Common texts 3

1492 words of unknown small dictionary 1

ագահɑˈɡɑhgreedy

ագռավɑɡˈrɑvcrow

ագռավɑɡˈrɑvraven

ագրեսիվaggressive

ադամանդɑdɑˈmɑnddiamond

ազատɑˈzɑtfree

ազատɑˈzɑtindependent

ազատությունɑzɑtutʰˈjunfreedom

ազատությունɑzɑtutʰˈjunliberty

ազգանունɑzɡɑˈnunfamily name

ազգանունɑzɡɑˈnunsurname

ազգությունɑzɡutʰˈjunnationality

ազդɑzdnation

ազդականrelative

ազնիվɑzˈnivhonest

ազնիվɑzˈnivnoble

աթոռɑˈtʰɔrchair

ալբոմɑlˈbomalbum

ալիքɑˈlikʰwave

ախորժակɑχɔɾˈʒɑkappetite

ականջɑˈkɑnʤear

ակնոցɑkˈnɔʦʰeye-glasses

ակումբɑˈkumbclub

աղɑʁsalt

աղալɑˈʁɑlto mill

աղավնիɑʁɑvˈnipigeon

աղացthe milled product

աղմուկɑʁˈmuknoise

աղջիկɑχˈʧʰikgirl

աղքատɑχˈkʰɑtpoor

ամանɑˈmɑnplate

ամաչկոտɑmɑʧʰˈkɔtbashful

ամաչկոտɑmɑʧʰˈkɔtshy

ամառɑˈmɑrsummer

ամբողջɑmˈbɔχʧʰall

ամբողջɑmˈbɔχʧʰwhole

ամենɑˈmɛnevery

ամիսɑˈmismonth

ամուսինɑmuˈsinhusband

ամուսնանալɑmusnɑˈnɑlto marry

ամուրɑˈmuɾfirm

ամուրɑˈmuɾtight

ամպɑmpcloud

ամպրոպɑmpˈɾɔpthunder

ամսագիրɑmsɑˈɡiɾmagazine

ամսաթիվdate

այգիɑjˈɡigarden

այդɑjdthat

այժմˈɑjʒəmnow

այլɑjlother

այնտեղɑjnˈtɛʁthere

այոɑˈjoyes

այսɑjsthis

այստեղɑjsˈtɛʁhere

այսօրɑjˈsɔɾtoday

այրիɑjˈɾiwidow

այցելելɑjtsʰɛˈlɛlto visit

անակնկալɑnɑkəŋˈkɑlsudden

անակնկալɑnɑkəŋˈkɑlunexpected

անապատɑnɑˈpɑtdesert

անասունɑnɑˈsunanimal

անասունɑnɑˈsunbrute

անավարտunfinished

անարդարությունɑnɑɾtʰɑɾutʰˈjuninjury

անբախտɑnˈbɑχtunhappy

անբախտɑnˈbɑχtunlucky

անգլերենɑŋɡlɛˈɾɛnEnglish

անդամɑnˈtʰɑmmember

անելɑˈnɛlto do

անելɑˈnɛlto make

անընդհատɑnəndˈhɑtcontinuous

անիմաստɑniˈmɑstsenseless

անխելքɑŋˈχɛlkʰfoolish

անխելքɑŋˈχɛlkʰsilly

անկախությունɑŋkɑχutʰˈjunfreedom

անկասկածɑŋkɑsˈkɑʦwithout doubt

անկողինɑnkoˈʁinbed

անհամբերɑnhɑmˈpʰɛɾimpatient

անհայտɑnˈhɑjtunknown

անհանգիստɑnhɑŋˈɡistanxious

անհանգստանալɑnhɑŋɡəstɑˈnɑlto worry

անհաջողɑnhɑˈʤɔʁunsuccessful

անհասկանալիɑnhɑskɑnɑˈliincomprehensible

անհավանականɑnhɑvɑnɑˈkɑnincredible

անհավասարɑnhɑvɑˈsɑɾirregular

անհատɑnˈhɑtindividual

անհարմարɑnhɑɾˈmɑɾuncomfortable

անհեթեթɑnhɛˈtʰɛtʰabsurd

անհետɑnˈhɛttraceless

անհետաձգելիɑnhɛtɑʣɡɛˈliurgent

անհետաքրքիրɑnhɛtɑkʰɾˈkʰiɾdisinteresting

անհնարինɑnhnɑˈɾinimpossible

անհոգɑnˈhɔɡcareless

անհույսɑnˈhuɪ̯shopeless

անհրաժեշտɑnhəɾɑˈʒɛʃtnecessary

անձɑnʣperson

անձնագիրɑndznɑˈɡiɾpassport

անձրևɑnʣˈɾɛvrain

անմատչելիɑnmɑtʧʰɛˈliforbidden

անմարդկայինɑnmɑɾdkɑˈjininhuman

անմեղɑnˈmɛʁinnocent

անմիջականորենɑnmiʧʰɑkɑnɔˈɾɛndirectly

անմիջապեսɑnmiʧʰɑˈpɛsimmediately

անմոռանալիɑnmɔrɑnɑˈliunforgettable

անճանաչելիɑnʧɑnɑʧʰɛˈliunrecognizable

անճաշակɑnʧɑˈʃɑktasteless

աններելիɑnːɛɾɛˈliunforgivable

աննպատակaimless

անշարժɑnˈʃɑɾʒimmobile

անշուշտɑnˈʃuʃtcertainly

անորակɑnɔˈɾɑkunqualified

անորոշɑnɔˈɾɔʃindefinite

անուղղակիɑnuʁːɑˈkiindirect

անուղղելիɑnuʁːɛˈliirreparable

անունɑˈnunname

անուշադիրɑnuʃɑˈdiɾinattentive

անուշահոտɑnuʃɑˈhɔtaromatic

անպայմանabsolutely

անսովորɑnsoˈvoɾuncommon

անսպասելիɑnspɑsɛˈliunexpected

անվախɑnˈvɑχfearless

անվերջɑnˈvɛɾʤendless

անվնասɑnvˈnɑsharmless

անվտանգɑnvəˈtɑŋɡsafe

անտանելիɑntɑnɛˈliintolerable

անտառɑnˈtɑrforest

անտարբերɑntɑɾˈbɛɾindifferent

անտեղիɑntɛˈʁiuseless

անտեղիɑntɛˈʁivain

անտեսելɑntɛˈsɛldisregard

անտեսելɑntɛˈsɛlto ignore

անտիկɑnˈtikantique

անտրամադիրɑntɾɑmɑˈdiɾin no mood

անցանկալիɑnʦʰɑŋkɑˈliundesirable

անցկացնելɑnʦʰkɑʦʰˈnɛlpass

անցկացնելɑnʦʰkɑʦʰˈnɛlspend

անցքɑnʦʰkʰbreach

անփորձɑnˈpʰɔɾʣinexperienced

անփույթɑnˈpʰujtʰcareless

անփոփոխɑnpʰɔˈpʰɔχinvariable

անքաղաքավարիɑŋkʰɑʁɑkʰɑvɑˈɾiimpolite

անօգնականɑnɔkʰnɑˈkɑnhelpless

անօգուտɑnɔˈkʰutuseless

աշակերտɑʃɑˈkɛɾtpurple

աշխատանքɑʃχɑˈtɑnkʰwork

աշխատավարձɑʃχɑtɑˈvɑɾʦʰearnings

աշխատելɑʃχɑˈtɛlto work

աշխարհɑʃˈχɑɾworld

աշխույժɑʃˈχujʒalive

աշխույժɑʃˈχujʒlively

աշունɑˈʃunautumn

աշտարակɑʃtɑˈɾɑktower

աչքɑʧʰkʰeye

ապաɑˈpɑafterwards

ապաɑˈpɑthen

ապագաɑpɑˈɡɑfuture

ապակիɑpɑˈkiglass

ապահովɑpɑˈhɔvsafe

ապահովելɑpɑhɔˈvɛlto insure

ապարանջանɑpɑɾɑnˈʤɑnbracelet

ապարդյունɑpɑɾdˈjunvain

ապացույցɑpɑˈʦʰujʦʰproof

ապացուցելɑpɑʦʰuˈʦʰɛlto prove

ապաքինվելɑpɑkʰinˈvɛlto recover

ապրանքɑpˈɾɑŋkʰbales

ապրանքɑpˈɾɑŋkʰgoods

ապրելɑpˈɾɛlto live

ապօրինիɑpɔɾiˈniillegal

աջɑʧʰright

աջակցելɑʧʰɑkˈʦʰɛlco-operate

առանձինɑrɑnˈʣinlone

առանձինɑrɑnˈʣinseparate

առանձնահատուկparticular

առաջɑˈrɑʧʰbefore

առաջարկելɑrɑʧʰɑɾˈkɛlto suggest

առաջինɑrɑˈʧʰinfirst

առաջխաղացումprogress

առաջնայինɑrɑʧʰnɑˈjininitial

առաջնայինɑrɑʧʰnɑˈjinprimary

առաջնորդɑrɑʧʰˈnɔɾtʰleader

առաստաղɑrɑsˈtɑʁceiling

առավելɑrɑˈvɛlmore

առավելությունɑrɑvɛlutʰˈjunadvantage

առավոտɑrɑˈvɔtmorning

առավոտյանɑrɑvoˈtjɑnin the morning

առատաձեռնɑrɑtɑˈʣɛrngenerous

առարկաɑrɑɾˈkɑobject

առիթɑˈritʰoccasion

առյուծɑrˈjuʦlion

առնելɑrˈnɛltake

առնելɑrˈnɛlto buy

առողջɑˈrɔχʧʰhealthy

առջևɑrˈʧʰɛvbefore

առջևɑrˈʧʰɛvin front of

առօրյաdaily

առօրյաevery-day

առևտուրɑrɛfˈtuɾcommerce

առևտուրɑrɛfˈtuɾtrade

ասելɑˈsɛlto tell

աստղˈɑstəʁstar

աստղադիտարանɑstʁɑditɑˈɾɑnobservatory

աստվածɑstˈvɑʦgod

աստվածաշունչɑstvɑtsɑˈʃuntʃʰbible

ասֆալտɑsˈfɑltasphalt

ավագɑˈvɑkʰelder

ավանդույթɑvɑnˈdujtʰtradition

ավարտելɑvɑɾˈtɛlto finish

ավելիɑvɛˈlimore

ավլելɑvˈlɛlto sweep

ավտոբուսɑftɔˈbusbus

ատաղձագործɑtɑʁʣɑˈɡɔɾʦcarpenter

ատամɑˈtɑmtooth

ատամնաբույժɑtɑmnɑˈbujʒdentist

ատելɑˈtɛlto hate

արագɑˈɾɑɡfast

արագɑˈɾɑɡquick

արագիլɑɾɑˈɡilstork

արահետɑɾɑˈhɛtpath

արարողությունɑɾɑɾɔʁutʰˈjunceremony

արբենալɑɾbɛˈnɑlto get drunk

արբեցողdrunkard

արբեցողtoper

արգելելɑɾkʰɛˈlɛlto forbid

արգելելɑɾkʰɛˈlɛlto inhibit

արգելքɑɾˈkʰɛlkʰimpediment

արգելքɑɾˈkʰɛlkʰobstacle

արդարացնելɑɾtʰɑɾɑʦʰˈnɛlto justify

արդարությունɑɾtʰɑɾutʰˈjunjustice

արդենɑɾˈtʰɛnalready

արդյոքɑɾtʰˈjɔkʰwhether

արդուկɑɾˈdukiron

արդուկելɑɾtʰuˈkɛlto iron

արթնանալɑɾtʰnɑˈnɑlto get up

արթունɑɾˈtʰunawake

արժանիɑɾʒɑˈniworthy

արժենալɑɾʒɛˈnɑlto cost

արխիվɑɾˈχivarchives

արծաթɑɾˈʦɑtʰsilver

արծիվɑɾˈʦiveagle

արկածɑɾˈkɑʦadventure

արկղˈɑɾkəʁbox

արհամարհելɑɾhɑmɑˈɾɛlto contemn

արհեստɑɾˈvɛstprofession

արհեստականɑɾhɛstɑˈkɑnartificial

արհեստավորɑɾhɛstɑˈvɔɾartisan

արձագանքɑɾʣɑˈɡɑŋkʰecho

արձակուրդɑɾʦʰɑˈkuɾtʰholiday

արձանɑɾˈʣɑnfigure

արձանɑɾˈʣɑnstatue

արմատɑɾˈmɑtroot

արմունկɑɾˈmunkelbow

արյունɑɾˈjunblood

արվեստɑɾˈvɛstart

արվեստագետɑɾvɛstɑˈɡɛtartist

արտագրելɑɾtɑɡˈɾɛlto copy

արտադրանքɑɾtɑdˈɾɑŋkʰproduct

արտադրելɑɾtɑdˈɾɛlto produce

արտահայտելto express

արտահանումɑɾtɑhɑˈnumexport

արտասահմանɑɾtɑsɑhˈmɑnabroad

արտասովորɑɾtɑsɔˈvɔɾextraordinary

արտասվելɑɾtɑsˈvɛlto cry

արտասվելɑɾtɑsˈvɛlto weep

արտաքինɑɾtɑˈkʰinexternal

արցունքɑɾˈʦʰuŋkʰtear

արևɑˈɾɛvsun

արևածագɑɾɛvɑˈʦɑɡsunrise

արևամուտɑɾɛvɑˈmutsunset

արևելյանɑɾɛvɛlˈjɑneastern

արևելքɑɾɛˈvɛlkʰeast

արևմուտքɑɾɛvˈmutkʰwest

արևմտյանɑɾɛvmtˈjɑnwestern

ափɑpʰbeach

ափɑpʰcoach

ափսեɑpʰˈsɛplate

ափսոսանքɑpʰsɔsɑŋkʰregret

աքլորɑkʰˈloɾcock


բադbɑdduck

բազկաթոռbɑzkɑˈtʰɔrarm-chair

բազմաթիվmany

բազմանալbɑzmɑˈnɑlmanifolding

բազմանալbɑzmɑˈnɑlmultiply

բազմոցbɑzˈmɔʦʰsofa

բազմությունbɑzmuˈtsʰjuncrowd

բաժակbɑˈʒɑkglass

բաժանելbɑʒɑˈnɛlto separate

բաժանմունքdepartment

բաժանմունքsection

բաժինbɑˈʒinpart

բաժինbɑˈʒinshare

բաժնետերowner

բալbɑlcherry

բալկոնbɑlˈkɔnbalcony

բախելbɑˈχɛlto knock

բախտbɑχtdestiny

բախտbɑχtfate

բախտbɑχtluck

բակbɑkyard

բաղկանալbɑʁkɑˈnɑlto consist

բաղնիքbɑʁˈnikʰbath

բաճկոնbɑʧˈkɔncoat

բաճկոնbɑʧˈkɔnjacket

բամբակbɑmˈbɑkcotton

բամբասանքbɑmbɑˈsɑŋkʰgossip

բայbɑjverb

բայցbɑjʦʰand

բայցbɑjʦʰbut

բանbɑnopen

բանbɑnthing

բանալիbɑnɑˈlikey

բանակbɑˈnɑkarmy

բանակցելbɑnɑkˈʦʰɛlnegotiate

բանասիրությունbɑnɑsiɾuˈʦʰjunphilology

բանաստեղծbɑnɑsˈtɛχʦpoet

բանավեճbɑnɑˈvɛʧcontroversy

բանավեճbɑnɑˈvɛʧpolemics

բանավորbɑnɑˈvoɾoral

բանավորbɑnɑˈvoɾorally

բանկbɑnkbank

բանջարեղենbɑnʤɑɾɛˈʁɛnvegetables

բանվորbɑnˈvoɾworker

բանտbɑntjail

բանտbɑntprison

բառbɑrword

բառարանbɑrɑˈɾɑndictionary

բասկետբոլbɑskɛtˈbɔlbasketball

բավականbɑvɑˈkɑnrather

բավականաչափbɑvɑkɑnɑˈʧʰɑpʰsufficient

բավարարելbɑvɑɾɑˈɾɛlto satisfy

բարակbɑˈɾɑkthin

բարբառbɑɾˈbɑrdialect

բարդbɑɾtʰcomplicated

բարդացնելbɑɾtʰɑʦʰˈnɛlto complicate

բարիbɑˈɾikind

բարկանալbɑɾkɑˈnɑlto be angry

բարձbɑɾʦʰpillow

բարձունքbɑɾˈʦʰuŋkʰheight

բարձրˈbɑɾʦʰəɾhigh

բարձրահասակbɑɾʦʰɾɑhɑˈsɑktall

բարևելbɑɾɛˈvɛlto greet

բացակաbɑʦʰɑˈkɑabsent

բացականչելbɑʦʰɑkɑnˈʧʰɛlto exclaim

բացառությունbɑʦʰɑrutʰˈjunexception

բացատրելbɑʦʰɑtˈɾɛlto explain

բացարձակապեսbɑʦʰɑɾʣɑkɑˈpɛsabsolutely

բացելbɑˈʦʰɛlto open

բացիbɑˈʦʰibesides

բացիbɑˈʦʰiexcept

բացիկbɑˈʦʰikpostcard

բացվածքbɑtsʰˈvɑtskʰbreak

բացվածքbɑtsʰˈvɑtskʰopening

բեղbɛʁmustache

բեմbɛmstage

բեռbɛrfreight

բեռbɛrload

բեռնաթափելbɛrnɑtʰɑˈpʰɛlunload

բերանbɛˈɾɑnmouth

բերելbɛˈɾɛlto bring

բերքbɛɾkʰcrop

բերքbɛɾkʰharvest

բժիշկbəˈʒiʃkdoctor

բժշկելbəʒəʃˈkɛlto cure

բիսքվիթbiscuit

բիֆշտեքսbifˈʃtɛkʰsbeef-steak

բլուրbəˈluɾhill

բնազդbnɑzdinstinct

բնականbənɑˈkɑnnatural

բնականաբարbnɑkɑnɑˈbɑɾnaturally

բնակարանbənɑkɑˈɾɑnapartment

բնակիչbənɑˈkiʧʰinhabitant

բնակվելbənɑkˈvɛlto live

բնավորությունbənɑvɔɾutʰˈjuncharacter

բնորոշbənɔˈɾɔʃcharacteristic

բնությունbənutʰˈjunnature

բոլորbɔˈlɔɾall

բոլորbɔˈlɔɾwhole

բոլորովինbɔlɔɾɔˈvinquite

բողոքbɔˈʁɔkʰprotest

բողոքbɔˈʁɔkʰprotestation

բոցbɔʦʰblaze

բոցbɔʦʰflame

բուժելbuˈʒɛlto treat

բուժումbuˈʒumtreatment

բույնbujnnest

բույրbujɾfragrance

բույրbujɾperfume

բուրդbuɾtʰwool

բուֆետbuˈfɛtbuffet

բռնակbrnɑkhandle

բռնելbərˈnɛlto hold

բրդեbɾdɛwoolen

բրինձbəˈɾinʣrice

բրոշյուրbɾɔʃˈjuɾbooklet


գազɡɑzgas

գազանɡɑˈzɑnbeast

գազարɡɑˈzɑɾcarrot

գալɡɑlto come

գաղտնիɡɑχtˈnisecretly

գաղտնիքɡɑχtˈnikʰsecret

գայլɡɑjlwolf

գանելɡɑˈnɛlto find

գառɡɑrlamb

գավառɡɑˈvɑrprovince

գարեջուրɡɑɾɛˈʤuɾbear

գարունɡɑˈɾunspring

գդալɡəˈtʰɑlspoon

գեղեցիկɡɛʁɛˈtsʰikbeautiful

գետինɡɛˈtinground

գետինɡɛˈtinland

գերɡɛɾfull

գերɡɛɾgreasy

գերադասելɡɛɾɑdɑˈsɛlprefer

գերազանցɡɛɾɑˈzɑnʦʰexcellent

գերեզմանɡɛɾɛzˈmɑncemetery

գիժɡiʒmad

գիծɡiʦline

գինɡincost

գինɡinprice

գինիɡiˈniwine

գիշերɡiˈʃɛɾnight

գիտականɡitɑˈkɑnscientific

գիտելիքɡitɛˈlikʰknowledge

գիտենալɡitɛˈnɑlto know

գիտնականɡitnɑˈkɑnscientist

գիտությունɡitutʰˈjunscience

գիրɡiɾwriting

գիրքɡiɾkʰbook

գլխարկɡəlˈχɑɾkcap

գլխարկɡəlˈχɑɾkhat

գլխացավɡəlχɑˈʦʰɑvhead-ache

գլուխɡəˈluχhead

գյուղɡjuʁvillage

գյուղացիɡjuʁɑˈʦʰipeasant

գնալɡəˈnɑlto go

գնահատելɡənɑhɑˈtɛlto value

գնացքɡəˈnɑʦʰkʰtrain

գնդակɡənˈdɑkball

գնելɡəˈnɛlto buy

գնորդɡnɔɾdbuyer

գոհɡohpleased

գոհɡohsatisfied

գողɡɔʁthief

գողանալɡɔʁɑˈnɑlto rob

գողանալɡɔʁɑˈnɑlto steal

գոնեˈɡɔnɛat least

գոնեˈɡɔnɛif only

գոռալɡɔˈrɑlto cry

գոռալɡɔˈrɑlto shout

գոռալɡɔˈrɑlto yell

գոտիɡɔˈtibelt

գորգɡɔɾɡcarpet

գորգɡɔɾɡrug

գործɡɔɾʦaffair

գործɡɔɾʦwork

գործազուրկɡɔɾʦɑˈzuɾkjobless

գործազուրկɡɔɾʦɑˈzuɾkunemployed

գործարանɡɔɾʦɑˈɾɑnfactory

գործիքinstrument

գույնɡujncolor

գուցեɡuˈʦʰɛperhaps

գրադարանɡəɾɑdɑˈɾɑnlibrary

գրեթեɡəˈɾɛtʰɛalmost

գրեթեɡəˈɾɛtʰɛnearly

գրելɡəˈɾɛlto write

գրիչɡəˈɾitʃʰpen

գրողɡəˈɾɔʁwriter

գրպանɡəɾˈpɑnpocket

գցելɡəˈʦʰɛlto throw


դահլիճdɑhˈliʧhall

դանակdɑˈnɑkknife

դանդաղdɑnˈdɑʁslow

դանդաղdɑnˈdɑʁslowly

դաշտdɑʃtfield

դառնալdɑrˈnɑlto become

դասdɑslesson

դասախոսdɑsɑˈχɔslecturer

դասականdɑsɑˈkɑnclassic

դասավանդելdɑsɑvɑnˈdɛlto teach

դատարկdɑˈtɑɾkempty

դարdɑɾcentury

դարակdɑˈɾɑkshelf

դարաշրջանdɑɾɑʃəɾˈʤɑnage

դեղdɛʁmedicament

դեղdɛʁmedicine

դեղատունdɛʁɑˈtunchemist's shop

դեղինdɛˈʁinyellow

դեղձdɛχʦʰpeach

դեմdɛmagainst

դեմքdɛmkʰface

դեպքdɛpkʰcase

դեռdɛryet

դետdɛtriver

դերասանdɛɾɑˈsɑnactor

դժվարdəʒˈvɑɾdifficult

դիվանdiˈvɑnsofa

դնելdəˈnɛlto put

դուռdurdoor

դուստրˈdustəɾdaughter

դուրսduɾsout

դպրոցdəpˈɾɔʦʰschool

դրականdəɾɑˈkɑnpositive

դրամdəˈɾɑmmoney

Тесты


27–02–2020