Урок 08-2

Родительный Падеж

Внутренние Склонения

Посредством чередования гласных образуют форму родительного падежа существительные

некоторые слова, оканчивающиеся на -ում, где ու переходит в ա

տուն – տանдома

շուն – շանсобаки

արյուն – արյանкрови

անուն – անվանимени

ձյուն – ձյանснега

սյուն – սյանстолба

անկյուն – անկյանугла


Все эти слова, за исключением տուն, շուն, в разговорной речи могут образовывать форму род. п. также и при помощи окончания .

В эту группу входят все слова с суффиксом -ություն

գիտություն – գիտությանнауки

քաջություն – քաջությանхрабрости

հաջողություն – հաջողությանудачи

ուսանողություն – ուսանողությանстуденчества

Три слова, обозначающие родственные отношения

հայրhɑjɾотец

մայրmɑjɾмать

եղբայրjɛχˈpɑjɾбрат

И сложные слова, вторым компонентом которых являются эти слова, образуют форму род. п. заменой -այ на

հայր – հորотца

եղբայր – եղբորбрата

մայր – մորматери

հորեղբայր – հորեղբոր(брат отца) дяди

Существительные мн.ч.

Родительный падеж имён существительных во мн.ч. всегда образуется при помощи окончания

սեղաններ – սեղաններիстолов

եղբայրներ – եղբայրներիбратьев

քույրեր – քույրերիсестёр

Исключения

մարդ

մարդիկ – մարդկանցлюдей

կին

կանայք – կանանցженщин

Артикль

Слова в Родительном падеже не принимают определённый артикль -ը, -ն, но могут принимать притяжательные артикли -ս, -դ

ընկերոջս = իմ ընկերոջ

моего товарища

Ես գնում եմ ընկերոջս տուն։

Я иду к своему товарищу (домой).

քրոջդ = քո քրոջ

твоей сестры

Քրոջդ անունն ի՞նչ է։

Как зовут твою сестру?

տղայիս = իմ տղայի

моего сына

Տղայիս ընկերը բանաստեղծ է։

Товарищ моего сына – поэт.


Эти формы очень употребительны в разговорной речи.

Родительный падеж выполняет функцию несогласованного определения, и ставится перед определяемым словом

ծառի տերևները

листья деревьев

քաղաքի փողոցները

улицы города

արևի ճառագայթները

лучи солнца

Иногда родительному падежу имени существительного в русском языке соответствует прилагательное-определение

ամռան (ամառվա) օրերը

летние дни

ձմռան գիշերը

зимняя ночь

պատի ժամացույցը

стенные часы

դաշտի ծաղիկը

полевой цветок

Запомните словосочетания

պատի ժամացույց

стенные часы

սեղանի ժամացույց

настольные часы

ձեռքի ժամացույց

ручные часы

արևի շողեր

лучи солнца

շենքի մուտք

подъезд здания

պահպանել աչքի լույսի պես

беречь как зеницу ока

(букв. как свет глаз)

Հայաստան
Армения

Ընդհանուր տեղեկություններ։

Общие сведения.

Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է Անդրկովկասում և զբաղեցնում է 29800 կմ2։

Республика Армения находится в Закавказье и занимает территорию в 29800 км2.

Հայաստանը զբաղեցնում է պատմական Հայաստանի տարածքի մեկ տասներորդ մասը։ Հայաստանը լեռնային երկիր է։

Армения занимает одну десятую территории исторической Армении. Армения – горная страна.

Հայաստանի ամենաբարձր լեռը Արարատն է, որը թեև չի գտնվում պատմական Հայաստանի տարածքում (պատմական բախտի բերումով այն գտնվում է ժամանակակից Թուրքիայի տարածքում) սակայն Հայաստանի բնանկարի անբաժանելի մասն է, նրա խորհրդանիշը։

Самая высокая гора Армении – Арарат, которая хотя и не находится на территории Армении (в силу исторических обстоятельств (волею судьбы) она находится на территории современной Турции), однако является неотъемлемой частью пейзажа Армении, её символом.

Դժվար է պատկերացնել Հայաստանը առանց Արարատի, առանց Մասիս սարի և պատահական չէ, որ այն իր երկու գագաթներով պատկերված է հանրապետության գերբի վրա։

Трудно представить Армению без Арарата, без горы Масис, и не случайно, что обе его вершины изображены на гербе республики.

Հայաստանի մայրաքաղաքն է Երևանը, որը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրում, Հրազդան գետի ափին։

Столица Армении – Ереван, который расположен в Араратской долине на берегу реки Раздан.

Служебные слова

Որ

Որчто, подчинительный союз

Գիտեմ, որ…

(Я) знаю, что…

Գիտե՞ս, որ…

Знаешь, что?..

Պարզ է, որ…

Ясно, что…

Ինչ լավ է, որ…

Как хорошо, что…

Պետք է, որ…

Надо, чтобы…

Ճիշտ է, որ…

Верно, что …

Ճիշտ չէ, որ…

Неверно, что…

Անհրաժեշտ է, որ…

Необходимо, чтобы…

Պետք չէ, որ…

Не надо, чтобы…

Որявляется также относительным местоимением. В этом случае оно употребляется с определенным артиклем и склоняется. В значении "который" оно присоединяет определительные придаточные предложения

…որը գտնվում է Արարատյան դաշտում։

…который расположен в Араратской долине.

(Այն) գիրքը, որը (որ) դրված էր սեղանին, իմն էր։

(Та) книга, которая лежала на столе, была моей.

(Այն) կինը, որի մասին ես ձեզ պատմեցի, աշխատում է համալսարանում։

(Та) женщина, о которой я вам рассказал, работает в университете.


Обратите внимание, что относительному местоимению որը в главном предложении может соответствовать указательное местоимение այնтот, та, то, которое ставится перед определяемым словом.

Определяемое слово в этом случае всегда употребляется с определенным артиклем.

Սակայն

Սակայնсочинительный союз, соответствует русскому "однако". Этот союз употребляется в основном в литературной речи, в разговорной же речи чаще употребляется синонимичный ему союз բայցно

Շատ եմ ուզում այսօր գնալ թատրոն, բայց չեմ կարող, ժամանակ չունեմ։

Очень хочу сегодня пойти в театр, но не могу, нет времени.

Թեև

"Թեև…, սակայն…", "Թեև…, բայց…" – уступительный союз, соответствует русскому "хотя…, однако…", "хотя…, но…" и присоединяет придаточные уступительные предложения

Թեև գտնվում է, սակայն…

Хотя и известно, однако…

Թեև զբաղված եմ, բայց կգամ։

Хотя я и занят, но приду.

Թեև ինքս չեմ կարդացել այդ գիրքը, բայց գիտեմ բովանդակությունը։

Хоть сам я и не читал эту книгу, но знаю её содержание.

Диалог

– Ալո՛։

– Алло!

– Լսում եմ։

– Слушаю!

– Դա Պետրոսյանի բնակարա՞նն է։

– Это квартира Петросяна?

– Այո։

– Да.

– Կարելի՞ է Վարդանին խնդրել (կանչել) հեռախոսի մոտ։ (Ես Վարդանին եմ խնդրում)։

– Можно попросить (позвать) Вардана к телефону? (Я прошу Вардана).

– Խնդրեմ։ Ինչո՞ւ չէ, կարելի է։

– Пожалуйста. Почему же нет, можно.

– Վարդա՞ն, բարև՛։

– Вардан? Здравствуй!

– Բարև՛, Աշոտ, դո՞ւ ես։

– Здравствуй, Ашот, это ты?

– Ես եմ։

– Я.

– Ինչպե՞ս ես։ Ինչպե՞ս են գործերդ։

– Как поживаешь? Как твои дела?

– Լավ եմ, շնորհակալություն։ Դո՞ւ ինչպես ես։

– Спасибо, хорошо. А как ты?

– Ես լավ եմ։ Ոչինչ, լավ եմ։

– Я тоже хорошо. Ничего, хорошо.

– Այսօր կարո՞ղ ես մեր տուն գալ։

– Можешь сегодня прийти к нам?

– Ինչո՞ւ չէ, կարող եմ։ Ի՞նչ կա, ի՞նչ է պատահել։

– Почему же нет, могу. А в чем дело, что случилось?

– Մի փոքր գործ կա, ուզում եմ խորհրդակցել քեզ հետ։ Տեսնեմ դու ինչ խորհուրդ կտաս։

– У меня к тебе маленькое дело, хочу посоветоваться с тобой. Посмотрю, что ты посоветуешь.

– Ե՞րբ գամ, ե՞րբ է քեզ հարմար։

– Когда прийти, когда тебе удобно?

– Եթե կարող ես, երեկոյան։

– Если можешь, вечером.

– Շատ լավ, ժամը ութին կգամ։

– Хорошо, приду в 8 часов.

– Դե առայժմ, մինչև երեկո։

– Ну пока, до вечера.


Обратите внимание на форму ինչո՞ւ չէПочему нет? Оно часто употребляется как выражение согласия и положительного ответа.

Выражение ի՞նչ կա очень употребительная форма вопроса в разговорной речи, дословно означает "что есть?". В русском языке ему соответствуют разные вопросы

Ի՞նչ կա խանութում։

Что есть в магазине?

Ի՞նչ կա քաղաքում։

Что нового в городе?

Այսօր ի՞նչ կա ինստիտուտում։

Что нового сегодня в институте?

Ի՞նչ կա, ի՞նչ է պատահել։

В чем дело, что случились?

Այսօր ի՞նչ կա թատրոններում, ո՞ւր գնանք։

Что сегодня идёт в театрах, куда пойдём?

Разговорные Формулы

Согласие

В качестве положительного ответа и выражения согласия

Այո։

Да.

Իհա՛րկե։

Конечно.

Իհա՛րկե այո։

Конечно, да.

Իհա՛րկե կարելի է։

Конечно, можно.

Իհա՛րկե կարող եմ։

Конечно, могу.

Լա՛վ։

Хорошо.

Շա՛տ լավ։

Очень хорошо.

Անպայման։ Անպատճառ։

Обязательно. Непременно.

Սիրով։

С удовольствием. (букв. с любовью)

Մեծ սիրով։

С большим удовольствием.

Հաճույքով։

С удовольствием.

Մեծ հաճույքով։

С большим удовольствием.

Отказ

Выражающие несогласие, отрицательный ответ

Երբե՛ք։

Никогда!

Ո՛չ մի դեպքում։

Ни в коем случае!

Ցավոք սրտի, ո՛չ։

К сожалению, нет.

Ո՛չ, չեմ կարող։

Нет, не могу.

Համաձայն չեմ հետ։

(Я) не согласен с тобой.

Ների՛ր, չեմ կարող։

Извини, не могу.


21–05–2020