Common Texts

271 words – 38% of common texts

ՀՀhəˈhəRA

ազատɑˈzɑtfree

ազգայինɑzɡɑˈjinnational

ահաɑˈhɑbehold!

ամբողջɑmˈbɔχʧʰall around

ամենɑˈmɛneverything

այդɑjdthat

այդպեսɑjdˈpɛsso

այդպիսիɑjdpiˈsisuch

այժմˈɑjʒəmnow

այլɑjlanother

այլևսɑjˈlɛvsno longer

այնɑjnit

այնպեսɑjnˈpɛsso

այնպիսիɑjnpiˈsisuch

այնտեղɑjnˈtɛʁthere

այնքանɑjŋˈkʰɑnso much

այոɑˈjoyes

այսɑjsthis

այսինքնɑjˈsiŋkʰənthat is to say

այսպեսɑjsˈpɛsthis way

այստեղɑjsˈtɛʁhere

այսօրɑjˈsɔɾtoday

անգամɑŋˈkʰɑmeven once

անհրաժեշտɑnhəɾɑˈʒɛʃtneeded

անումdoing

աշխատանքիwork

աշխարհիworld

ապաɑˈpɑthen

առանցɑˈrɑnʦʰwithout

առաջɑˈrɑʧʰforward

առաջինɑrɑˈʧʰinfirst

ասացsaid

ասելɑˈsɛlto say

ասումsay

ավելիɑvɛˈlimore

արդենɑɾˈtʰɛnalready

բայցbɑjʦʰbut

բանbɑnsomething

բարձրˈbɑɾʦʰəɾhigh

բացbɑʦʰopen

բացիbɑˈʦʰibesides

բոլորbɔˈlɔɾall

բոլորըbɔˈlɔɾəall

գալիսɡɑˈliscoming

գլխավորɡəlχɑˈvɔɾchief

գնումɡəˈnumpurchase

գործումɡoɾˈtsumoperate

դաthat

դեմdɛmagainst

դեպիdɛˈpito

դեպքումin case

դեռdɛrstill

դուduyou

դուրսduɾsout

դուքdukʰyou

դրաits

դրամdəˈɾɑmamd

դրանցtheir

դրանքthem

եթեjɛˈtʰɛif

եկավcame

եկելto come

եղելbeen

եմɛmam

ենɛnare

ենքɛŋkʰare

եսjɛsi am

ետjɛtback

երբjɛɾpʰwhen

երեկjɛˈɾɛkyesterday

երեքjɛˈɾɛkʰthree

երկարjɛɾˈkɑɾlong

երկուjɛɾˈkutwo

երկրիcountry

երկրորդjɛɾˈkɾoɾtʰsecond

երևանyerevan

եքɛkʰyou are

զրոzəˈɾɔzero

էɛis

էիɛ(j)iwas

էինɛ(j)inwere

էինքɛ(j)iŋkʰwe were

էլɛltoo

էլիagain

էրɛɾwas

ընդհանուրəntʰhɑˈnuɾgeneral

ընթացքումəntʰɑʦʰˈkʰumwithin

ըստaccording to

թեtʰɛor not

թողtʰɔʁlet

թույլtʰujlweak

թվումtʰvumit seems

ժամանակʒɑmɑˈnɑktime

ժամըthe time

ժողովուրդʒɔʁɔˈvuɾtʰpeople

իհարկեiˈhɑɾkɛof course

իմimmy

ինon

ինըˈinənine

ինձinʣto me

ինչ-որsome

ինչinʧʰwhat

ինչուinˈʧʰuwhy

ինչպեսinʧʰˈpɛshow

ինքըˈiŋkʰəhe himself

ինքնˈiŋkʰənhimself

իսկiskand

իրher

իրարiˈɾɑɾeach other

իրենiˈɾɛnto himself

իրենցiˈɾɛnʦʰthemselves

լավlɑvgood

լինելliˈnɛlto be

լինելուbeing

լինիbe it

լինումhappens

խոսումspeak

ծանրˈʦɑnəɾheavy

կաthere

կամkɑmor

կանkɑnthere are

կարելիkɑɾɛˈlican be found

կարծեսit looks like

կարծումthink

կարողkɑˈɾɔʁcan

կարևորkɑɾɛˈvɔɾimportant

կլինիwill be

կյանքիlife

կողմիցkɔʁˈmiʦʰfrom

կուսակցությանparty

հաyes

հազարhɑˈzɑɾthousand

համարhɑˈmɑɾfor

հայhɑjarmenian

հայաստանիarmenian

հայաստանումin armenia

հայկականhɑjkɑˈkɑnarmenian

հայոցhɑˈjɔʦʰarmenian

հայտնիhɑjtˈniknown

հանկարծhɑŋˈkɑɾʦsuddenly

հանրապետությանrepublic

հասարակականhɑsɑɾɑkɑˈkɑnpublic

հարցըquestion

հենցhɛnʦʰjust right

հետhɛtwith

հետոhɛˈtɔafter

հիմաhiˈmɑnow

հիմնականhimnɑˈkɑnbasic

հինhinold

հինգhiŋɡfive

հնարավորhənɑɾɑˈvɔɾpossible

ձեզyou

ձեռքʣɛrkʰhands

ձերyours

ճիշտʧiʃtright

մասըpart

մասինmɑˈsinabout

մարդmɑɾtʰman

մարդիկmɑɾˈtʰikpeople

մարդկանցmɑɾtʰˈkɑnʦʰpeople

մարդուhuman

մեզmɛzus

մեծmɛʦgreat

մեկmɛkone

մենքmɛŋkʰwe are

մեջmɛʧʰin

մերmɛɾours

մէջin

միmione

միայնmiˈjɑjnonly

մինչևminˈʧʰɛvup

միշտmiʃtalways

միջազգայինmiʧʰɑzɡɑˈjininternational

միջևmiˈʤɛvbetween

մյուսmjusthe other

մոտmɔtnear

յոթjɔtʰseven

նաshe is

նախագահnɑχɑˈɡɑhpresident

նայումlooking

նաևnɑˈjɛvalso

նկատմամբnəkɑtˈmɑmbover

նմանnəˈmanlike

նորnɔɾnew

նորիցagain

նույնnuɪ̯nthe same

նույնիսկˈnujniskeven

նույնպեսˈnujnpɛstoo

նրաnəˈɾɑher

նրանnəˈɾɑnher

նրանցnəˈɾɑnʦʰthem

նրանքnəˈɾɑŋkʰthey are

շատʃɑttoo

ոչvɔʧʰno

ոչինչvɔˈʧʰinʧʰnothing

ովɔvwho

որvɔɾthat

որvɔɾwhich

որիvɔˈɾiwhose

որոնցof which

որոնքvɔˈɾɔŋkʰthose

որոշsome

որովհետևvɔɾɔfhɛˈtɛvbecause

որպեսvɔɾˈpɛsas

որպեսզիvɔɾˈpɛsziin order

որտեղvɔɾˈtɛʁwhere

որքանvɔɾˈkʰɑnhow much

որևէvɔɾɛˈvɛany

ուuand

ուզումwant

ութutʰeight

ումto whom

ունենhave

ունեցելhad

ունիhas

ուրwhere

ուրեմնuˈɾɛmənthen

ուրիշuˈɾiʃanother

չեմi am not

չենdo not

չենքwe are not

չէʧʰɛno

չէինthey were not

չէրit was not

չիʧʰino

չկաno

չորսʧʰɔɾsfour

չունիdoes not have

պատճառովpɑtʧɑˈrɔvbecause of this

պարզpɑɾzsimple

պեսpɛsjust like that

պետականpɛtɑˈkɑnstate

պետքpɛtkʰneed

պիտիpiˈtishould

սաthis

սակայնsɑˈkɑjnhowever

սիրումsiˈɾumlove

սովետականsovɛtɑˈkɑnsoviet

վերvɛɾup

վերաբերյալvɛɾɑbɛɾˈjɑlon

վերջինvɛɾˈʧʰinlast

վեցvɛtsʰsix

վրաvəˈɾɑon it

տալtɑlto give

տալիսgive

տակtɑkunder

տասtɑsten

տարբերtɑɾˈbɛɾdifferent

տարիtɑˈɾiyears

տարվաof the year

տեղtɛʁplace

տեսնումsee

տերtɛɾlord

տունtunhouse

տվելgave

տվեցgave

ցույցʦʰujʦʰshow

փոքրˈpʰɔkʰəɾsmall

քաղաքականkʰɑʁɑkʰɑˈkɑnpolitical

քանkʰɑnthan

քանիkʰɑˈnihow many

քեզkʰɛzto you

քիչkʰitʃʰlittle

քոkʰoyours

քսանkʰəˈsɑntwenty

օրɔɾday

օրինակɔɾiˈnɑkfor example

ևand

ևսtoo

Тесты


26–02–2020