Unit 1. Part 2

Verbs (grammar)

Infinitive Form

To conjugate a verb, it is important to know its uninflected form, i.e. the infinitive, which is the basic form of verbs as found in dictionaries. The infinitive consists of two elements: the verb stem and the infinitive ending.

The infinitive of the verbs գրելgᵊɾɛl "to wɾite" and կարդալ kaɾtʰal "to ɾead", foɾ instance, can be bɾoken down into two components: the veɾb stems գր- and կարդ- and theiɾ infinitive endings -ել ɛl and -ալ al.

There are two infinitive endings and, correspondingly, two conjugation types

1st conjugation verbs

ուտել

utɛl

to eat

երգել

jɛɾkʰɛl

to sing

խոսել

χɔsɛl

to speak

պարել

paɾɛl

to dance

անել

anɛl

to do

խմել

χᵊmɛl

to drink

ստեղծել

stɛʁʦɛl

to create

զանգահարել

zangahaɾɛl

to phone

2nd conjugation verbs

խաղալ

χaʁal

to play

գնալ

gᵊnal

to go

կարդալ

kaɾtʰal

to read

գոռալ

gɔral

to scream

հազալ

hazal

to cough

ուշանալ

uʃanal

to be late

հուսալ

husal

to hope

որոտալ

ʋɔɾɔtal

to thunder

Indicative Mood

In languages, the Indicative Mood is known as the most common mood, since most statements and questions are expressed in this mood.

Present Tense of Regular Verbs

As opposed to English, which has two types of Present Tense, (namely the Present Indefinite "I go" and the Present Continuous "I am going") Armenian has only one Present Tense equivalent to both English Present tenses.

The Present Tense is a complex formation which combines the auxiliary verb եմɛm "I am" and the Pɾesent Paɾticiple, which is built fɾom the infinitive stem of the veɾb and the ending -ում um

գրել

gᵊɾɛl

to read (Infinitive)

գրում

gᵊɾum

(Present Participle)

(Ես) գրում եմ։*

(jɛs) gᵊɾum‿ɛm

I write. I am writing. (Indicative Present Tense)


կարդալ

kaɾtʰal

to write (Infinitive)

կարդում

kaɾtʰum

(Present Participle)

(Ես) կարդում եմ։*

(jɛs) kaɾtʰum‿ɛm

I read. I am reading. (Indicative Present Tense)

գրելgᵊɾɛlto wɾite

ես գրում եմ

մենք գրում ենք

դեւ գրում ես

դուք գրում եք

նա գրում է

նրանգ գրում են

կարդալkaɾtʰalto ɾead

ես կարդում եմ

մենք կարդում ենք

դեւ կարդում ես

դուք կարդում եք

նա կարդում է

նրանք կարդում են


Ջոնը սովորում է հայերեն։

ʤɔnə sɔvɔɾum‿ɛ hajɛɾɛn

John is learning Armenian.

Նա արդեն կարդում է։

na aɾtʰɛn kaɾtʰum‿ɛ

He is already reading.


* Note:

Normally, finite forms do not necessarily require Personal Pronouns (ես, դու, նա etc.) as the expressive personal forms of the conjugated verb (եմ, ես, է etc.) make them redundant.

Present Tense of Some Irregular Verbs

A

Three monosyllabic irregular verbs deviate from the regular pattern. They form their indicative present Tense with a participle ending -իս is.

տալtalto give

ես տալիս եմ

մենք տալիս ենք

դու տալիս ես

դուք տալիս ես

նա տալիս է

նրանք տալիս են

գալgalto come

ես գալիս եմ

մենք գալիս ենք

դու գալիս ես

դուք գալիս եք

նա գալիս է

նրանք գալիս են

լալlalto cɾy

ես լալիս եմ

մենք լալիս ենք

դու լալիս ես

դուք լալիս եք

նա լալիս է

նրանք լալիս են

B

There are irregular and defective verbs that do not folow the conventional pattern of forming just one Present Tense. Some frequently used verbs have two paralel sets of Present Tense, one irregular pattern and one regular.

լինելlinɛlto be

irregular

ես եմ

մենք ենք

դու ես

դուք եք

նա է

նրանք եմ


regular

ես լինում եմ

մենք լինում ենք

դու լինում ես

դուք լինում եք

նա լինում է

նրանք լինում են

ունենալunɛnalto have

irregular

ես ունեմ

մենք ունենք

դու ունես

դուք ունեք

նա ունի

նրանք ունեն


regular

ես ունենում եմ

մենք ունենում ենք

դու ունենում ես

դուք ունենում եք

նա ունենում է

նրանք ունենում են

The difference between the sets is aspectual. While the single forms express a current state, the regular forms indicate continuity

եմ

ɛm

I am (now)

լինում եմ

linum‿ɛm

I (usually) am

ունեմ

unɛm

I have (now)

ունենում

unɛnum‿ɛm

I (usually) have


Այստեղ եմ։

ajstɛʁ‿ɛm

I am (now) here.

Այստեղ լինում եմ։

ajstɛʁ linum‿ɛm

I am (usually) here.


Ժամանակ ունեմ։

ʒamanak unɛm

I (now) have time.

Ժամանակ ունենում եմ։

ʒamanak unɛnum‿ɛm

I (usually) have time.

Uses of Present Tense Indicative

Primary function of the indicative Present Tense is to express events, actions and states that are in effect in the present.

a) It can also indicate an action in progress at the time of speaking

Ի՞նչ ես անում։

inʧʰ‿ɛs anum

What are you doing?

Նամակ եմ գրում։*

namak‿ɛm gᵊɾum

I am writing a letter.

Ի՞նչ ես անում։

inʧʰ‿ɛs anum

What are you doing?

Նամակ եմ գրում։

namak‿ɛm gᵊɾum

I am writing a letter.

b) This Tense also expresses habitual actions

Դուք հայերեն կարդո՞ւմ եք։

dukʰ hajɛɾɛn kaɾtʰum‿ɛkʰ

Do you read Armenian?

c) It is used to indicate recurrent events and universal truths

Երկիրը պտտվում է արևի շուրջը։

jɛɾkiɾə pᵊtᵊtvum‿ɛ aɾɛvi ʃuɾʤə

The earth rotates around the sun.

d) It can indicate an action in the future, implying that events have been arranged

Այս ամառ գնում ենք Հայաստան։

ajs amar gᵊnum‿ɛnkʰ hajastan

This summer we are going to Armenia.

e) In certain narratives, the indicative present expresses past events more dynamically

Մտնում են քաղաք և ամեն ինչ ավերում։

mᵊtnum‿ɛn kʰaʁakʰ jɛv amɛn inʧʰ avɛɾum

They enter the city and destroy everything.


* Note:

In reference to complex verbal Tenses appearing in inverted word order, i.e. եմ գրում rather than գրում եմ.

Nouns (grammar)

Definite Articles

When referring to particuar persons or things, English uses the definite article the, which precedes the common noun. Armenian expresses such determination by affixing the definite article ə n to the end of noun.

The selection of or depends on the phonetic environment of the noun.

As a rule, the subject of the sentence is affixed by the definite article.

Article appears after nouns ending in a consonant, and after nouns ending in a vowel

շուն

ʃun

(dog) — dog

շունը

ʃunə

(dogthe) — the dog

կատու

katu

(cat) — cat

կատուն

katun

(catthe) — the cat

Article may also be attached to a noun that ends in a consonant if it is folowed by a word that begins with a vowel

շունն ու կատուն

ʃunː‿u‿katun

the dog and the cat

Սա մեր փողոցն է։

sa mɛɾ pʰɔʁɔʦʰn‿ɛ

This is our street.

Unike in English and other major European languages, proper nouns require definite articles. This applies to geographic names too

Չինաստանը մեծ երկիր է։

ʧʰinastanə mɛʦ jɛɾkiɾ‿ɛ

China is a great country.

Երեվան մայրաքաղաք է։

jɛɾɛvanə majɾakʰaʁakʰ‿ɛ

Yerevan is a capital.

Names of persons also appear with the definite article

Արամը նկարում է։

aɾamə nᵊkaɾum‿ɛ

Aram is painting.

Անին կարդում է։

anin kaɾtʰum‿ɛ

Ani is reading.

Արամն ու Լեվոնը հայ են։

aɾamᵊn‿u‿lɛvɔnə haj‿ɛn

Aram and Levon are Armenians.

Indefinite Articles

Unlike the definite articles -ը, -ն, the indefinite article միmi is placed befoɾe the noun and is not attached to it in wɾiting

մի տուն

mi‿tun

a house

մի տղա

mi‿tᵊʁa

a boy

մի վարդ

mi‿vaɾtʰ

a rose

However, the indefinite article մի can be optional. In many cases it can be omitted altogether. This applies particularly to non-countable nouns

Սա (մի) վարդ է։

sa (mi‿) vaɾtʰ‿ɛ

This is a rose.

Նամակ գրեցի։

namak gᵊɾɛʦʰi

I wrote a letter.

Լավ գինի է։

lav gini‿ⱼɛ

It is a good wine.

Armenian-English Contrasts

Pronoun "you"

When addressing people, Armenian features two pronouns that correspond in usage to the personal pronoun you in English

which are comparable to tu and vous in French.

Informal "you"

Դուdu "you", is a singuaɾ foɾm used to addɾess close fɾiends and ɾeatives, as well as membeɾs of the same social gɾoup such as classmates, students, cowoɾkeɾs etc. It is also the way in which an adult addɾesses a child

Անի, (դու) քանի՞ տարեկան ես։

ani, (du) kʰani taɾɛkan‿ɛs

Ani, how old are you?

Մայրիկ, (դու) գալի՞ս ես։

majɾik, (du) galis‿ɛs

Mother, are you coming?

Formal and Plural "you"

Like the French vous, the personal pronoun դուքdukʰ "you", has two applications


Տիկին, դուք հա՞յ եք։

tikin, dukʰ haj‿ɛkʰ

Madam, are you Armenian? (form.)

Երեխաներ, (դուք) գնո՞ւմ եք։

jɛɾɛχanɛɾ, (dukʰ) gᵊnum‿ɛkʰ

Children, are you leaving? (pl.)

When the two versions of the personal pronoun you, դուdu "you", and դուք dukʰ "you", aɾe declined, conventional distinctions aɾe maintained

informal

formal or plural

nom

դու you

դուքyou

gen

քոyour

ձերyour

acc

քեզ(to) you

ձեզ(to) you

dat

քեզ(to) you

ձեզ(to) you

abl

քեզանիցfrom you

ձեզանիցfrom you

ins

քեզանովwith you

ձեզանովwith you


դու

դուք

քո

ձեր

քեզ

ձեզ

քեզ

ձեզ

քեզանից

ձեզանից

քեզանով

ձեզանով

Note that the English "you" does not make case distinctions either, invariably applying you for the informal քեզkʰɛz"(to) you", and the foɾmal oɾ pluɾal ձեզʣɛz"(to) you"

Քեզ լավ հասկանում եմ։

kʰɛz lav haskanum‿ɛm

I understand you well. (informal)

Ձեզ լավ չեմ լսում։

ʣɛz lav ʧʰɛm lᵊsum

I don’t hear you well. (formal, plural)

Word Formation

Derivations from Country Names

To form new words from names of countries, Armenian uses the folowing nominal and adjectival suffixes

-ացի

Is used to form nouns indicating provenance or nationality.

Գերմանիա

gɛɾmania

Germany

գերմանացի

gɛɾmanaʦi

german (male)

Ճապոնիա

ʧʰapɔnia

Japan

ճապոնացի

ʧʰapɔnaʦʰi

japanese (male)

Կանադա

kanada

Canada

կանադացի

kanadaʦʰi

canadian (male)

ø

Provenance and nationality are also expressed by the root of the country name.

Հայաստան

hajastan

Armenia

հայ

haj

Armenian (male)

Ռուսաստան

rusastan

Russia

ռուս

rus

russian

Լեհաստան

lɛhastan

Poland

լեհ

lɛh

pole (male)

-իկ

Is less common suffix added to the root of the proper noun designating the country.

Պարսկաստան

paɾskastan

Persia

պարսիկ

paɾsik

persian (male)

Հնդկաստան

hᵊndkastan

India

հնդիկ

hᵊndik

indian (male)

-ուհի

Creates feminine counterparts from masculine nouns.

իտալացի

italaʦʰi

italian (male)

իտալուհի

italuhi

italian (female)

հայ

haj

Armenian (male)

հայուհի

hajuhi

Armenian (female)

հնդիկ

hᵊndik

indian (male)

հնդկուհի

hᵊndkuhi

indian (female)

-երեն, -արեն

Serve to build words denoting languages. They are added to the root of the country name.

ռուս

rus

russian (person)

ռուսերեն

rusɛɾɛn

Russian (language)

հայ

haj

Armenian (male)

հայերեն

hajɛɾɛn

Armenian (language)

հույն

hujn

greek (person)

հունական

hunaɾɛn

Greek (language)

չինացի

ʧʰinaʦʰi

chinese (male)

չինարեն

ʧʰinaɾɛn

Chinese (language)

-ական

Is the most productive adjectival suffix. Adjectives are formed by adding this suffix to the root of the noun.

Իտալիա

italia

Italy

իտալական

italakan

italian (adjective)

Թուրքիա

tʰuɾkʰja

Turkey

թուրքական

tʰuɾkʰakan

turkish (adjective)

Ռուսաստան

rusastan

Russia

ռուսական

rusakan

russian (adjective)

Pronunciation

Word Accentuation

As a rule, the final sylable of words is stressed. This implies that the stress is mobile and shifts to the final sylable when more complex forms of words are created from less complex ones

հայ

haj

Armenian (person)

հայեր

hajˈɛɾ

armenians

հայերեն

hajɛɾˈɛn

Armenian (language)

հայերենից

hajɛɾɛnˈiʦʰ

from the Armenian (language)

հայգիտություն

hajagitutʰjˈun

armenology

Exceptions

1. Since the vowel is always unstressed, it is the sylable before the definite article where the stress is placed

հայը

hˈajə

the Armenian

հայերը

hajˈɛɾə

the Armenians

հայերենը

hajɛɾˈɛnə

the Armenian (language)

հայպգիտութունը

hajagitutjˈunə

the Armenology

2. Some two-sylable words do not necessarily consist of two vowels in writing. The last sylable contains an unwritten which is not pɾonounced

բարձր

bˈaɾʦʰᵊɾ

high

վագր

vˈagᵊɾ

tiger

մեղր

mˈɛʁᵊɾ

honey

3. When words of any length ending in a consonant assume the possessive articles s and t, the final sylable containing the unwɾitten is not stɾessed

անունս

anˈunᵊs

my name

մայրս

mˈajɾᵊs

my mother

ազգանունդ

azganˈunᵊt

your surname

գրքերդ

gᵊɾkʰˈɛɾᵊt

your books

4. Ordinal Numbers and other words ending in -երորդɛɾɔɾtʰ do not stɾess the final sylable. They ɾetain the stɾess of the main component

հինգերորդ

hˈingɛɾɔɾtʰ

fifth

քսաներորդ

kʰsˈanɛɾɔɾtʰ

twentieth

իննսուներորդ

innᵊsˈunɛɾɔɾtʰ

ninetieth

քանի՞երորդ

kʰanˈiɛɾɔɾtʰ

which one in the series?

5. Some common words do not stress the final sylable and must be memorized

որևէ

vˈɔɾɛvɛ

any

գոնե

gˈɔnɛ

at least

միմիայն

mˈimiajn

only

գուցե

gˈuʦʰɛ

perhaps

գրեթե

gɾˈɛtʰɛ

almost

նույնպես

nˈujnpɛs

also

անպայման

ˈanpajman

definitely, unconditional

իհարկե

ihˈaɾkɛ

of course

մանավանդ

mˈanavand

especially, above all

մի՞թե

mˈitʰɛ

Is it possible?

Orthography

Punctuation Marks

Punctuation marks in differs somewhat from those in English. Here is some information on the most commonly used marks.

In its graphic representation, the Armenian comma ‘ , ’ coincides with its English counterpart. Its usage, however, varies.

In contrast, the Armenian period ‘ ։ ’ graphically differs from the English full-stop ‘. ’ while its usage is very similar to English. Armenian period ‘ ։ ’ is not English colon ‘: ’! Compare ‘ ։: ’.

In Armenian, the most distinct punctuation mark, in both representation and usage, is the question mark ‘ ՞ ’. Rather than concluding the interrogative sentence with an question mark ‘ ? ’, the Armenian question mark ‘ ՞ ’ is always placed on the stressed sylable of the word emphasized in the interrogative sentence.


Քանի՞ լեզու գիտեք։

kani lɛzu gitɛkʰ

How many languages do you know?

Անգլերեն խոսո՞ւմ եք։

anglɛɾɛn χɔsum‿ɛkʰ

Do you speak English?

Դո՞ւք եք խոսում անգլերեն։

dukʰ‿ɛkʰ χɔsum anglɛɾɛn

Do you speak English?

Անգլերեն չե՞ք խոսում։

anglɛɾɛn ʧʰɛkʰ χɔsum

Do you not speak English?

Անգլերե՞ն եք խոսում։

anglɛɾɛn‿ɛkʰ χɔsum

Do you speak English?

Չինարեն ես սովորում, չէ՞։

ʧʰinaɾɛn‿ɛs sɔvɔɾum, ʧʰɛ

You study Chinese, don’t you?

Մի՞թե չինարեն ես սովորում։

mitʰɛ ʧʰinaɾɛn‿ɛs sɔvɔɾum

How is it possible that you study Chinese?

Tests

Exercises

§1. Combine words from the first list with appropriate words from the second list

Ես…

հեռաձայն ունես։

Անին ու Արմենը…

ռո՞ւս եք։

գրում ենք։

Մարիամը…

կարդում են։

Դու…

այստեղ է սովորում։

Մենք…

լավ աղջիկ է։

Նա…

ի՞նչ են անում։

Դուք…

§2. Form mini dialogs according to the patterns. Replace անգլերեն → ֆրանսերեն, ռուսերեն, հայերեն

Դու անգլերեն խոսո՞ւմ ես։

Այո՜, անգլիացիեն։

Նա անգլերեն խոսո՞ւմ է։

Անշուշտ խոսում է, անգլիացի է։

Անգլերեն խոսել գիտե՞ք։

Իհարկե գիտենք, բոլորս անգլիացի ենք։

Ուսանողները խոսո՞ւմ անգլերեն են։

Անգիացի չեն, բայց խոսում ենք։

§3. Complete the sentences

Այստեղ քանի՞ ուսանող հայ։

Այստեղ երկու ուսանող հայ։


Այստեղ քանի՞ ուսանող կա։

Այստեղ… (10)

Այստեղ քանի՞ ուսանող է կանադացի։

Այստեղ… (5)

Ամերիկան քանի՞ բնակիչ ունի։

329 000 000

Հայաստանը քանի՞ բնակիչ ունի։

3 000 000

Ֆրանսիան քանի՞ բնակիչ ունի։

67 000 000

§4. Complete the sentences

Ես հայ եմ։

Հայերեն լավ գիտեմ։


Դու ռուս ես։

Ռուսերեն…

Նա հույն է։

Նա խոսում է…

Մենք կանադացի ենք։

Մենք խոսում ենք ենք…

Դուք ամերիկացի եք։

Խոսուն…

Մենք ֆրանսիացի եմ։

Խոսում…

Ալին թուրք է։

Նա խոսում…

§5. Fill in the corresponding words

Պարոնը ամերիկացի է, իսկ օրիորդ՝ գերմանուհի։

(Ամերիկա, Գերմանիա)


Հանսը գերմանացի է, իսկ Ալիսը՝…

(Գերմանիա, Ֆրանսիա)

Իվան ռուս է, իսկ Նենսի՝…

(Ռուսաստան, Ամերիկա)

Միտոն ճապոնացի է, իսկ Քրիստոֆեր՝…

(Ճապոնիա, Անգլիա)

Մերին… է, իսկ Ջոնը՝…

(Կանադա, Ամերիկա)

Ուսանողը… է, իսկ ուսանողուհի՝…

(Եգիպտոս, Իսպանիա)

Օրիորդը… է, իսկ պարոնը՝…

(Չինաստան, Անգլիա)

§6. Fill in the corresponding words

Այս այբուբենը հայկական է։

(Հայաստան)


Իզաբելլա… քաղաքացիություն ունի։

(Ֆրանսիա)

Հանսը… քաղաքացի է։

(Գերմանիա)

Միքին… քաղաքացիություն ունի։

(Հունաստան)

Իվանը… անուն է։

(Ռուսաստան)

Այս ազգանունը… է։

(Իտալիա)

Անահիտ անունը… է։

(Հայաստան)

Ջոնսոն ազգանունը… է։

(Անգլիա)

§7. Use the appropriate forms of the verbs

Դու հայերեն գրո՞ւմ ես։

(գրել)


Դուք ուսուցչուհի…, իսկ աշակերտ…

(եմ)

Աննան…

(գրել)

Մենք… անգլերեն։

(կարդալ)

Այս ուսանողները… հայերեն։

(խոսել)

Մարիանը ֆրանսիական քաղաքացիություն…

(ունենալ)

Արամը… այստեղ։

(ապրել)

§8. Transate the folowing questions, using the appropriate forms to address people

What is your name, Sir?

How old are you, Ani?

How many languages do you speak, Miss?

What is your address, Armen?

What is your phone number, Mr. Smith?

What do you study, Anna?

What are you doing here, children?

§9. Answer the folowing questions

Ձեր անունը և ազգանունն ի՞նչ է։

Քանի՞ տարեկան եք։

Ձեր քաղաքացիություն ո՞րն է։

Անգլերեն խոսո՞ւմ էք։

Հայերեն գիտե՞ք։

Ձեր հասցեն ո՞րն է։

§10. Answer the folowing questions with reference to the text in this unit

Հայաստանը մե՞ծ երկիր է։

Հայաստանը քանի՞ բնակիչ ունի։

Հայերենը ի՞նչ լեզու է։

Ո՞վ ստեղծել հայկական այբուբենը։

Քանի՞ տառ ունի հայկական այբուբենը։

Քանի տառ ունի անգլերեն այբուբենը։

Proverbs

Քանի լեզու գիտես, այնքան մարդ ես։

kʰani lɛzu gitɛs, ajnkʰan maɾtʰ‿ɛs

You are as many (people) as the languages you know.

Աշխարհի շինողն ու քանդողը լեզուն է։

aʃχaɾhi ʃinɔʁn‿u‿kʰandɔʁə lɛzun‿ɛ

The world’s builder or destroyer is the tongue.

Երկար լեզուն կարճացնում է կյանքը։

jɛɾkaɾ lɛzun kaɾʧʰaʦʰᵊnum‿ɛ kjankʰə

A long tongue shortens life.

Quiz


12–09–2021