Урок 05-1

Звуки ʣ, ц, цʰ

Ձ ձʣ

Ծ ծц

Ց ցцʰ

Звук цʰ

Ց ցцʰ


ցուրտʦʰuɾtхолодный, холод

ցավʦʰɑvболь

անցնելɑnʦʰˈnɛlпроходить

Звук ʣ

Ձ ձʣ

Звук приблизительно соответствует произносимому слитно звукосочетанию дз, как русский д в словах "день", "диск", "лошадь"

ձերʣэрваш

ձեզʣэзвам

ձիʣiлошадь

ձյունʣjunснег

ձուʣuяйцо

ձուկʣukрыба

Звук ц

Ծ ծц

Приблизительно соответствует произносимому слитно звукосочетанию тс, как русский звук т в словах "тина", "тир", "тень", "писать", но с большим напряжением

ծիտʦitптичка

ծերʦɛɾстарый (о человеке)

ծերունիʦɛɾuˈniстарик

նստածnstɑʦсидя, сидящий

ծիրանʦiˈɾɑnабрикос

ծʦво всех позициях в слове произносится одинаково

մեծmɛʦбольшой, взрослый

նստածnstɑʦсидя, сидящий

ծառʦɑrдерево

կանգնածкангнацстоя, стоящий

ծիծաղʦiˈʦɑʁсмех

գրածгᵊрацнаписанный

ծիծաղելʦiʦɑˈʁɛlсмеяться

կարծիքkɑɾˈʦikʰмнение

Упражнения

Чтобы поупражняться в произношении звука ц, заучите предложение

Ծիտը ծառին ծլվլում է։

цитə цар’ин цᵊлвлум‿э

Птичка на дереве щебечет.

Правописание ձ – ց

Ձ ձобычно, в начале слова всегда произносится ʣ

ձերʣэрваш

ձեզʣэзвам

Ձ, ձиногда в середине и конце слова, особенно после ր произносится ц

բարձրˈbɑɾʦʰəɾвысокий

փորձpʰɔɾʦʰопыт

բարձbɑɾʦʰподушка

փորձելpʰɔɾˈʦʰɛlпопытаться

արձակɑɾˈʦʰɑkсвободный, проза

հարձակվելhɑɾʣɑkˈvɛlнападать

Упражнения

Прочитайте

ձերʣэрваш, ваша, ваши

ձեր տունըваш дом

ձեր անունըваше имя

ձեր աշխատանքըʣэр ашхатанкʰəваша работа

ձեզʣэзвам

ձեզ համարʣэз ʰамардля вас

ձեզ մոտʣэз моту вас

ձյունʣjunснег

անձրևɑnʣˈɾɛvдождь

ձեռքʣɛrkʰрука

ձախʣɑχлевый

ձայնʣɑjnголос

ցածրˈʦʰɑʦəɾнизкий

բարձրˈbɑɾʦʰəɾвысокий, громкий

ծիծաղʦiˈʦɑʁсмех

ծովʦɔvморе

ծիծաղելʦiʦɑˈʁɛlсмеяться

ծառʦɑrдерево

ցանկությունʦʰɑŋkutʰˈjunжелание


սպիտակ ձյուն

спитак ʣйун

белый снег

Ձյուն է գալիս։

ʣйун‿э галис

Снег идёт.

Անձրև է գալիս։

Дождь идёт.

ձախ ձեռք

ʣах ʣэр’кʰ

левая рука

ձախ կողմ

ʣах коʁм

левая сторона

բարձր ձայն

громкий голос

ցածր ձայն

низкий голос

բարձր խոսել

говорить громко

Նա բարձր ծիծաղում է։

на барцʰᵊр цицаʁум‿э

Он громко смеётся.

կանաչ ծառ

зелёное дерево

Սև ծով

Чёрное море

մեծ ցանկություն

мэц цʰанкутʰйун

большое желание

ցանկություն ունենալ

иметь желание

Ես մեծ ցանկություն ունեմ սովորել հայերեն։

Ես հայերեն սովորելու մեծ ցանկություն ունեմ։

У меня большое желание выучить армянский (язык).

Напишите транскрипцию

ձյուն

բարձր

ցածր

անձրև

ձեռագիր

փորփրել

ցանկություն

ծիծաղել

ձեռք

ձայն

Звуки ʤ, ч, чʰ

Ջ, ջʤ

Ճ, ճч

Չ, չчʰ


Звуки ʤ, чʰ не имеют соответствия в русском языке.

Звук чʰ

Չ չчʰ

ոչvɔʧʰнет

չարʧʰɑɾзлой

չէʧʰɛнет (разговорное)

չորսʧʰɔɾsчетыре

Звук ʤ

Ջ ջʤ по произношению приблизительно соответствует произносимому слитно звукосочетанию дж

ջերմʤɛɾmтеплый

ջուրʤuɾвода

ջահʤɑhлюстра

ջահելʤɑˈhɛlмолодой


սառն ջուր

сар’ᵊн ʤур

холодная вода

ջինջ երկինք

ʤинʤ йэркинкʰ

ясное небо

Звук ч

Ճ ճч глухой вариант звонкого ʤ

ճոխ մազեր

чох мазэр

роскошные волосы

համեղ ճաշ

ʰамэʁ чаш

вкусный обед

ճոխ համերգ

чох ʰамэркʰ

большой концерт

ճիշտ որոշում

чишт ʋорошум

правильное решение

Правописание ջ – չ

Ջ ջобычно, в начале слова всегда ʤ

ջուրʤuɾвода

քաջkʰɑʤхрабрый

Ջ ջиногда в середине и конце слова ч

աջɑʧʰправый

առաջինɑrɑˈʧʰinпервый

առաջɑˈrɑʧʰперед кем-либо, чем-либо, сперва, сначала

ամբողջɑmˈbɔχʧʰвесь, целый

Упражнения

Прочитайте

ճաշʧɑʃобед

ճաշելʧɑˈʃɛlобедать

քրոջkʰəˈɾɔʤсестры (род.п)

մեջmɛʧʰ(послелог) в

ճանաչելʧɑnɑˈʧʰɛlзнать

իջնելiʤˈnɛlспускаться

ճնշելʧnʃɛlдавить, подавлять

աչքɑʧʰkʰглаз

ճիշտʧiʃtправильный

գրիչɡəˈɾitʃʰручка (для письма)

ճանապարհʧɑnɑˈpɑɾдорога

ոչvɔʧʰнет

ճակատʧɑˈkɑtлоб, фронт

վերջvɛɾʧʰконец

էջɛʤстраница

վերջինvɛɾˈʧʰinпоследний

քաջkʰɑʤхрабрый

չկաчᵊканет, не имеется

Частица չ-

Չկաнет, не имеется, отрицательная форма глагола կա.

չ-ʧʰ в современном армянском языке является отрицательной частицей и соответствует русскому "не", всегда пишется слитно со словом. При помощи этой частицы образуются отрицательные формы глаголов.

В аналитических временных формах частица չ- присоединяется к вспомогательному глаголу, который ставится перед не спрягаемой глагольной формой и принимает ударение

ուտել – չուտել

утэл – чʰутэл

кушать – не кушать

խմել – չխմել

хᵊмэл – чʰᵊхᵊмэл

пить – не пить

տեսա – չտեսա

тэса – чʰᵊтэса

(я) увидел – (я) не увидел

գրում եմ – չեմ գրում

гᵊруˈм‿эм – чʰэˈм‿гᵊрум

(я) пишу – (я) не пишу

կարդում էի – չէի կարդում

картʰуˈм‿эйи – чʰэйиˈ‿картʰум

(я) читал – (я) не читал

Слова на -ոջ

Обратите внимание на слово քրոջ. Это форма родительного падежа слова քույրкʰуйрсестра.

Всего несколько слов в родительном падеже имеют окончание -ոջ очʰ

քույր – քրոջ

кʰуйр – кʰᵊроч

сестра – сестры

կին – կնոջ

кин – кᵊноч

женщина – женщины

ընկեր – ընկերոջ

əнкэр – əнкэроч

товарищ – товарища

Слова вне предложения

Слова вне предложения всегда употребляются без артикля

սառն ջուր

сар’ᵊн ʤур

холодная вода

Ջուրը սառն է։

ʤурə сар’ᵊн‿э

Вода холодная.

տաք եղանակ

такʰ йэʁанак

тёплая погода

Եղանակը տաք է։

йэʁанакə такʰ‿э

Погода тёплая.

լայն ճանապարհ

лайн чанапар

широкая дорога

Ճանապարհը լայն է։

чанапарə лайн‿э

Дорога широкая.

Результативное Причастие

В словах նստած, կանգնած, զբաղված суффикс -ած образует результативное причастие, которому в русском языке соответствует причастие (при существительном) или деепричастие (при глаголе)

նստած մարդ

нᵊстац мартʰ

сидящий человек

նստած գրել

нᵊстац гᵊрэл

писать сидя

կանգնած երեխա

кангнац йэрэха

стоящий ребёнок

կանգնած խոսել

кангнац хосэл

говорить стоя

Результативное причастие образует аналитические формы результативного времени изъявительного наклонения от глаголов состояния

նստած եմ

нᵊстац‿эм

(я) сижу

կանգնած է

кангнац‿э

(он) стоит