Unit 2. Part 3

Pronunciation

բ, պ, թ

The consonant system of Eastern Armenian differs from that of other Indo-European languages.

Rather than a dual system of stop consonants, such as the voicedb and the voiceles p, East Armenian has a triple system with one voiced բ b and two voiceess stops, the non-aspirated պ p and the aspirated փ .

The non-aspirated պp may seem unusual to the Engish-speaking student in that it is pronounced with stronger plosion, occupying an intermediate position between the բ b and the փ .

The triple system of the reated stop consonants բ, պ, փ

Each of these stops represents an independent phoneme, i.e. the smalest phonetic unit in a language that distinguishes one word from another. The folowing three words differ in meaning in the contrast of the phonemic consonants բ, պ, փ

բութ

butʰ

blunt

պուտ

put

dot

փութ

pʰutʰ

pood (unit of mass 16,3 kg)

East Armenian is, on the whole, a phonetic language in that words are pronounced as written

Բենիամին

bɛnjamin

Benjamin

Աբէլ

abɛl

Abel

Պետրոս

pɛtɾɔs

Peter

պանիր

paniɾ

cheese

փիլիսոփա

pʰilisɔpʰa

philosopher

ափ

apʰ

palm

Exeptions բ

There are, however, some exceptions

բ

After vowels m, r բ is pronounced as the voiceess aspirated

խաբել

χapʰɛl

to deceive

շաբաթ

ʃapʰatʰ

Saturday

Հակոբ

hakɔpʰ

Jacob

երբ

jɛɾpʰ

when

նուրբ

nuɾpʰ

tender

ուրբաթ

uɾpʰatʰ

Friday

սուրբ

suɾpʰ

sacred

համբույր

hampʰujɾ

kiss

համբերել

hampʰɛɾɛl

to be patient

These phonetic deviations apply also to derivations of the above-mentioned words

նուրբ

nuɾpʰ

tender

նրբություն

nᵊɾpʰutʰjun

tenderness

համբերել

hampʰɛɾɛl

to be patient

համբերություն

hampʰɛɾutʰjun

patience

երբ

jɛɾpʰ

when

երբեմն

jɛɾpʰɛmᵊn

sometimes


բp

After the consonant ղχ, բ is pronounced like the voiceess, non-aspirated p

եղբայր

jɛχpajɾ

brother

ողբ

ʋɔχp

lamentation

աղբ

aχp

trash

These phonetic deviations apply also to derivations of the above-mentioned words

եղբայր

jɛχpajɾ

brother

եղբայրներ

jɛχpajɾnɛɾ

brothers

ողբ

ʋɔχp

lamentation

ողբալ

vɔχˈpɑl

to lament

աղբ

aχp

trash

աղբանոց

ɑχpɑˈnɔʦʰ

dump

Orthography

There are two exclamation marks in Armenian, the stress or acute mark ‘ ՛ ’ and the exclamation mark ‘ ՜ ’. On the whole, they correspond to the Engish exclamation mark ‘ ! ’. Like the question mark ‘ ՞ ’, they are superscripts. Both signs are placed on the stressed sylable of the emphasized word.

Stress or Acute Mark ‘ ՛

The stress or acute mark ‘ ՛ ’ placed over

Over words stressed in an imperative sentence

Գիրքս տո՛ւր։

giɾkʰᵊs tuɾ

Give me my book!

Մի՛ գնա։

mi gᵊna

Don’t go!

Over names of persons or words addressed to people

Արա՛մ, ես այստեղ եմ։

aɾam jɛs ajstɛʁ ‿ ɛm

Aram, I am here!

Պարո՛ն, այս տեղ ազա՞տ է։

paɾɔn ajs tɛʁə azat ‿ ɛ

Sir, is this seat free?

Over one-word replies used as strong assertions

Թերթս բերե՞լ ես։

tʰɛɾtʰᵊs bɛɾɛl ‿ ɛs

Did you bring my newspaper?

Այո՛։

ajɔ

Yes!

Ո՛չ։

ʋɔʧʰ

No!

Իհա՛րկե։

ihaɾkɛ

Of course!

Over more prominent words singled out in a sentence

Չեմ տեսնում ի՛մ մատիտը։

ʧʰɛm tɛsnum im matitə

I don’t see my pencil!

Իմ մատի՛տը չեմ տեսնում։

im matitə ʧʰɛm tɛsnum

I don’t see my pencil!

Exclamation Mark ‘ ՜

The exclamation mark ‘ ՜ ’ appears in passionate speech where stressed vowels are proonged to express emotion. It is placed over

Over greetings, welcoming expressions, congratulations, wishes

Ողջո՜ւյն։

ʋɔʁʧʰujn

Greetings!

Շնորհավո՜ր։

ʃʰᵊnɔɾhavɔɾ

Congratulations։

Բարո՜վ եկար։

baɾɔv jɛkaɾ

Welcome!

Over Interrogative Pronouns that initiate sentences expressing feelings such as admiration, regret, astonishment

Ի՜նչ մարդ է։

inʧʰ maɾtʰ ‿ ɛ

What a person!

Ո՜վ էր սպասում։

ɔv ‿ ɛɾ spasum

Who would expect it!

Որտե՜ղ են այն օրերը։

ʋɔɾtɛʁ ‿ ɛn ajn ɔɾɛɾə

Where are those days!

Over the majority of interjections

վա՜խ

vaχ

woe!

ափսո՜ս

apʰsɔs

alas!

վա՜յ

vaj

ouch!

Proverbs

Ով կարդա, նա մարդ ա։

ɔv kaɾtʰa, na maɾtʰ ‿ a

He who studies is a person.

Գիտությունը հարստություն է։

gitutʰյunə haɾᵊstutʰյun ‿ ɛ

Knowledge is wealth.

Ուսում ստացածը սոված չի մնա։

usum staʦʰaʦə sɔvaʦ ʧʰi mᵊna

The educated won’t remain hungry.

Կարդալը ոսկի ապարանջան է։

kaɾtʰalə vɔski apaɾanʤan ‿ ɛ

Education is a golden bracelet.

Tests

Exercises

§11. Combine words from the first list with appropriate words from the second

Այս խումբը հայերեն…

գիտենք

Քանի՞ կտոր կավիճ…

է սովորում

Մենք չորս լեզու…

կարդում ես

Մարի՛, հայերեն լավ…

գիտես

Ես հայերեն շատ…

է

Դու քանի՞ լեզու…

կա այստեղ

Սա լավ պատասխան…

իմ սիրում

§12. Combine words from each of the three lists to create a complete sentence

Կարինեն…

անգլերեն

չեն խոսում

Դուքն…

ճապոներեն

չի գրում

Մերին և Ջոնըն…

հայերեն

չէն կարդում

Արմենը…

չինարեն

չի ուզում խոսել

Դուն…

իսպաներեն

չեմ կարող սովորում

Եսն…

գերմաներեն

չգիտես

Նրանք…

հունարեն

լավ չէք խոսում

§13. Form mini-dialogues according to the patterns. Replace the verb կարդալ → խոսել, գրել

Դու անգլերեն կարդո՞ւմ ես։

Այո՛, շատ լավ եմ կարդում։

Դուք հայերեն կարդալ գիտե՞ք։

Այո՛, մի քիչ կարդում ենք։

Մարին հայերեն լավ է կարդում։

Բայց անգլերեն կարդալ չգիտի։

Հայերեն կարդալ սիրո՞ւմ ես։

Սիրում եմ, բայց լավ կարդալ չգիտեմ։

Աշակերտները լա՞վ են կարդում։

Ո՛չ, լավ չեն կարդում։

§14. Answer the questions using the appropriate plural forms

Այս բառը գիտե՞ս։

Ես բոլոր բառերը գիտեմ։

Դասագիրք ունե՞ք։

Մենք մի քանի… ունենք։

Տետր ունե՞ս։

Ես շատ…

Նա սխալ անո՞ւմ է։

Նա որոշ…

Մի օտար լեզու գիտե՞ս։

Ես երեք…

Այստեղ անգլիացի կա՞։

Այստեղ հինգ…

Մի հայ ուսանող գիտե՞ք։

Մենք մի քանի…

§15. Answer the questions with a negative response folowing the pattern

Դու հայերեն կարդո՞ւմ ես։

Ո՛չ, չեմ կարդում։

Չինարեն գիտե՞ս։

Ո՛չ,…

Ջոնղ ֆրանսերեն գիտի՞։

Ո՛չ, նա…

Մարին այստե՞ղ է ուսանում։

Ո՛չ, նա…

Ամեն օր հայերենի դաս ունե՞ք։

Ո՛չ,մենք…

Դու սուրճ խմո՞ւմ ես։

Ո՛չ,ես…

Ամեն օր գալի՞ս եք։

Ո՛չ,մենք…

Արփին ուտել ուզո՞ւմ է։

Ո՛չ,նա…

§16. Complete the sentences

Նա քանի՞ մատիտ ունի։

Նա երկու մատիտ ունի։

Քանի՞ նկար ունես։

Ես… ունեմ։

Մարին քանի՞ բառ գիտի։

Մարին շատ… գիտի։

Գրադարանը շատ գրքեր ունի՞։

Գրադարանը…

Հայկական այբուբենը քանի՞ տառ ունի։

Այստեղ քանի՞ ուսանող է հայերեն սովորում։

Բոլոր…

Շաբաթը քանի՞ անգամ հայերեն ունեք։

Մենք…

§17. Complete the sentences with an appropriate form of the verb գիտենալ

Նա գերմաներեն շատ լավ գիտի։

Ես մի քիչ ֆրանսերեն…

Դու անգլերեն լավ…

Դուք հայերեն…

Մենք մի քիչ ռուսերեն…

Նրանք իտալերեն…

§18. Complete the sentences with an appropriate form of the phrasal verb կարող լինել

Նա կարող է իտալերեն խոսել։

Դու իտալերեն… հայերեն կարդալ։

Ես… գերմաներեն խոսել։

Նրանք կանադացի են։ Անգլերեն և ֆրանսերեն չ… խոսել։

Մերին իսպաներեն չ… կարդալ։

Մենք իտալերեն չ… գրել։

§19. Form sentences using the verb ուզել

Նա / այստեղ / նստել։

Նա ուզում է այստեղ նստել։

Նա չի ուզում այստեղ նստել։

Դու / հայերեն / սովորել։

Սիլվա / այս գիրքը / կարդալ։

Մենք/ այս տունը / տեսնել։

Մերի / տուն / գնալ։

Մերին չի ուզում տուն գնալ։

Նրանք / չինարեն / խոսել։

Ես / շատ / աշխատել։

Մարիա / այստեղ / մնալ։

§20. Use appropriate forms of եմ, ունենալ

Ես ամերիկացի եմ, իսկ նա հայ է։

Մատիտները ո՞ւր…

Մարին քանի՞ գիրք…

Անունդ ի՞նչ…

Հայկական այբուբենը 38 տառ…

Մենք հայերենի շատ լավ գիրք…

Ո՞րտեղ… աշակերտները։


§21. Answer the questions in a correct word order։

Ո՞վ է հարցնում։

Ուսուցիչն է հարցնում։

Ո՞վ է պատասխանում։

Աշակերտն…

Ի՞նչ ես գրում։

Նամակ եմ…

Այստեղ ի՞նչ ես սովորում։

Հայերեն…

Ո՞վ է լավ կարդում։

Մարիան…

Ի՞ն չեք սովորում։

Չինարեն…

Ո՞վ է այստեղ աշխատում։

Մենք…

§22. Transate the folowing sentences

The room has three windows.

Can you write all the letters?

How many pictures do you have?

I know a few words.

You have many books.

All students learn Armenian.

I have all the notebooks.

§23. Answer the folowing questions with reference to the text in this unit

Այս խումբը ո՞ր լեզուն է սովորում։

Աշակերտները հայերեն մի քիչ խոսո՞ւմ են։

ուսանողները հայերեն գրել գիտե՞ն։

Կարդա՞լ էլ գիտեմ։

Այսօր ի՞նչ են սովորում։

Ուսանողը լա՞վ է պատասխանում։

Quiz


13–09–2021