Swadesh list

224 words of Swadesh list

ականջɑˈkɑnʤear

աղɑʁsalt

աղիքɑˈʁikʰguts

ամուսինɑmuˈsinhusband

ամպɑmpcloud

այլɑjlother

այնɑjnthat

այնտեղɑjnˈtɛʁthere

այսɑjsthis

այստեղɑjsˈtɛʁhere

այրվելɑjɾˈvɛlto burn

անձրևɑnʣˈɾɛvrain

անունɑˈnunname

անտառɑnˈtɑrforest

աչքɑʧʰkʰeye

ապրելɑpˈɾɛlto live

աջɑʧʰright

ասելɑˈsɛlto say

աստղˈɑstəʁstar

ավազɑˈvɑzsand

ատամɑˈtɑmtooth

արմատɑɾˈmɑtroot

արյունɑɾˈjunblood

արևɑˈɾɛvsun

բաժանելbɑʒɑˈnɛlto split

բարակbɑˈɾɑkthin

բերանbɛˈɾɑnmouth

բոլորbɔˈlɔɾall

բութbutʰdull

բռնելbərˈnɛlto hold

բրթելbəɾˈtʰɛlto push

գալɡɑlto come

գետɡɛtriver

գիշերɡiˈʃɛɾnight

գիտեմɡiˈtɛmto know

գլուխɡəˈluχhead

դեղինdɛˈʁinyellow

դուduyou

դուքdukʰyou

եթեjɛˈtʰɛif

եղունգjɛˈʁunɡfingernail

եղջյուրjɛʁʤˈjuɾhorn

եսjɛsI

երբjɛɾpʰwhen

երգելjɛɾˈkʰɛlto sing

երեխաjɛɾɛˈχɑchild

երեքjɛˈɾɛkʰthree

երկարjɛɾˈkɑɾlong

երկինքjɛɾˈkiŋkʰsky

երկուjɛɾˈkutwo

ընկնելəŋkˈnɛlto fall

թացtʰɑʦʰwet

թռչելtʰərˈtʃʰɛlto fly

թռչունtʰərˈtʃʰunbird

թքելtʰəˈkʰɛlto spit

թևtʰɛvwing

իմանալimɑˈnɑlto know

ինչinʧʰwhat

ինչպեսinʧʰˈpɛshow

լայնlɑjnwide

լավlɑvgood

լեզուlɛˈzutongue

լեռlɛrmountain

լիճliʧlake

լիքըˈlikʰəfull

լյարդljɑɾtʰliver

լողալlɔˈʁɑlto float

լողալlɔˈʁɑlto swim

լուսինluˈsinmoon

լսելləˈsɛlto hear

լվալləˈvɑlto wash

խաղալχɑˈʁɑlto play

խմելχəˈmɛlto drink

խոտχɔtgrass

խոցելχoˈtsʰɛlto stab

խփելχəˈpʰɛlto hit

ծաղիկʦɑˈʁikflower

ծանրˈʦɑnəɾheavy

ծառʦɑrtree

ծիծաղելʦiʦɑˈʁɛlto laugh

ծծելʦəˈʦɛlto suck

ծովʦɔvsea

ծուխʦuχsmoke

ծունկʦuŋkknee

կանաչkɑˈnɑʧʰgreen

կանգնելkɑŋɡˈnɛlto stand

կաշիkɑˈʃiskin

կապելkɑˈpɛlto tie

կարելkɑˈɾɛlto sew

կարճkɑɾʧshort

կարմիրkɑɾˈmiɾred

կեղտոտkɛχˈtɔtdirty

կեղևkɛˈʁɛvbark

կենդանիkɛntʰɑˈnianimal

կինkinwife

կինkinwoman

կլորkəˈlɔɾround

կծելkəˈtsɛlto bite

կուրծքkuɾʦkʰbreast

կռվելkərˈvɛlto fight

կտրելkətˈɾɛlto cut

կրակkəˈɾɑkfire

հայրhɑjɾfather

հաշվելto count

հաստhɑstthick

հարթhɑɾtʰsmooth

հարվածելhɑɾvɑˈʦɛlto hit

հեռուhɛˈrufar

հետ տալto vomit

հետhɛtwith

հինhinold

հինգhiŋɡfive

հողhɔʁearth

հոսելto flow

հոտ առնելto smell

հուրhuɾfire

հրելhəˈɾɛlto push

ձախʣɑχleft

ձգելʣəˈkʰɛlto pull

ձեռքʣɛrkʰhand

ձյունʣjunsnow

ձուʣuegg

ձուկʣukfish

ճամփաʧɑmˈpʰɑroad

ճանապարհʧɑnɑˈpɑɾroad

ճարպʧɑɾpfat

ճիճուʧiˈʧuworm

ճիշտʧiʃtcorrect

մազmɑzhair

մայրmɑjɾmother

մաշկmɑʃkskin

մարդmɑɾtʰman, human

մեծmɛʦbig

մեկmɛkone

մենքmɛŋkʰwe

մեջmɛʧʰin

մեջքmɛʧʰkʰback

մեռնելmɛrˈnɛlto die

միսmismeat

մշուշməˈʃuʃfog

մշուշməˈʃuʃfog

մոխիրmoˈχiɾash

մոտmɔtnear

մտածելmətɑˈʦɛlto think

նաhe

նեղnɛʁnarrow

նետելnɛˈtɛlto throw

նորnɔɾnew

նստելnəsˈtɛlto sit

նրանքnəˈɾɑŋkʰthey

շատʃɑtmany

շնչելʃənˈʧʰɛlto breathe

շունʃundog

շրջվելʃəɾdʒˈvɛlto turn

շփելʃəˈpʰɛlto rub

ոչvɔʧʰnot

ոջիլvɔˈʧʰillouse

ոսկորvɔsˈkɔɾbone

ովɔvwho

ոտքvɔtkʰfoot

ոտքvɔtkʰleg

որոշsome

որովհետևvɔɾɔfhɛˈtɛvbecause

որսալvɔɾˈsɑlto hunt

որտեղvɔɾˈtɛʁwhere

ուuand

ուղիղuˈʁiʁstraight

ուռելuˈrɛlto swell

ուտելuˈtɛlto eat

ուրwhere

ուրիշuˈɾiʃother

չորʧʰoɾdry

չորսʧʰɔɾsfour

պահելpɑˈhɛlto hold

պառկելpɑrˈkɛlto lie

պարանpɑˈɾɑncord

պոզpɔzhorn

պոչpɔʧʰtail

պտուղpəˈtuʁfruit

ջուրʤuɾwater

սառույցsɑˈrujʦʰice

սառչելsɑrˈtʃʰɛlto freeze

սարsɑɾmountain

սեղմելəto squeeze

սերմsɛɾmseed

սիրտsiɾtheart

սուրsuɾsharp

սպանելspɑˈnɛlto kill

սպիտակəspiˈtɑkwhite

սրբելsəɾˈpʰɛlto wipe

սևsɛvblack

վախենալvɑχɛˈnɑlto fear

վառվելvɑrˈvɛlto burn

վատvɑtbad

վիզvizneck

տալtɑlto give

տարիtɑˈɾiyear

տաքtɑkʰwarm

տեսնելtɛsˈnɛlto see

տերևtɛˈɾɛvleaf

տղամարդtəʁɑˈmɑɾtʰman, male

ցուրտʦʰuɾtcold

փայտpʰɑjtstick

փետուրpʰɛˈtuɾfeather

փոշիpʰoˈʃidust

փորpʰɔɾbelly

փորելpʰɔˈɾɛlto dig

փորոտիքpʰoɾoˈtikʰguts

փոքրˈpʰɔkʰəɾsmall

փչելpʰəˈʧʰɛlto blow

փսխելpʰəsˈχɛlto vomit

փտածpʰəˈtɑʦrotten

քամիkʰɑˈmiwind

քայլելkʰɑjˈlɛlto walk

քաշելkʰɑˈʃɛlto pull

քարkʰɑɾstone

քերծելkʰɛɾˈtsɛlto scratch

քիթkʰitʰnose

քիչkʰitʃʰfew

քնելkʰəˈnɛlto sleep

քորելkʰɔˈɾɛlto scratch

օձɔʦʰsnake

օրɔɾday

ևand

Тесты


26–02–2020