Common texts 2

380 words from mylanguages.org

ազդրˈɑzdəɾthigh

ականջɑˈkɑnʤear

աղջիկɑχˈʧʰikgirl

ամառɑˈmɑrsummer

ամենուրɑmɛˈnuɾeverywhere

ամենուրեքɑmɛnuˈɾɛkʰeverywhere

ԱՄՆɑməˈnəUSA

ամուսինɑmuˈsinhusband

ամպամածbɑrcloudy

այնտեղɑjnˈtɛʁover there

այնտեղɑjnˈtɛʁthere

այս առավոտthis morning

այս գիշերtonight

այս երեկոtonight

այս պահինnow

այստեղɑjsˈtɛʁhere

այսօրɑjˈsɔɾtoday

այտերcheeks

անապատɑnɑˈpɑtdesert

ԱնգլերենEnglish

ԱնգլիաˈɑŋɡljɑEngland

անհապաղɑnhɑˈpɑʁimmediately

անձրեւɑnʣˈɾɛvrain

անձրև է գալիսraining

անձրևում էraining

անունիցɑnuˈniʦʰon behalf of

անտառɑnˈtɑrforest

աշխարհագրությունɑʃχɑɾɑɡɾutʰˈjungeography

աշունɑˈʃunautumn

աչքɑʧʰkʰeye

առանցɑˈrɑnʦʰwithout

առաջɑˈrɑʧʰago

առաջɑˈrɑʧʰprior to

առաջնահերթɑrɑʤnɑˈhɛɾtʰprior to

առավելապեսmostly

առջևɑrˈʧʰɛvin front of

աստղերstars

ավելի ուշlater

ԱվստրալիաɑfstˈɾɑljɑAustralia

ավտոբուսովby bus

ավտոմեքենայովby car

ատամɑˈtɑmteeth

ատամɑˈtɑmtooth

ատամնաբույժɑtɑmnɑˈbujʒdentist

արաբերենɑɾɑbɛˈɾɛnarabic

արագɑˈɾɑɡquickly

արդենɑɾˈtʰɛnalready

արմունկɑɾˈmunkelbow

արվեստɑɾˈvɛstart

արևոտsunny

բազուկbɑˈzukarm

բայցbɑjʦʰbut

բանկbɑnkbank

բառարանbɑrɑˈɾɑndictionary

բառարանbɑrɑˈɾɑnvocabulary

բավականbɑvɑˈkɑnquite

բացառությամբexcept for

բացառությամբexcept

բացարձակապեսbɑʦʰɑɾʣɑkɑˈpɛsabsolutely

բերանbɛˈɾɑnmouth

բթամատbtʰɑˈmɑtthumb

բժիշկbəˈʒiʃkdoctor

բութ մատthumb

գագաթինon top of

գարունɡɑˈɾunspring

գեղեցիկɡɛʁɛˈtsʰikpretty

գետɡɛtriver

գերմաներենɡɛɾmɑnɛˈɾɛngerman

ԳերմանիաɡɛɾˈmɑnjɑGermany

գիտությունɡitutʰˈjunscience

գիրքɡiɾkʰbook

գլուխɡəˈluχhead

գյուղɡjuʁcountry

գնացքովby train

գումարածplus

գրադարանɡəɾɑdɑˈɾɑnlibrary

գրասենյակɡəɾɑsɛnˈjɑkoffice

գրեթեɡəˈɾɛtʰɛalmost

դայակdɑˈjɑknurse

դանդաղdɑnˈdɑʁslowly

դեմdɛmagainst

դեմքdɛmkʰface

դեպիdɛˈpito

դեպիdɛˈpitoward

դեռdɛrstill

դեռdɛryet

դուduyou

դուստրˈdustəɾdaughter

դուրսduɾsoutside of

դուրսduɾsoutside

եբրաերենhebrew

ԵգիպտոսjɛɡipˈtɔsEgypt

եղանակjɛʁɑˈnɑkweather

եռանկյունjɛrɑŋkˈjuntriangular

եսjɛsi

ետևի մասback

երաժշտությունjɛɾɑʒəʃtutʰˈjunmusic

երբեմնjɛɾˈpʰɛmənoccasionally

երբեմնjɛɾˈpʰɛmənsometimes

երբեքjɛɾˈpʰɛkʰnever

երեկ երեկոյանlast night

երեկjɛˈɾɛkyesterday

երեք բառthree words

երեքjɛˈɾɛkʰthree

երեքշաբթիjɛɾɛkʰʃɑpʰˈtʰituesday

երկինքjɛɾˈkiŋkʰsky

երկիրjɛɾˈkiɾcountry

երկիրjɛɾˈkiɾearth

երկու բառtwo words

երկուjɛɾˈkutwo

երկուշաբթիjɛɾkuʃɑpʰˈtʰimonday

երկրներcountries

երկրորդjɛɾˈkɾoɾtʰsecond

զարմիկzɑɾˈmikcousin

զարմուհիzɑɾmuˈhicousin

զովzovcool

ընթացքումəntʰɑʦʰˈkʰumduring

ընթացքումəntʰɑʦʰˈkʰumwithin

ըստaccording to

ըստby

թաթtʰɑtʰfoot

ԹայլանդThailand

թատրոնtʰɑtˈɾɔntheater

թվականներnumbers

ժամʒɑmhour

ժամանակ առ ժամանակoccasionally

ժամանակʒɑmɑˈnɑktime

ժողովուրդʒɔʁɔˈvuɾtʰpeople

ի հավելումնin addition to

ի տարբերությունunlike

իմimmy

իմըmine

ԻնդոնեզիաindɔˈnɛzjɑIndonesia

ինըˈinənine

ինձinʣme

ինչպես նաևas well as

ինչպեսinʧʰˈpɛsas

իսպաներենispɑnɛˈɾɛnspanish

ԻսպանիաisˈpɑnjɑSpain

իտալերենitɑlɛˈɾɛnitalian

ԻտալիաiˈtɑljɑItaly

իրոքiˈɾokʰreally

լավlɑvwell

լատիներենlɑtinɛˈɾɛnlatin

լեզուlɛˈzutongue

լեզուներlanguages

լեռնայինlɛrnɑˈjinmountain

լիճliʧlake

լողավազանlɔʁɑvɑˈzɑnswimming pool

լողափlɔˈʁɑpʰbeach

լուսինluˈsinmoon

լրիվləˈɾivwhole

խաղχɑʁgame

խաղացողχɑʁɑˈʦʰɔʁplayer

խանութχɑˈnutʰsupermarket

ծաղիկներflowers

ծառʦɑrtree

ծովʦɔvsea

ծունկʦuŋkknee

ԿամբոջաkɑmˈbɔʤɑCambodia

ԿանադաkɑˈnɑdɑCanada

կզակkəˈzɑkchin

կինkinwife

կինkinwoman

կինոֆիլմերmovies

կիրակիkiɾɑˈkisunday

կլորkəˈlɔɾround

կղզիkəʁˈziisland

կոկորդkɔˈkɔɾtʰthroat

կողքինbeside

կողքինnear

կողքինnext to

կորեական լեզուkorean

կրծքավանդակkəɾtskʰɑvɑnˈdɑkchest

հազարhɑˈzɑɾone thousand

հազիվ թեbarely

հազիվhɑˈzivhardly

հազվադեպhɑzvɑˈdɛprarely

հազվադեպhɑzvɑˈdɛpseldom

հակադիրhɑkɑˈdiɾopposite

հաճախhɑˈʧɑχfrequently

հաճելի եղանակnice weather

համարhɑˈmɑɾfor

հաջորդ շաբաթnext week

հաջորդhɑˈʤɔɾtʰnext

հարյուրhɑɾˈjuɾhundred

հարցերquestions

հեծանվովby bicycle

հենց հիմաright now

հեռավորության վրաaway

հեռուhɛˈrufar from

հետhɛtwith

հետոhɛˈtɔafter

հետոhɛˈtɔthen

հետևումhɛtɛˈvumbehind

հիմաhiˈmɑnow

հինգhiŋɡfive

հինգշաբթիhiŋɡʃɑpʰˈtʰithursday

հինդի լեզուhindi

ՀնդկաստանhəndkɑsˈtɑnIndia

հորաքույրhɔɾɑˈkʰujɾaunt

հորդառատhɔɾdɑˈrɑtpouring

ՀունաստանhunɑsˈtɑnGreece

հունարենhunɑˈɾɛngreek

ձեռքʣɛrkʰhand

ձերyour

ձմեռʣəˈmɛrwinter

ձյուն է գալիսsnowing

ձյունʣjunsnow

ձևերshapes

ճանապարհովvia

ճապոներենʧɑpɔnɛˈɾɛnjapanese

ՃապոնիաʤJapan

մազmɑzhair

մաթեմատիկաmɑtʰɛmɑtiˈkɑmath

մանկիկbaby

մառախլապատmɑrɑχlɑˈpɑtfoggy

մասmɑspart

մասինmɑˈsinabout

մատmɑtfinger

մատներfingers

մարդmɑɾtʰman

մարդիկmɑɾˈtʰikpeople

ՄարոկկոmɑˈɾokːoMorocco

մեզmɛzus

մեծ մասամբmostly

մեկmɛkone

մենակmɛˈnɑkalone

մենքmɛŋkʰwe

մեջmɛʧʰamong

մեջmɛʧʰin

մեջmɛʧʰinto

մերmɛɾour

մերըours

ՄեքսիկաmɛkʰsiˈkɑMexico

մի փոքրlittle

մի քանիa few

մի քանիsome

միասինmjɑˈsintogether

միլիոնmilˈjɔnmillion

մինչminʧʰsince

մինչևminˈʧʰɛvtill

մինչևminˈʧʰɛvuntil

մինչևminˈʧʰɛvup

միշտmiʃtalways

միջեւmiˈʧʰɛvbetween

միջոցովthrough

մոտmɔtabout

մոտmɔtat

մոտmɔtclose to

մոտmɔtnear to

մոտmɔtnear

մորաքույրmɔɾɑˈkʰujɾaunt

յոթjɔtʰseven

յուրաքանչյուրjuɾɑkʰɑnʧʰˈjuɾper

նաhe

նաshe

նախդիրnɑχˈdiɾfrom

նախդիրnɑχˈdiɾof

նախքանnɑχˈkʰɑnbefore

ներսումinside of

ներսումinside

նկատմամբnəkɑtˈmɑmbover

նրաnəˈɾɑher

նրաnəˈɾɑhis

նրանnəˈɾɑnher

նրանnəˈɾɑnhim

նրանըhers

նրանըhis

նրանցnəˈɾɑnʦʰtheir

նրանցnəˈɾɑnʦʰthem

նրանցըtheirs

նրանքnəˈɾɑŋkʰthey

շաբաթʃɑˈpʰɑtʰsaturday

շատʃɑtmany

շատʃɑtmuch

շոգʃɔɡhot

շուտովʃuˈtɔvsoon

շուրջըˈʃuɾʤəaround

շրթունքʃəɾˈtʰuŋkʰlip

շրջանաձևʃɾʤɑnɑˈʣɛvcircular

ոչ մի տեղnowhere

ոստիկանvɔstiˈkɑnpoliceman

ոտնաթաթvɔtnɑˈtʰɑtʰfoot

ոտքvɔtkʰleg

ոտքի մատtoe

ոտքովon foot

որդիvɔɾˈtʰison

որոշsome

որքանովas far as

ութutʰeight

ուղիղuˈʁiʁstraight

ուշադիրuʃɑˈdiɾcarefully

ուսusshoulder

ուսուցիչusuˈtsʰitʃʰteacher

ուրբաթuɾˈpʰɑtʰfriday

ուրդուuɾˈduurdu

ՉինաստանʧʰinɑsˈtɑnChina

չիներենʧʰinɛˈɾɛnchinese

չնայածʧʰənɑˈjɑʦdespite

չնայածʧʰənɑˈjɑʦin spite of

չորեքշաբթիtʃʰoɾɛkʰʃɑpʰˈtʰiwednesday

չորսʧʰɔɾsfour

պապpɑpgrandfather

պապիկpɑˈpikgrandfather

պատճառովpɑtʧɑˈrɔvbecause of

պատճառովpɑtʧɑˈrɔvdue to

պատմությունpɑtmutʰˈjunhistory

պարտեզpɑɾˈtɛzgarden

պերուperu

պրոֆեսորpɾɔfɛˈsɔɾprofessor

ռուսերենrusɛˈɾɛnrussian

սակաինbut

սառույցsɑˈrujʦʰice

սիրունիկsiɾuˈnikpretty

սիրտsiɾtheart

սովորաբարsovoɾɑˈbɑɾmostly

սովորաբարsovoɾɑˈbɑɾusually

սուպերմարկետsupɛɾmɑɾˈkɛtsupermarket

ստամոքսstɑˈmɔkʰsstomach

ստորեւbelow

սրճարանsəɾʧɑˈɾɑncafe

վաղըˈvɑʁətomorrow

վատ եղանակbad weather

վերvɛɾabove

վերvɛɾbeyond

վերջերսvɛɾˈʧʰɛɾəslately

վերջերսvɛɾˈʧʰɛɾəsrecently

վերևvɛˈɾɛvup

վեցvɛtsʰsix

վիզvizneck

վրաvəˈɾɑon

վրայովacross

տակtɑkunder

տապtɑphot

տասtɑsten

տասներեքtɑsnɛˈɹɛkʰthirteen

տասներկուtɑsneɹˈkutwelve

տասնիննըnineteen

տասնհինգtɑsnəˈhinɡfifteen

տասնմեկtɑsnəˈmɛkeleven

տասնյոթtɑsnəˈjotʰseventeen

տասնութtɑsnˈutʰeighteen

տասնչորսtɑsnəˈtʃʰoɹsfourteen

տասնվեցtɑsnəˈvɛtssixteen

տատtɑtgrandmother

տատիկtɑˈtikgrandmother

տարբեր առարկաներdifferent objects

տղաtəˈʁɑboy

տղամարդtəʁɑˈmɑɾtʰman

տոթtotʰhot

տունtunhome

րոպեɾɔˈpɛminute

ցածtsʰɑtsdown

ցածումbeneath

ցանկացած տեղanywhere

ցուրտʦʰuɾtcold

ցուցական դերանուններdemonstrative pronouns

փոխարենpʰoχɑˈɾɛninstead of

փոստատարpʰɔstɑˈtɑɾpostman

փոքրˈpʰɔkʰəɾlittle

քամոտkʰɑˈmɔtwindy

քանkʰɑnthan

քանակkʰɑˈnɑkquantities

քանակությունkʰɑnɑkutʰˈjunquantities

քառակուսիkʰɑrɑkuˈsisquare

քեզkʰɛzyou

քիթkʰitʰnose

քիչkʰitʃʰfew

քոնըyours

քույրkʰujɾsister

քսանkʰəˈsɑntwenty

քրոջ կամ եղբոր աղջիկniece

քրոջորդիkʰɾɔʤɔɾˈdinephew

օվկիանոսofkjɑˈnosocean

օրերɔˈɾɛɾdays

ֆիլմերmovies

ֆուտբոլfutˈbɔlfootball

ֆրանսերենfɾɑnsɛˈɾɛnfrench

ՖրանսիաˈfəɾɑnsjɑFrance

Тесты


26–02–2020