան


պատգամ որպեսкак завет

այսօրվանիցотныне, с сегодняшнего дня

հանձնելhɑnʣˈnɛlсдать, передавать

հազարhɑˈzɑɾтысяча

գանձɡɑnʣсокровище

հազարագանձhɑzɑɾɑˈɡɑnʣтысяче-сокровищный (досл.)

ուր էլ լինեսгде бы ты не был

ուր էլ գնասкуда бы ты не пошел

լուսնի տակпод луной

անգամɑŋˈkʰɑmдаже

մտքից հանելзабыть

չմոռանասне забывай

Հայերեն Մի հայուհու

Ինչո՞ւ չես խոսում հայերեն…

Ես երգ եմ հյուսում քեզ համար,

Հոնքերըդ հպարտ ու կամար՝

Իջնում ես հայոց լեռներեն,

Ինչո՞ւ չես խոսում հայերեն։

Ես երգ եմ հյուսում քեզ համար,

Դու չես հասկանում իմ լեզուն։

Ես խորթ եմ, օտար քո հոգուն,

Բայց քո տեսիլով խանդավառ՝

Ես երգ եմ հյուսում քեզ համար։

Հոնքերըդ հպարտ ու կամար

Հանց վեհ տաճարները հայոց։

Հայացքըդ մաղում է ամառ,

Հայկից են աչքերը քո բոց,

Հոնքերըդ հպարտ ու կամար։

Իջնում ես հայոց լեռներեն,

Ինչպես թեթևոտ մեր պախրան,

Նազանքըդ այնպես նաիրյան,

Հըմայքըդ այնպես հայերեն՝

Իջնում ես հայոց լեռներեն։

Ինչո՞ւ չես խոսում հայերեն։

Նորքից ես թըռել դու, իմ լոր,

Զանգուն է երգել քեզ օրոր,

Մասիսն է հսկել վեհորեն,

Ինչո՞ւ չես խոսում հայերեն։

Նաիրի Զարյան


մի հայուհուодной армянке

հյուսելhjuˈsɛlплести, заплетать, вить

հոնքhoŋkʰбровь

կամարkɑˈmɑɾарка, свод

հայոցhɑˈjɔʦʰармянский

լեռներենс гор (отл.п. в западно-армянском)

տեսիլtɛˈsilвид, зрелище, видение, призрак, греза

խանդավառχɑndɑˈvɑrвосторженный, вдохновенный

հանցhɑnʦʰкак, словно (диал.)

վեհvɛhвысокий, возвышенный, величественный

մաղելmɑˈʁɛlпросеивать, моросить, кропить (пер.)

ՀայկhɑjkАйк – легендарный родоначальник армян

թեթևtʰɛˈtʰɛvлегкий

ոտքvɔtkʰнога

թեթևոտtʰɛtʰɛˈvɔtлегконогий, быстроногий

պախրաpɑχˈɾɑкосуля

ՆորքНорк – район Еревана

լորlɔɾперепёлка

ԶանգուzɑŋˈɡuЗанг – река Раздан

ՄասիսmɑˈsisМасис – гора Арарат

վեհորենvɛhɔˈɾɛnвысоко, возвышенно, величественно

Упражнения

Переводы

Переведите.

1. Դպրոցներն ամռան արձակուրդներին երեխաներին տանում են գազանանոց։

2. Երրորդ ու չորրորդ դասարանները հավաքվել էին ուսուցչանոցի մոտ։

3. Նրանց ուսուցչուհին՝ Սոնա Գրիգորյանը, մեքենա էր պատվիրել, և երեխաները շուտով գազանանոցի մոտ էին։

4. Ճանապարհն անցնում էր գեղեցիկ ծաղկանոցով։

5. Երեխաներից մի քանիսն առաջին անգամ էր լինում գազանանոցում և զարմանում ու ուրախանում էր կենդանիների խաղերով։


1. Школы на летних каникулах водят детей в зоопарк.

2. Третьи и четвертые классы собрались около учительской.

3. Их учительница Сона Григорян – заказала машину, и дети скоро были у зоопарка.

4. Дорога проходила через красивый цветник.

5. Некоторые из детей в первый раз были в зоопарке, и (они) удивлялись и радовались играм зверей.


Переведите.

1. С друзьями (мы) решили поехать на дачу.

2. В этом году (мы) хотели отдохнуть вместе.

3. В этой дачной местности была дождливая погода.

4. С другой стороны, нас очень беспокоил холодный ветер.

5. А мы приехали без зонтиков и плащей.

6. В ближайшем магазине все было.

7. Конечно, на это дело (мы) потратили несколько тысячных ассигнаций.


1. Ընկերներով որոշեցինք ամառանոց գնալ։

2. Ուզում էինք այս սարի միասին հանգստանալ։

3. Ամառանոցային այս վայրում անձրևային եղանակներ էին։

4. Քամին էլ մյուս կողմից էր մեզ անհանգստացնում։

5. Իսկ մենք եկել էինք առանց անձրևանոցների ու թիկնոցների։

6. Մոտակա խանութում ամեն ինչ կար։

7. Իհարկե, այդ գործի համար մի քանի հազարանոց ծախսվեց։


Переведите

1. Մենք բնակվում ենք չորսհարկանի (քառահարկ) տան երրորդ հարկում։

2. Մեր բնակարանը մի քանի տարի չէինք նորոգել։

3. Երեք սենյակներում դոներն ու պատուհանները շատ էին հնացել ու պիտանի չէին։

4. Մենք որոշեցիք երկփեղկանի պատուհաններ ու դռներ դնել։

5. Դրանք ավելի ժամանակակից տեսք ունեն։

6. Իսկապես, գեղեցիկ ու հարմարավետ բնակարան ստացվեց։


1. Мы проживаем на третьем этаже четырехэтажного дома.

2. Нашу квартиру (мы) несколько лет не ремонтировали.

3. В трех комнатах двери и окна очень потрепались (досл. устарели) и были негодными.

4. Мы решили поставить двустворчатые окна и двери.

5. У них (они имеют) более современный вид.

6. Действительно, получилась красивая и удобная (комфортабельная) квартира.

Тесты


26–04–2020