01. Introductory Unit

Common phrases

§1

Ներեցե՛ք, պարոն։

nɛɾɛʦʰɛkʰ paɾɔn

Excuse me, Sir!

Ներեցե՛ք, տիկին։

nɛɾɛʦʰɛkʰ tikin

Excuse me, Madam!

Կարելի՞ է Ձեզ մի բան հարցնել։

kaɾɛli‿ⱼɛ dzɛz mi ban haɾʦʰᵊnɛl

May I ask you something?

Անշու՜շտ։

anʃuʃt

Of course!

Խնդրե՛մ։

χᵊntʰɾɛm

Please, go ahead.

§2

Բարև, Մարի։

baɾɛv, maɾi

Hello, Mary.

Բարի լույս, տիկին Ացարյան։

baɾi lujs, tikin azaɾjan

Good morning, Mrs. Azarian.

Բարի երեկո, օրիորդ։

baɾi jɛɾɛkɔ, ɔɾiɔɾtʰ

Good evening, Miss.

§3

Անունդ ի՞նչ է։

anunᵊt inʧʰ‿ɛ

What’s your name? (informal)

Ձեր անունը ի՞նչ է։

ʣɛɾ anunə inʧʰ‿ɛ

What’s your name? (formal)

Անունս Անի է։

anunᵊs ani‿ⱼɛ

My name is Ani.

Ազգանունս Սարյան է։

azganunᵊs saɾjan‿ɛ

My last name is Sarjan.

(Շատ) ուրախ եմ։

(ʃat) uɾaχ‿ɛm

I am (very) pleased.

§4

Դու հա՞յ ես։

du haj‿ɛs

Are you Armenian? (informal)

Դուք հա՞յ եք։

dukʰ haj‿ɛkʰ

Are you Armenian? (formal)

Այո, հայ եմ։

ajɔ, haj‿ɛm

Yes, I am.

Ոչ, ես հայ չեմ։

ʋɔʧʰ, jɛs haj ʧʰɛm

No, I am not.

Դուք ամերիկացի՞ եք։

dukʰ amɛɾikaʦʰi‿ⱼɛkʰ

Are you (formal) American? (male)

Դուք ամերիկուհի՞ եք։

dukʰ amɛɾikuhi‿ⱼɛk

Are you (formal) American? (female)

Այո, ամերիկացի եմ։

ajɔ, amɛɾikaʦʰi‿ⱼɛm

Yes, I am American (male).

Այո, ամերիկուհի եմ։

ajɔ, amɛɾikuhi‿ⱼɛm

Yes, I am American (female).

Իսկ Աննան ազգությամբ ի՞նչ է։

isk anːan‿azgutʰjamb inʧʰ‿ɛ

And what nationality is Anna?

Անգլուհի է։

angluhi‿ⱼɛ

She is Engish (female).

ֆրանսուհի է։

fɾansuhi‿ⱼɛ

She is French (female).

Սամվելն ե՞լ ֆրանսիացի է։

samvɛln‿ɛl fɾansiaʦʰi‿ⱼɛ

Is Samuel also French (male)?

Ոչ, ամերիկացի է։

ʋɔʧʰ, amɛɾikaʦʰi‿ⱼɛ

No, he is American (male).

Իսկ դ՞ու։

isk du

And you? (informal)

Ես կանադացի եմ։

jɛs kanadaʦʰi‿ⱼɛm

I am Canadian (male).

Ես կանադուհի եմ։

jɛs kanaduhi‿ⱼɛm

I am Canadian (female).

§5

Ինչպե՞ս ես, Լիլիթ։

inʧʰpɛs‿ɛs lilitʰ

How are you, Lilith?

Ինչպ՞ես եք, պարոն Սարյան։

inʧʰpɛs‿ɛkʰ paɾɔn saɾjan

How are you, Mr. Saryan?

Լավ եմ, շնորհակալություն։

lav‿ɛm, ʃᵊnɔɾhakalutʰjun

I am fine, thanks.

Իսկ դու՞ք ինչպես եք։

isk dukʰ inʧʰpɛs‿ɛkʰ

And how are you? (formal)

Ես ել լավ եմ, շնորհակալ եմ։

jɛs‿ɛl lav‿ɛm, ʃᵊnɔɾhakal‿ɛm

I am also well, thank you.

§6

Նե՛րս արի, խնդրեմ։

nɛɾs aɾi, χᵊntʰɾɛm

Come in, please. (informal)

Նե՛րս եկեք, խնդրեմ։

nɛɾs jɛkɛkʰ, χᵊntʰɾɛm

Come in, please. (formal)

Բարո՜վ եկար։

baɾɔv jɛkaɾ

You are welcome! (informal)

Բարո՜վ եկեք։

baɾɔv jɛkakʰ

You are welcome! (formal)

§7

Սա ի՞նչ է։

sa inʧʰ‿ɛ

What is this?

Սա գիրք է։

sa giɾkʰ‿ɛ

This is a book.

Իսկ սա՞։

isk sa

And this?

Սա տետր է։

sa tɛtᵊɾ‿ɛ

This is a notebook.

Մատիտ ունե՞ս։

matit unɛs

Do you have a pencil? (informal)

Մատիտ ունե՞ք։

matit unɛkʰ

Do you have a pencil? (formal)

Այո՛, ունեմ, ահա՛։

ajɔ, unɛm, aha

Yes, I do. Here it is.

Կտա՞ս։

kᵊtas

Would you (informal) give X to me?

Կտա՞ք։

kᵊtakʰ

Would you (formal) give X to me?

Խնդրե՜մ։

χᵊntʰɾɛm

Here you are!

Շնորհակա՜լ եմ։

ʃᵊnɔɾhakal‿ɛm

Thank you!

Չա՜րժե։

ʧʰaɾʒɛ

Don’t mention it!

§8

Ո՞վ է այս պարոնը։

ɔv‿ɛ ajs paɾɔnə

Who is this gentleman?

Ո՞վ է այս տիկինը։

ɔv‿ɛ ajs tikinə

Who is this lady?

Պարոն Սարյանն է։

paɾɔn saɾjanː‿ɛ

This is Mr. Sarian.

Տիկին Սարյանն է։

tikin saɾjanː‿ɛ

This is Mrs. Sarian.

Իսկ այս տղա՞ն։

isk ajs tᵊʁan

And this boy?

Իսկ այս աղջի՞կը։

isk ajs aχʧʰikə

And this girl?

Սա Արմենն։

sa aɾmɛnː‿ɛ

This is Armen.

Սա Արմենուհին է։

sa aɾmɛnuhin‿ɛ

This is Armenuhi.

Արմենն ուսանո՞ղ է։

aɾmɛnː‿usanɔʁ‿ɛ

Is Armen a student?

Այո՛։

ajɔ

Yes, he is.

Իսկ տիկին Սարյա՞նը։

isk tikin saɾjanə

And Mrs. Saryan?

Նա ուսուցչուհի է։

na usuʦʰʧʰuhi‿ⱼɛ

She is a (female) teacher.

§9

Ներեցե՜ք։

nɛɾɛʦʰɛk

Excuse me! (formal)

Ների՜ր։

nɛɾiɾ

Excuse me! (informal)

Ներողություն։

Excuse me. / Sorry.

nɛɾɔʁutʰjun

Ոչի՛նչ։

ʋɔʧʰnʧʰ

No problem.

Խնդրեմ, կարևոր չէ։

χᵊntʰɾɛm, kaɾɛvɔɾ ʧʰɛ

It’s OK, don’t mention it.

§10

Ցտեսությու՜ն։

ʦʰᵊtɛsutʰjun

See you later!

Մնաք բարո՜վ։1

mᵊnakʰ baɾɔv

Goodbye! (formal)

Մնաս բարո՜վ։

mᵊnas baɾɔv

Goodbye! (informal)

Գմաք բարո՜վ։2

gᵊnakʰ baɾɔv

Take care! (formal)

Գնաս բարո՜վ։

gᵊnas baɾɔv

Take care! (informal)

Բարի գիշե՜ր։

baɾi giʃɛɾ

Good night!

Լույս բարի՜։

lujs baɾi

Good night!

Notes

1. A conventional exchange of salutations when guests depart։

Մնաք բարո՜վ։

mᵊnakʰ baɾɔv

Goodbye! (pl. lit.: Stay well)

Մնաս բարո՜վ։

mᵊnas baɾɔv

Goodbye! (sing. lit.: Stay well)

Գմաք բարո՜վ։

gᵊnakʰ baɾɔv

Goodbye! (pl. lit.: Leave well)

Գնաս բարո՜վ։

gᵊnas baɾɔv

Goodbye! (sing. lit.: Leave well)


2. A conventional exchange of expressions for good night (i.e. expression extending the good wishes to the next day)։

Բարի գիշե՜ր։

baɾi giʃɛɾ

Good night!

Լույս բարի՜։

lujs baɾi

Good night! (lit.: Good light!)

Tests

Quiz


09–07–2021