Common texts 2

972 words from 1000mostcommonwords.com

ազատɑˈzɑtfree

ազգɑzɡnation

ազդեցությունɑzdɛʦʰutʰˈjuneffect

աթոռɑˈtʰɔrchair

ալիքɑˈlikʰwave

ախoh

ականջɑˈkɑnʤear

ակնթարթɑkənˈtʰɑɾtʰinstant

ակնկալումexpect

աղɑʁsalt

աղմուկɑʁˈmuknoise

աղյուսակըchart

աղջիկɑχˈʧʰikgirl

աղքատɑχˈkʰɑtpoor

աճելɑˈʧɛlgrew

ամառɑˈmɑrsummer

ամբոխɑmˈbɔχcrowd

ամբողջɑmˈbɔχʧʰall

ամբողջականɑmbɔʁʤɑˈkɑncomplete

ամբողջությունɑmboχtʃʰuˈtsʰjunwhole

ամենɑˈmɛnevery

ամիսɑˈmismonth

ամպɑmpcloud

այգիɑjˈɡigarden

այդɑjdthese

այդպիսիɑjdpiˈsisuch

այժմˈɑjʒəmnow

այլɑjlrather

այլɑjlother

այնɑjnthose

այնɑjnit

այնքանɑjŋˈkʰɑnso

այոɑˈjoyes

այսɑjsthis

այսպիսովɑjspiˈsɔvthus

այստեղɑjsˈtɛʁhere

այրելɑjˈɾɛlburn

անապատɑnɑˈpɑtdesert

անարատɑnɑˈɾɑtcontinent

անգամɑŋˈkʰɑmonce

անելɑˈnɛlmake

անելɑˈnɛldo

անիվɑˈnivwheel

անկյունɑŋkˈjuncorner

անկումɑnˈkumfall

անհրաժեշտɑnhəɾɑˈʒɛʃtneed

անհրաժեշտɑnhəɾɑˈʒɛʃtnecessary

անձրևɑnʣˈɾɛvrain

անունըname

անվադողɑnvɑˈdɔʁtire

անվճարɑnvəˈʧɑɾcharge

անտառɑnˈtɑrforest

անցյալɑnʦʰˈjɑllast

անցյալըpast

անցնելɑnʦʰˈnɛlpass

անցնելɑnʦʰˈnɛljump

անցնելɑnʦʰˈnɛlcross

աշխատանքɑʃχɑˈtɑnkʰwork

աշխատանքɑʃχɑˈtɑnkʰjob

աշխարհɑʃˈχɑɾworld

աչքիeye

ապաɑˈpɑthen

ապակիɑpɑˈkiglass

ապահովɑpɑˈhɔvsafe

ապահովելɑpɑhɔˈvɛlprovide

ապացուցելɑpɑʦʰuˈʦʰɛlprove

ապրելɑpˈɾɛllive

աջակցությունsupport

առանձինɑrɑnˈʣinseparate

առաջɑˈrɑʧʰforward

առաջɑˈrɑʧʰago

առաջարկɑrɑˈʧʰɑɾkoffer

առաջարկումɑrɑʤɑɾˈkumsuggest

առաջինɑrɑˈʧʰinfirst

առաջնորդվումled

առավոտɑrɑˈvɔtmorning

առևտրիtrade

ասելɑˈsɛltold

ասելɑˈsɛltell

ասելɑˈsɛlspell

ասելɑˈsɛlsay

ասելɑˈsɛlsaid

աստիճանɑstiˈʧɑndegree

աստղˈɑstəʁstar

ավազɑˈvɑzsand

ավելացնելɑvɛlɑʦʰˈnɛladd

ավտոմեքենաɑftɔmɛkʰɛˈnɑcar

ատամիկteeth

ատոմɑˈtomatom

ատրճանակɑtəɾʧɑˈnɑkgun

արագɑˈɾɑɡquick

արագɑˈɾɑɡfast

արագությունɑɾɑɡuˈtsʰjunspeed

արդարɑɾˈtʰɑɾfair

արդյունաբերությունɑɾtʰjunɑbɛɾuˈʦʰjunindustry

արդյունքɑɾtʰˈjuŋkʰresult

արդյունքɑɾtʰˈjuŋkʰproduct

արդյոքɑɾtʰˈjɔkʰwhether

արելdid

արժեքɑɾˈʒɛkʰvalue

արծաթɑɾˈʦɑtʰsilver

արմատɑɾˈmɑtroot

արյունɑɾˈjunblood

արվեստɑɾˈvɛstart

արտադրելɑɾtɑdˈɾɛlproduce

արտահայտությունɑɾtɑhɑjtutʰˈjunphrase

արևɑˈɾɛvsun

արևելքɑɾɛˈvɛlkʰeast

արևմուտքɑɾɛvˈmutkʰwest

ափɑpʰcoast

ափըshore

բադbɑdduck

բազաbɑˈzɑbase

բազմապատկելbɑzmɑpɑtˈkɛlmultiply

բաժանելbɑʒɑˈnɛldivide

բաժինbɑˈʒinsection

բաժինbɑˈʒindivision

բաժնետոմսbɑʒnɛˈtɔmsshare

բակbɑkyard

բամբակbɑmˈbɑkcotton

բայbɑjverb

բայցbɑjʦʰbut

բանbɑnthing

բանաստեղծությունbɑnɑstɛʁʦutʰˈjunpoem

բանկbɑnkbank

բառbɑrword

բառարանbɑrɑˈɾɑndictionary

բավականbɑvɑˈkɑnenough

բավականինbɑvɑkɑˈninquite

բավականինbɑvɑkɑˈninpretty

բարbɑɾbar

բարակbɑˈɾɑkthin

բարիbɑˈɾikind

բարձրˈbɑɾʦʰəɾhigh

բարձրահասակbɑɾʦʰɾɑhɑˈsɑktall

բարձրաձայնbɑɾʦʰɾɑˈʣɑjnloud

բարձրանալbɑɾʦʰɾɑˈnɑlclimb

բարձրացնելbɑɾʦʰɾɑʦʰˈnɛlraise

բարձրացումbɑɾʦʰɾɑˈʦʰumrise

բացbɑʦʰopen

բացառությամբexcept

բեռնատար մեքենաtruck

բերանbɛˈɾɑnmouth

բերելbɛˈɾɛlbring

բերեցbrought

բժիշկbəˈʒiʃkdoctor

բիտbitbit

բլանկblɑŋkslip

բլուրbəˈluɾhill

բղավելbəʁɑˈvɛlshout

բնականbənɑˈkɑnnatural

բնակարանbənɑkɑˈɾɑnflat

բնակեցնելbnɑkɛʦʰˈnɛlpopulate

բնավորությունըcharacter

բնությունbənutʰˈjunnature

բոթելbɔˈtʰɛlshoulder

բուսաբուծությունbusɑbuʦutʰˈjunplant

բջջայինbəʤəʤɑˈjincell

բռնելbərˈnɛlcaught

բռնելbərˈnɛlcatch

գազɡɑzgas

գալɡɑlcome

գաղափարɡɑʁɑˈpʰɑɾidea

գաղութɡɑˈʁutʰcolony

գարունɡɑˈɾunspring

գեղեցկությունɡɛʁɛʦʰkutʰˈjunbeauty

գետɡɛtriver

գիծɡiʦline

գիշերɡiˈʃɛɾnight

գիտելknew

գիտությունɡitutʰˈjunscience

գլխավորɡəlχɑˈvɔɾgeneral

գլխավորɡəlχɑˈvɔɾchief

գլխարկըhat

գլորումɡlɔˈɾumroll

գյուղɡjuʁvillage

գնալɡəˈnɑlgo

գնացwent

գնացելgone

գնացքɡəˈnɑʦʰkʰtrain

գնդակɡənˈdɑkball

գնելɡəˈnɛlbuy

գնելɡəˈnɛlbought

գոլորշիɡɔlɔɾˈʃisteam

գործɡɔɾʦcase

գործɡɔɾʦact

գործարանɡɔɾʦɑˈɾɑnplant

գործելɡɔɾˈʦɛloperate

գործիչɡɔɾˈʦiʧʰfigure

գործիքtool

գործիքinstrument

գորշɡɔɾʃgray

գումարɡuˈmɑɾmoney

գույնɡujncolor

գուցեɡuˈʦʰɛperhaps

գտնելɡətˈnɛlfind

գրառումըrecord

գրասենյակɡəɾɑsɛnˈjɑkoffice

գրավորɡɾɑˈvɔɾwritten

գրելɡəˈɾɛlwrote

գրելɡəˈɾɛlwrite

դանդաղdɑnˈdɑʁslow

դաշտdɑʃtfield

դասdɑsclass

դասավորելdɑsɑvɔˈɾɛlarrange

դասընթացdɑsənˈtʰɑʦʰcourse

դարdɑɾcentury

դարաշրջանdɑɾɑʃəɾˈʤɑnage

դարչնագույնdɑɾʧʰnɑˈɡujnbrown

դեղինdɛˈʁinyellow

դեմdɛmagainst

դեմքըface

դեպիdɛˈpitoward

դեռdɛryet

դեռdɛrstill

դեռdɛrlong

դժվարdəʒˈvɑɾhard

դժվարdəʒˈvɑɾdifficult

դիզայնdiˈzɑjndesign

դիպչելdipˈʧʰɛltouch

դիտելdiˈtɛlwatch

դիտելdiˈtɛlview

դիրքորոշումըposition

դյույմdjujminch

դնելdəˈnɛllay

դոլարdɔˈlɑɾdollar

դուռըdoor

դուրսduɾsout

դուրսduɾsoff

դուքdukʰyou

դպրոցdəpˈɾɔʦʰschool

եգիպտացորենjɛɡiptɑʦʰɔˈɾɛncorn

եզրափակիչjɛzɾɑpʰɑˈkiʧʰfinal

եզրինedge

եթեjɛˈtʰɛif

եկելcame

եղանակjɛʁɑˈnɑkweather

եղբայրjɛχˈpɑjɾbrother

եղելbeen

ենɛnwere

ենɛnare

ենթադրությունjɛntʰɑdɾutʰˈjunguess

ենթակաjɛntʰɑˈkɑsubject

եռանկյունիjɛrɑŋkjuˈnitriangle

եսjɛsi

ետևումjɛtɛˈvumbehind

երազjɛˈɾɑzsleep

երազjɛˈɾɑzdream

երաժշտությունjɛɾɑʒəʃtutʰˈjunmusic

երբjɛɾpʰwhen

երբjɛɾpʰafter

երբեքjɛɾˈpʰɛkʰnever

երգjɛɾkʰsong

երգեցողությունjɛɾkʰɛʦʰɔʁutʰˈjunsing

երեխաjɛɾɛˈχɑchild

երեխաjɛɾɛˈχɑbaby

երեխաներchildren

երեկոjɛɾɛˈkɔevening

երեքjɛˈɾɛkʰthree

երիտասարդjɛɾitɑˈsɑɾtʰyoung

երկաթjɛɾˈkɑtʰiron

երկաթուղիjɛɾkɑtʰuˈʁirail

երկարությունjɛɾkɑɾutʰˈjunlength

երկինքjɛɾˈkiŋkʰsky

երկիրjɛɾˈkiɾland

երկիրjɛɾˈkiɾearth

երկիրjɛɾˈkiɾcountry

երկուjɛɾˈkutwo

երկրորդjɛɾˈkɾoɾtʰsecond

երրորդjɛˈɾːɔɾtʰthird

զայրույթըanger

զանգzɑŋɡbell

զանգվածzɑŋɡˈvɑʦmass

զարգանալzɑɾɡɑˈnɑldevelop

զարմանումwonder

զարմանքzɑɾˈmɑnkʰsurprise

զբաղվածzbɑʁˈvɑʦbusy

զբաղվելzbɑʁˈvɛldeal

զբոսանքzboˈsɑnkʰride

զգալəzˈɡɑlfeel

զգացի,felt

զգեստəzˈɡɛstdress

զինվորzinˈvɔɾsoldier

զովzovcool

զորությունzɔɾutʰˈjunmight

զույգzujkʰpair

զույգzujkʰmatch

զվարճանքzəvɑɾˈʧɑŋkʰfun

էɛover

էɛmade

էɛis

էɛan

էլɛltoo

էլեկտրականɛlɛktɾɑˈkɑnelectric

էներգիաɛnˈɛɾɡjɑenergy

էջɛʤpage

էրɛɾwas

էրɛɾtook

էրɛɾhad

ընդհանուրəntʰhɑˈnuɾtotal

ընդհանուրəntʰhɑˈnuɾcommon

ընթացիկəntʰɑˈʦʰikcurrent

ընթացքənˈtʰɑʦʰkʰprocess

ընթացքումəntʰɑʦʰˈkʰumduring

ընկելfell

ընկերəŋˈkɛɾfriend

ընկերությունըcompany

ընտանիքəntɑˈnikʰfamily

ընտրելəntˈɾɛlselect

ընտրելəntˈɾɛlpick

ընտրելəntˈɾɛlchoose

թագավորըking

թաղամասblock

թարմtʰɑɾmfresh

թերթtʰɛɾtʰsheet

թթվածինtʰətʰvɑˈʦinoxygen

թիմtʰimteam

թիվըnumber

թշնամիtʰəʃnɑˈmienemy

թողtʰɔʁlet

թողնելtʰɔʁˈnɛldrop

թուզtʰuzfig

թուղթtʰuχtʰpaper

թույլtʰujlտալ

թռչելtʰərˈtʃʰɛlfly

թռչունtʰərˈtʃʰunbird

թվականtʰəvɑˈkɑnnumeral

թևըwing

ժամʒɑmhour

ժամանակʒɑmɑˈnɑktime

ժամանակակիցʒɑmɑnɑkɑˈkiʦʰmodern

ժամանելʒɑmɑˈnɛlarrive

ժամացույցʒɑmɑˈʦʰujʦʰclock

ժամկետʒɑmˈkɛtterm

ժամկետըperiod

ժայռʒɑjrrock

ժպիտըsmile

իiby

իiat

իմimmy

իմimmine

իմանալimɑˈnɑlknow

իմաստiˈmɑstsense

ինըˈinənine

ինձinʣme

ինչinʧʰwhat

ինչուinˈʧʰuwhy

ինչպեսinʧʰˈpɛshow

ինչպեսinʧʰˈpɛsas

ինքնաթիռiŋkʰnɑˈtʰirplane

ինքնուրույնiŋkʰnuˈɾujnself

իշխանությունiʃχɑnutʰˈjunpower

իսկiskwhile

իսկiskand

իրադարձությունiɾɑdɑɾʦʰutʰˈjunevent

իրականiɾɑˈkɑnreal

իրավունքiɾɑˈvuŋkʰright

իրենցiˈɾɛnʦʰtheir

լայնlɑjnwide

լայնlɑjnbroad

լավlɑvwell

լավlɑvgood

լավագույնlɑvɑˈɡuɪ̯nbest

լարայինlɑɾɑˈjinstring

լացlɑʦʰcry

լեզուlɛˈzulanguage

լեռlɛrmount

լեռնայինlɛrnɑˈjinmountain

լիճliʧlake

լինելliˈnɛlbe

լողալըswim

լուծելluˈʦɛlsolve

լուծելluˈʦɛlsettle

լուծումluˈʦumsolution

լույսlujslight

լուսինluˈsinmoon

լռակյացlrɑkˈjɑʦʰsilent

լսելləˈsɛllisten

լսելləˈsɛlheard

լսելləˈsɛlhear

լվանալըwash

լրացնելləɾɑʦʰˈnɛlfill

լրիվləˈɾivfull

լքելləˈkʰɛlleave

խախտելχɑχˈtɛlbroke

խաղχɑʁgame

խաղալχɑˈʁɑlplay

խանութχɑˈnutʰstore

խանութχɑˈnutʰshop

խառնելχɑrˈnɛlmix

խմելχəˈmɛldrink

խնամքχəˈnɑmkʰcare

խնդիրχənˈtʰiɾproblem

խնդրելχəntʰˈɾɛlask

խնդրումχndɾumplease

խնձորχənˈʣɔɾapple

խոհարարχohɑˈɾɑɾcook

խողովակχɔʁɔˈvɑktube

խոսելχɔˈsɛltalk

խոսելχɔˈsɛlspeak

խոսեցspoke

խոսքχɔskʰspeech

խոտχɔtgrass

խորχɔɾdeep

խորհուրդχɔˈɾuɾtʰboard

խորհրդանիշχɔɾəɾtʰɑˈniʃsymbol

խումբχumbgroup

խումբχumbband

խփելχəˈpʰɛlbat

ծալելʦɑˈlɛlcrease

ծախսելʦɑχˈsɛlspend

ծախսերըcost

ծաղիկʦɑˈʁikflower

ծանուցումʦɑnuˈʦʰumnotice

ծանրˈʦɑnəɾheavy

ծառʦɑrtree

ծառայելtsɑrɑˈjɛlserve

ծեծելʦɛˈʦɛlbeat

ծիծաղելʦiʦɑˈʁɛllaugh

ծնողʦəˈnoʁparent

ծնվածʦənˈvɑʦborn

ծովʦɔvsea

կազմkɑzmcover

կաթkɑtʰmilk

կախվածkɑχˈvɑʦdepend

կամkɑmor

կամkɑmeither

կամքkɑmkʰwill

կայանkɑˈjɑnstation

կանkɑnthere

կանայքwomen

կանաչkɑˈnɑʧʰgreen

կանգնածstood

կանգնելkɑŋɡˈnɛlstand

կանոնkɑˈnonrule

կապանkɑˈpɑnchord

կապիտալkɑpiˈtɑlcapital

կապիտանkɑpiˈtɑncaptain

կապույտkɑˈpujtblue

կառավարելkɑrɑvɑˈɾɛlgovern

կառուցելkɑruˈʦʰɛlbuild

կատարածkɑtɑˈɾɑʦdone

կատուkɑˈtucat

կարգkɑɾkʰrow

կարգըorder

կարդալkɑɾˈtʰɑlread

կարծեսseem

կարճkɑɾʧshort

կարմիրkɑɾˈmiɾred

կարողkɑˈɾɔʁmay

կարողkɑˈɾɔʁcould

կարողkɑˈɾɔʁcan

կարողkɑˈɾɔʁable

կենդանիkɛntʰɑˈnianimal

կենտրոնkɛntˈɾɔncenter

կեսkɛshalf

կեսօրkɛˈsoɾnoon

կետkɛtpoint

կինkinwoman

կինkinwife

կլորkəˈlɔɾround

կղզիkəʁˈziisland

կյանքkjɑŋkʰlife

կողմkɔʁmfavor

կողմըside

կոչkɔʧʰcall

կոստյումkɔstˈjumsuit

կովkɔvcow

կոտորակkotoˈɾɑkfraction

կոտրելkotˈɾɛlbreak

կորցրելlost

կուսակցությունkusɑkʦʰutʰˈjunparty

կռիվkəˈrivfight

կվարտաkvɑɾˈtɑquart

կտորkəˈtɔɾpiece

կտրելkətˈɾɛlcut

կրակkəˈɾɑkfire

կրելkəˈɾɛlcarry

կրելkəˈɾɛlbear

կրկինkəɾˈkinagain

կրկնակիkɾknɑˈkidouble

կրկնելkəɾkˈnɛlrepeat

Тесты


26–02–2020