Common texts 5

1492 words of unknown small dictionary 3

ձախʣɑχleft

ձայնʣɑjnvoice

ձայնագրելʣɑjnɑɡˈɾɛlto record

ձանձրալիdzɑndzɾɑˈlidull

ձեթʣɛtʰoil

ձեռնարկʣɛrˈnɑɾkmanual

ձեռնոցʣɛrˈnɔʦʰglove

ձեռքʣɛrkʰhand

ձերբակալելʣɛɾpʰɑkɑˈlɛlto arrest

ձիʣihorse

ձմեռʣəˈmɛrwinter

ձյունʣjunsnow

ձուʣuegg

ձուկʣukfish

ձրիʣəˈɾigratis

ղողանջելʁɔʁɑnˈʤɛlto ring

ղողանջելʁɔʁɑnˈʤɛlto tinkle


ճամբարʧɑmˈbɑɾcamp

ճամպրուկʧɑmpˈɾuksuit-case

ճանաչելʧɑnɑˈʧʰɛlto recognize

ճանապարհʧɑnɑˈpɑɾroad

ճանապարհորդելʧɑnɑpɑɾɔɾˈtʰɛlto travel

ճարտարապետʧɑɾtɑɾɑˈpɛtarchitect

ճաշելʧɑˈʃɛlto have dinner

ճշմարիտʧəʃmɑˈɾittrue

ճշմարտությունʧəʃmɑɾtutʰˈjuntruth


մազmɑzhair

մածունmɑˈʦunyogurt

մահանալmɑhɑˈnɑlto die

մայիսmɑˈjismay

մայրmɑjɾmother

մանկությունmɑŋkutʰˈjunchildhood

մաշկmɑʃkskin

մասնագիտությունmɑsnɑɡitutʰˈjunspecialty

մասնակցելmɑsnɑkˈʦʰɛlto participate

մատիտmɑˈtitpencil

մարդmɑɾtʰman

մարմինmɑɾˈminbody

մարտmɑɾtmarch

մաքուրmɑˈkʰuɾclean

մաքրելmɑkʰˈɾɛlto clean

մեծmɛʦgreat

մեծահասակmɛʦɑhɑˈsɑkaged

մեծանալmɛʦɑˈnɑlto grow old

մեկmɛkone

մեկնելmɛkˈnɛlto leave

մեղեդիmɛʁɛˈdimelody

մեղրˈmɛʁəɾhoney

մեջտեղmɛʧʰˈtɛʁmiddle

մերժելmɛɾˈʒɛlto reject

մեքենաmɛkʰɛˈnɑcar

մթերքmtʰɛɾkʰfoods

մթնելmtʰnɛlto get dark

միmione

միակmiˈ(j)ɑkthe only

միամիտmi(j)ɑˈmitnaive

միայնmiˈjɑjnonly

միասինmjɑˈsintogether

միմյանցmimˈjɑnʦʰeach-other

մինչևminˈʧʰɛvuntil

միշտmiʃtalways

միշտmiʃtforever

միջանցքmiˈʧʰɑnʦʰkʰcorridor

միջատmiˈʧʰɑtinsect

միջևmiˈʤɛvamong

միջևmiˈʤɛvbetween

միսmismeat

միրգmiɾkʰfruit

մկանməˈkɑnmuscle

մկրատməkˈɾɑtscissors

մյուսmjusother

մնալməˈnɑlto stay

մշակույթməʃɑˈkujtʰculture

մոմmɔmcandle

մոռանալmorɑˈnɑlto forget

մոտmɔtnear

մոտավորապեսmɔtɑvɔɾɑˈpɛsabout

մոտավորապեսmɔtɑvɔɾɑˈpɛsapproximately

մոտենալmɔtɛˈnɑlto approach

մոտենալmɔtɛˈnɑlto come near

մորաքույրmɔɾɑˈkʰujɾaunt

մորուքmoˈɾukʰbeard

մութmutʰdark

մուտքmutkʰentrance

մտադրությունmətɑdɾutʰˈjunintention

մտածելmətɑˈʦɛlto think

մտերիմmtɛˈɾimintimate

մտնելmətˈnɛlto enter

մրսելməɾˈsɛlto catch cold

մրցույթməɾˈʦʰujtʰcompetition


յոթjɔtʰseven

յուղjuʁbutter

յուղjuʁoil

յուրաքանչյուրjuɾɑkʰɑnʧʰˈjuɾeach


նաhe

նախnɑχfirst of all

նախագահnɑχɑˈɡɑhpresident

նախադասությունnɑχɑdɑsutʰˈjunsentence

նախաճաշnɑχɑˈʧɑʃbreakfast

նախաճաշելnɑχɑtʃɑˈʃɛlto have breakfast

նախանձnɑˈχɑnʣenvy

նախանձելnɑχɑnˈʣɛlto envy

նախատելnɑχɑˈtɛlto insult

նախընտրելnɑχəntˈɾɛlto prefer

նախորդnɑˈχɔɾtʰprevious

նախքանnɑχˈkʰɑnbefore

նախօրոքnɑχɔˈɾɔkʰbefore

նամակnɑˈmɑkletter

նայելnɑˈjɛlto look

նավnɑvboat

նարինջnɑˈɾinʤorange

նարնջագույնnɑɾənʤɑˈɡujnorange-colored

նաևnɑˈjɛvalso

նեղnɛʁnarrow

նետելnɛˈtɛlto throw

ներելnɛˈɾɛlto forgive

ներկnɛɾkpaint

ներկաnɛɾˈkɑpresent

ներկելnɛɾˈkɛlto paint

ներողությունnɛɾoʁuˈʦʰjunexcuse

ներսումinside

ներքևnɛɾˈkʰɛvunder

նիհարniˈhɑɾthin

նկատելto notice

նկարnəˈkɑɾpicture

նկարագրելnəkɑɾɑɡˈɾɛlto describe

նկարելnəkɑˈɾɛlto draw

նկարիչnəkɑˈɾiʧʰpainter

նմանnəˈmanalike

նմանվելnmɑnˈvɛlto look like

նոյեմբերnojɛmˈbɛɾNovember

նորnɔɾnew

նորածինnɔɾɑˈʦinnew born

նորմալnɔɾˈmɑlnormal

նորոգելnɔɾɔˈɡɛlto repair

նույնnuɪ̯nsame

նույնիսկˈnujniskeven

նուրբnuɾpʰsubtle

նպատակnəpɑˈtɑkaim

նստելnəsˈtɛlto sit down

նստարանnəstɑˈɾɑnbench

նվաղելnəvɑˈʁɛlto play music

նվերnəˈvɛɾgift

նվիրելnəviˈɾɛlto make a present


շաբաթʃɑˈpʰɑtʰweek

շախմատʃɑχˈmɑtchess

շատʃɑtmany

շատրվանʃɑtəɾˈvɑnfountain

շարժելʃɑɾˈʒɛlto move

շարունակելʃɑɾunɑˈkɛlto continue

շաքարʃɑˈkʰɑɾsugar

շենքʃɛŋkʰbuilding

շնորհակալʃənɔɾɑˈkɑlgrateful

շնորհակալությունʃənɔɾɑkɑlutʰˈjunthanks

շնորհավորելto congratulate

շնչելʃənˈʧʰɛlto breathe

շշնջալʃəʃənˈʤɑlto whisper

շոգʃɔɡhot

շողալʃoˈʁɑlto shine

շոշափելʃɔʃɑˈpʰɛlto touch

շորʃɔɾclothes

շուկաʃuˈkɑmarket

շունʃundog

շուտʃutquick

շուրջʃuɾʤround

շտապəʃˈtɑpurgent

շտապելəʃtɑˈpɛlto hurry up

շրջապատʃɾʤɑˈpɑtsurroundings

շրջապատելʃɾʤɑpɑˈtɛlto surround

շրջվելʃəɾdʒˈvɛlto turn

շփոթվելʃəpʰɔtʰˈvɛlto be confused

շքեղʃəˈkʰɛʁluxurious


ողջունելvɔχʧʰuˈnɛlto greet

ոճvɔʧstyle

ոչvɔʧʰno

ոչ-ոքnobody

ոչինչvɔˈʧʰinʧʰnothing

ոչխարvɔʧʰˈχɑɾsheep

ոսկիvɔsˈkigold

ոստիկանvɔstiˈkɑnpoliceman

ոստիկանությունvɔstikɑnutʰˈjunpolice

ովɔvwho

ոտքvɔtkʰfoot

որակvɔˈɾɑkquality

որդիvɔɾˈtʰison

որոշsome

որոշելvɔɾɔˈʃɛlto decide

որովհետևvɔɾɔfhɛˈtɛvbecause

որսալvɔɾˈsɑlto hunt

որտեղvɔɾˈtɛʁwhere

որքանvɔɾˈkʰɑnhow many


ուզելuˈzɛlto want

ուժpower

ուժեղuˈʒɛʁstrong

ուղարկելuʁɑɾˈkɛlto send

ուղիղuˈʁiʁstraight

ուղղությունuʁːutʰˈjundirection

ունենալunɛˈnalto have

ուշlate

ուշադիրuʃɑˈdiɾattentive

ուշանալuʃɑˈnɑlto be late

ուսուցիչusuˈtsʰitʃʰteacher

ուտելuˈtɛlto eat

ուրwhere

ուրախuˈɾɑχhappy

ուրբաթuɾˈpʰɑtʰFriday

ուրեմնuˈɾɛməntherefore

ուրիշuˈɾiʃother


չաղʧʰɑʁfat

չարʧʰɑɾevil

չափʧʰɑpʰmeasure

չափազանցʧʰɑpʰɑˈzɑnʦʰexaggerated

չափահասʧʰɑpʰɑˈhɑsadult

չափելʧʰɑˈpʰɛlto measure

չիրʧʰiɾdried fruit

չնայածʧʰənɑˈjɑʦin spite of

չորʧʰoɾdry

չորեքշաբթիtʃʰoɾɛkʰʃɑpʰˈtʰiWednesday

չորսʧʰɔɾsfour

չքանալʧʰəkʰɑˈnɑlto disappear


պալատpɑˈlɑtpalace

պահարանpɑhɑˈɾɑncupboard

պահելpɑˈhɛlto keep

պաղպաղակpɑχpɑˈʁɑkice-cream

պայթելpɑjˈtʰɛlto burst up

պայծառpɑjˈʦɑrclear

պայմանpɑjˈmɑncondition

պայմանագիրpɑjmɑnɑˈɡiɾcontract

պայուսակpɑjuˈsɑkbag

պայքարpɑjˈkʰɑɾstruggle

պայքարելpɑjkʰɑˈɾɛlto struggle

պանիրpɑˈniɾcheese

պաշտպանելpɑʃtpɑˈnɛlto protect

պապpɑpgrandfather

պառկելpɑrˈkɛlto lie

պատpɑtwall

պատահաբարpɑtɑhɑˈbɑɾaccidentally

պատահարpɑtɑˈhɑɾaccident

պատահելpɑtɑˈhɛlto happen

պատանիpɑtɑˈniadolescent

պատառաքաղpɑtɑrɑˈkʰɑʁfork

պատասխանpɑtɑsˈχɑnanswer

պատասխանատուpɑtɑsχɑnɑˈturesponsible

պատասխանելpɑtɑsχɑˈnɛlto answer

պատգամpɑtˈɡɑmmessage

պատերազմpɑtɛˈɾɑzmwar

պատժելpɑtˈʒɛlto punish

պատիվpɑˈtivrespect

պատկանելpɑtkɑˈnɛlto belong to

պատկերացնելpɑtkɛɾɑʦʰˈnɛlto imagine

պատճառpɑtˈʧɑrcause

պատշգամբpɑtəʃˈɡɑmbbalcony

պատուհանpɑtuˈhɑnwindow

պատռելpɑtˈrɛlto tear

պատվիրակությունpɑtviɾɑkutʰˈjundelegation

պատվիրելpɑtviˈɾɛlto order

պատրաստpɑtˈɾɑstready

պատրաստելpɑtɾɑsˈtɛlto prepare

պարելpɑˈɾɛlto dance

պարզpɑɾzclear

պարոնpɑˈɾɔnmister

պարտադիրpɑɾtɑˈdiɾobligatory

պարտքpɑɾtkʰdebt

պետությունpɛtutʰˈjunstate

պետքpɛtkʰmust

պլանավորելplɑnɑvɔˈɾɛlto plan

պողոտաpɔʁɔˈtɑavenue

ջանքʤɑŋkʰeffort

ջերմաչափʤɛɾmɑˈʧʰɑpʰthermometer

ջղայինʤəʁɑˈjinnervous

ջութակʤuˈtʰɑkviolin

ջուրʤuɾwater


ռադիոˈrɑdiɔradio

ռիսկriskrisk


սաthis

սալաթsɑˈlɑtʰsalad

սակայնsɑˈkɑjnbut

սանրˈsɑnəɾcomb

սարsɑɾmountain

սարսափելիsɑɾsɑpʰɛˈliterrible

սեղանsɛˈʁɑntable

սեղմելəto tighten

սենյակsɛnˈjɑkroom

սիրալիրsiɾɑˈliɾlovely

սիրելsiˈɾɛlto love

սիրունsiˈɾunpretty

սիրտsiɾtheart

սխալsəˈχɑlmistake

սկսելəskəˈsɛlto begin

սնունդsəˈnundfood

սոխsɔχonion

սովածsɔˈvɑʦhungry

սովորsɔˈvɔɾused to

սովորաբարsovoɾɑˈbɑɾusually

սովորելsɔvɔˈɾɛlto study

սովորեցնելsɔvɔɾɛʦʰˈnɛlto teach

սովորությունsɔvɔɾutʰˈjuncustom

սունկsuŋkmushroom

սուրնcoffee

սպանելspɑˈnɛlto kill

սպասելəspɑˈsɛlto wait

սպիտակəspiˈtɑkwhite

սպորտspɔɾtsport

ստանալəstɑˈnɑlto receive

ստելsəˈtɛlto tell a lie

ստիպելstiˈpɛlto force

ստուգելstuˈɡɛlto verify

ստվերstəˈvɛɾshade

սրահsəˈɾɑhhall

սրբելsəɾˈpʰɛlto clean

սրբիչsəɾˈpʰiʧʰtowel

սքանչելիəskʰɑnʧʰɛˈlimarvelous

սևsɛvblack


վազելvɑˈzɛlto run

վախենալvɑχɛˈnɑlto be afraid of

վաղըˈvɑʁətomorrow

վաղուցvɑˈʁuʦʰfor a long time

վաճառելvɑʧɑˈrɛlto sell

վայելելvɑjɛˈlɛlto enjoy

վայրvɑjɾplace

վատvɑtbad

վարդvɑɾtʰrose

վարելvɑˈɾɛlto drive

վարորդvɑˈɾɔɾddriver

վարսավիրանոցvɑɾsɑviɾɑˈnoʦʰhairdressing saloon

վերջանալvɛɾʧʰɑˈnɑlto finish

վերջապեսvɛɾʧʰɑˈpɛsat last

վերջերսvɛɾˈʧʰɛɾəslately

վերջինvɛɾˈʧʰinlast

վերցնելvɛɾtsʰˈnɛlto take

վերևvɛˈɾɛvabove

վթարvəˈtʰɑɾaccident

վիրահատելviɾɑhɑˈtɛlto operate

վճարելvəʧɑˈɾɛlto pay

վստահելvəstɑˈhɛlto trust

վտանգավորvətɑŋɡɑˈvɔɾdangerous

վրաvəˈɾɑon


տալtɑlto give

տակtɑkunder

տաճարtɑˈʧɑɾtemple

տանելtɑˈnɛlto carry

տանձtɑnʣpear

տատtɑtgrandmother

տարբերtɑɾˈbɛɾdifferent

տարբերելtɑɾbɛˈɾɛlto distinguish

տարեցtɑˈɾɛʦʰaged

տարիtɑˈɾiyear

տարիքtɑˈɾikʰage

տափակtɑˈpʰɑkflat

տաքtɑkʰhot

տգեղtəˈɡɛʁugly

տեղtɛʁplace

տեղականtɛʁɑˈkɑnlocal

տեղեկացնելtɛʁɛkɑtsʰˈnɛlto inform

տեղեկությունtɛʁɛkutʰˈjuninformation

տեսնելtɛsˈnɛlto see

տիկինtiˈkinmadam

տխուրtəˈχuɾsad

տղաtəˈʁɑboy

տնտեսագիտությունtəntɛsɑɡituˈʦʰjuneconomics

տոմսtɔmsticket

տոնtɔnfeast

տոնtɔnholiday

տունtunhome

տուփtupʰbox


րոպեɾɔˈpɛmoment

րոպեականɾopɛɑˈkɑnmomentary


ցանկանալtsʰɑnkɑˈnɑlto desire

ցավʦʰɑvpain

ցերեկʦʰɛˈɾɛkdaytime

ցուրտʦʰuɾtcold

ցուցահանդեսʦʰuʦʰɑhɑnˈdɛsexhibition


փաթաթելpʰɑtʰɑˈtʰɛlto wrap up

փաթեթpʰɑˈtʰɛtʰpacket

փախչելpʰɑχˈʧʰɛlto escape

փակpʰɑkclose

փակpʰɑklocked

փակելpʰɑˈkɛlto close

փակելpʰɑˈkɛlto lock

փայլելpʰɑjˈlɛlto shine

փայտpʰɑjtwood

փափուկpʰɑˈpʰukdelicate

փափուկpʰɑˈpʰuksoft

փետրվարpʰɛtəɾˈvɑɾFebruary

փիղpʰiʁelephant

փնտրելpʰəntˈɾɛlto look or

փնտրելpʰəntˈɾɛlto search or

փոթորիկpʰɔtʰɔˈɾikstorm

փոխանակpʰɔχɑˈnɑkinstead of

փոխելpʰɔˈχɛlto change

փողpʰɔʁmoney

փողոցpʰoˈʁotsʰstreet

փոշիpʰoˈʃidust

փորpʰɔɾbelly

փորձելpʰɔɾˈʦʰɛlto try

փոքրˈpʰɔkʰəɾsmall


քաղաքkʰɑˈʁɑkʰcity

քաղաքացիkʰɑʁɑkʰɑˈʦʰicitizen

քաղցրˈkʰɑχʦʰəɾsweet

քամիkʰɑˈmiwind

քայլելkʰɑjˈlɛlto walk

քանkʰɑnthan

քանիkʰɑˈnihow many

քաջkʰɑʤbrave

քարkʰɑɾstone

քարտեզkʰɑɾˈtɛzmap

քարտուղարkʰɑɾtuˈʁɑɾsecretary

քեռիkʰɛˈriuncle

քիթkʰitʰnose

քիչkʰitʃʰfew

քնելkʰəˈnɛlto sleep

քննությունkʰənːutʰˈjunexamination

քույրkʰujɾsister


օգնելɔkʰˈnɛlto help

օգոստոսɔɡɔsˈtɔsaugust

օգտակարɔkʰtɑˈkɑɾhelpful

օդɔtʰair

օձɔʦʰsnake

օճառɔˈʧɑrsoap

օպերաɔpɛˈɾɑopera

օվկիանոսofkjɑˈnosocean

օտարɔˈtɑɾforeign

օրɔɾday

օրենքɔˈɾɛŋkʰlaw

օրեցօրɔɾɛˈʦʰɔɾday by day

օրինակɔɾiˈnɑkexample


ֆաբրիկաfɑbɾiˈkɑfactory

ֆիլմfilmfilm

ֆիրմաfiɾˈmɑfirm

ֆոտոնկարphoto

ֆուտբոլfutˈbɔlfootball


ևand

Тесты


27–02–2020