Урок 06-2

Вопросительные Предложения

Все предложения, в которых употреблены вопросительные местоимения являются вопросительными.

Место вопросительных местоимений относительно свободное, но обычно они ставятся в начале предложения.

Вопросительный знак всегда ставится над вопросительным местоимением, которое произносится с вопросительной интонацией.

В вопросительных предложениях вопросительное местоимение может отсутствовать.

Если в вопросительном предложении есть вспомогательный глагол է, он обычно ставится после вопросительного местоимения

Ո՞վ է գալիս։

Кто (он) идёт?

Ո՞ւր ես գնում։

Куда (ты) идёшь?

Ի՞նչ ես անում։

Что (ты) делаешь?

Որտեղի՞ց ես գալիս։

Откуда (ты) идёшь?

Որտե՞ղ ես ապրում։

Где (ты) живёшь?

Если вопросительное местоимение отсутствует, то с вопросительной интонацией произносится слово, которое содержит вопрос, и вопросительный знак ставится над этим словом

Կինո՞ ես գնում։

(Ты) в кино идёшь?

Գնո՞ւմ ես կինո։

(Ты) идёшь в кино?)

ովкто

Ո՞վ է զանգահարում։

Кто (он) звонит?

Ո՞վքեր եկան։

Кто (они) пришёл?

Ո՞վքեր գնացին։

Кто (они) ушёл?

Ո՞վ է ծեծում դուռը։

Кто (он) стучится в дверь?

Ո՞վ կարող է պատասխանել։

Кто (он) может ответить?

Ո՞վ ասաց։

Кто (он) сказал?

Ո՞վ է տեսել նրան։

Кто (он) видел его?

Ո՞վ է տեսել այդ նկարը։

Кто (он) видел эту картину?

Սա ո՞ւմ գիրքն է։

Это чья книга?

Սա ո՞ւմ մատիտն է։

Это чей карандаш?

Սա ո՞ւմ վերարկուն է։

Это чьё пальто?

Այնտեղ ո՞ւմ տեսար։

Там кого (ты) видел?

Այնտեղ ո՞ւմ հանդիպեցիր։

Там кого (ты) встретил?

Ո՞ւմ մասին եք խոսում։

О ком (вы) говорите?

Ո՞ւմ հետ եք խոսում։

С кем (вы) говоришь

Ո՞ւմ համար ես գնում այդ գլխարկը։

Для кого (ты) покупаешь эту шапку?

Ումի՞ց իմացար նրա հասցեն։

У кого (ты) узнал его адрес?

Ումի՞ց ես դժգոհ։

Кем (ты) недоволен?

Ումի՞ց ես գանգատվում։

На кого (ты) жалуешься?


Формы настоящего времени глаголов գնալ"идти" и գնել"покупать", совпадают, так գնում եմ означает – "(я) иду" и "(я) покупаю".

ինչчто

Սա ի՞նչ է։

Что это?

Անունդ ի՞նչ է։

Как (твоё) имя?

Ձեր անունը ի՞նչ է։

Как Ваше имя?

Ի՞նչ ես ուզում։

Что (ты) хочешь?

Ի՞նչ ես գրում։

Что (ты) пишешь?

Ի՞նչ ես կարդում։

Что (ты) читаешь?

Ի՞նչ ես ուտում։

Что (ты) ешь?

Ի՞նչ կարծիքի ես այդ մասին։

Какого (ты) мнения об этом?

Ի՞նչ ես կարծում։

Как (ты) думаешь…

Ի՞նչ գույնի մատիտներ ունես։

Какого цвета карандаши есть (у тебя)?

Ինչի՞ մասին ես մտածում։

О чём (ты) думаешь?

Ինչի՞ց ես դժգոհ։

Чем (ты) недоволен?

Ինչի՞ց ես վախենում։

Чего (ты) боишься?

Այսօր ի՞նչ օր է։

Какой сегодня день?

ինչուпочему

Ինչո՞ւ ես ուշանում։

Почему (ты) опаздываешь?

Ինչո՞ւ ես շտապում։

Почему (ты) торопишься?

Ինչո՞ւ ես հարցնում այդ մասին։

Почему (ты) спрашиваешь об этом?

Ինչո՞ւ ես այդպես մտածում։

Почему (ты) так думаешь?

Ինչո՞ւ ես այսքան ուրախ։

Почему (ты) так весел?

Ինչո՞ւ ես այսքան հուզված։

Почему (ты) так взволнован?

Ինչո՞ւ ես այսքան տխուր։

Почему (ты) так грустен?

Ինչո՞ւ չես ուզում գնալ կինո։

Почему (ты) не хочешь пойти в кино?

Один и тот же вопрос с ինչու задаётся для выяснения как причины, так и цели. Ответные реплики в первом случае начинаются союзом որովհետև, во втором случае որ, որպեսզի

– Ինչո՞ւ ես շտապում։

– Почему (ты) торопишься?

– Որովհետև ուշանում եմ։

– Потому что (я) опаздываю.

– Ինչո՞ւ ես շտապում։

– Зачем (ты) торопишься?

– Որ չուշանամ։

– Որպեսզի չուշանամ։

– Чтобы не опоздать.

– Ինչո՞ւ ես գնում Մոսկվա։

– Почему (ты) едешь в Москву?

– Որովհետև կանչել են խորհրդակցության։

– Потому что (они) вызвали на совещание.

– Ինչո՞ւ ես գնում Մոսկվա։

– Зачем (ты) едешь в Москву?

– Որ պարապեմ գրադարանում։

– Чтобы (мне) заниматься в библиотеке.


որովհետևvɔɾɔfhɛˈtɛvпотому что

որպեսvɔɾˈpɛsчтобы

որvɔɾчто

որպեսզիчтобы

В разговорной речи որպեսզի малоупотребителен, որ в основном имеет значение "что", но употребляется также в значении "чтобы".

երբкогда

Ե՞րբ ես գնում Մոսկվա։

Когда (ты) едешь в Москву?

Ե՞րբ է սկսվում աշխատանքը։

Когда начинается работа?

Ե՞րբ է վերջանում աշխատանքը։

Когда кончается работа?

Ե՞րբ կարող եմ գնալ։

Когда (я) могу прийти?

Երբվանի՞ց ես այստեղ։

С каких пор (ты) здесь?

Երբվանի՞ց ես աշխատում այդ գործարանում։

С каких пор (ты) работаешь на этом заводе?

Երբվանի՞ց ես աշխատում այդ հիմնարկում։

С каких пор (ты) работаешь в этом учреждении?


Местоимение երբ не склоняется, но имеет форму исходного падежа երբվանիցс каких пор.

որտեղгде

Որտե՞ղ եք ապրում։

Где (вы) живёте?

Որտե՞ղ ես ծնվել։

Где (ты) родился?

Որտեղի՞ց ես գալիս։

Откуда (ты) идёшь?

Այդ ճանապարհը որտեղո՞վ է անցնում։

Где проходит эта дорога?


Форме исходного падежа որտեղից в русском языке соответствует "откуда".

ուրкуда

Ո՞ւր ես գնում։

Куда (ты) идёшь?

Ո՞ւր է տանում ճանապարհը։

Куда ведёт (эта) дорога?

После глаголов направленного движения обстоятельство места ставится в винительном падеже без предлога

Նա մեկնեց Մոսկվա։

Он уехал в Москву.

Նա եկավ Երևան։

Он приехал в Ереван.

Ես գնում եմ թատրոն։

Я иду в театр.

Упражнения

Прочитайте и запомните

– Ո՞ւր ես գնում։

– Куда (ты) идёшь?

– Տուն։

– Домой.

Ես գնում եմ տուն։

– Я иду домой.

– Ե՞րբ ես գալու։

– Когда (ты) придёшь?

– Վաղը։

– Завтра.

Ես գալու եմ վաղը։

– Я приду завтра.

– Ո՞ւմ հետ էիր խոսում։

– С кем (ты) говорил?

– Վահանի հետ։

– С Ваганом.

Ես խոսում էի Վահանի հետ։

– Я говорил с Ваганом.

– Որտե՞ղ ես ծնվել։

– Где (ты) родился?

– Երևանում։

– В Ереване

Ես ծնվել եմ Երևանում։

– Я родился в Ереване.

– Որտե՞ղ ես ապրում։

– Где (ты) живёшь.

– Կիրվականում։

– В Кировакане.

Ես ապրում եմ Կիրովականում։

– Я живу в Кировакане.

– Ո՞ւմ հետ ես ապրում։

– С кем (ты) живёшь?

– Ծնողներիս։

– С родителями.

Ես ապրում եմ ծնողներիս հետ։

– Я живу с родителями.

– Որտե՞ղ ես սովորում։

– Где (ты) учишься?

– Համալսարանում։

– В университете.

Ես սովորում եմ համալսարանում։

– Я учусь в университете.

– Որտե՞ղ ես աշխատում։

– Где (ты) работаешь?

– Գործարանում։

– На заводе.

Ես աշխատում եմ գործարանում։

– Я работаю на заводе.

Ժամը քանի՞սն է։

– Который час?

– Վեցը։

– Шесть.

Ժամը վեցն է։

– Шесть часов.

Պետրոսը արդեն եկե՞լ է։

– Петрос уже пришёл (приехал)?

– Ոչ։

– Нет.

– Ոչ, նա դեռ չի եկել։

– Нет, он ещё не пришёл (не приехал).

Կարինեն արդեն եկե՞լ է։

– Карине уже пришла (приехала)?

– Այո։

– Да.

Կարինեն երեկ է եկել։

– Карине вчера приехала.

Некоторые предложения с вопросительными местоимениями могут выражать не только вопрос, но и сожаление, недовольство, утверждение-отрицание

Ինչո՞ւ չգնացի։

Почему (я) только не пошёл!

Ինչպե՞ս չգնացի։

Как это (я) не пошёл!

Ի՞նչ ես անում։

Что это (ты) делаешь!

Ո՞վ չգիտի այդ մասին որ։

Кто (он) же не знает об этом

Ո՞վ գիտի այդ մասին որ։

Кто же (он) знает об этом?