Урок 04-1

Звонкие Согласные б, д, г

Բ, բб

Դ, դд

Գ, գг


Армянские согласные произносятся тверже.

Перед ե, ի почти не смягчаются.

Упражнения

Прочитайте

բայbɑjглагол

զանգzɑŋɡзвонок

բանbɑnчто-нибудь, что-то

զանգահարելzɑnɡɑhɑˈɾɛlзвонить (по телефону)

բարիbɑˈɾiдобрый

հինգhiŋɡпять

բարևելbɑɾɛˈvɛlздороваться

հինգ օրʰинг орпять дней

բերելbɛˈɾɛlприносить

հինգ ժամʰинг жампять часов

բերանbɛˈɾɑnрот

դարdɑɾвек

բժիշկbəˈʒiʃkврач

դնելdəˈnɛlкласть, положить

բժիշկ կանչելбᵊжишк канчэлвызывать врача

դուռdurдверь

այբուբենɑjbuˈbɛnалфавит

դրամdəˈɾɑmденьги

գնալɡəˈnɑlидти

դիմելdiˈmɛlобращаться

գնա՛гᵊнауходи!

դժվարdəʒˈvɑɾтрудный; трудно

գտնելɡətˈnɛlнаходить

գիշերɡiˈʃɛɾночь

Գնա՛гᵊнаиди!, форма ед.ч. повелительного наклонения глагола գնա՛լгᵊналиди

Գնա՛ տուն։

гᵊна тун

Иди домой!

Գնա՛ դասի։

гᵊна даси

Иди на урок!

Слово բան

Это очень употребительное в разговорной речи слово. Оно имеет обобщённое значение "что-нибудь", "что-то", "нечто" и в речи может заменять слова со значениями "дело", "труд", "занятие", "работа", "вещь", "предмет" итд.

Входит в состав многих устойчивых сочетаний

բանի տեղ դնել

бани тэʁ дᵊнэл

считаться с кем (чем)

բան չկա

бан чᵊка

ничего (не беспокойся)

Բանը բանից անցել է։

бˈанə баниц анцˈэл‿э

Уже поздно. Все уже кончено. Ничего уже не поделать.

Բանն այն է, որ…

банː‿ˈайн‿э ʋор

Дело в том, что…

Բանից պարզվում է, որ…

баниц парзвˈум‿э ʋор

Оказывается, что…

Ա՞յս ինչ բան է։

айс инч бˈан‿э

Это что такое?

Այս ի՞նչ բան է։

айс инч бˈан‿э

Что это такое?

Упражнения

Формулы приветствия

Բարի լույս։

бари луйс

Доброе утро.

Բարի օր։

бари ор

Добрый день.

Բարի երեկո։

бари йэрэко

Добрый вечер.

Բարի գիշեր։

бари гишэр

Спокойной ночи.

Телефонный диалог

– Բարի երեկո, Սուրե՛ն։

– Добрый вечер, Сурен.

– Բարի երեկո։

– Добрый вечер.

Ինչպե՞ս ես, լա՞վ ես։

инчпˈэс‿эс лˈав‿эс

– Как (ты) поживаешь?

Լավ եմ։ Դո՞ւ ինչպես ես։

– (Я) хорошо. А ты как?

Ես լավ եմ։

– И я хорошо.

Глухие Согласные п, т, к

Պ ,պп

Տ ,տт

Կ, կк


Эти согласные по произношению соответствуют русским твёрдым глухим звукам.

Перед ե, ի почти не смягчаются.

Упражнения

Прочитайте

տատtɑtбабушка

կերkɛɾ(ты) ешь

տետրˈtɛtəɾтетрадь

կե՛րkɛɾешь!

տա՛րtɑɾотнеси!

կիրակիkiɾɑˈkiвоскресенье

տո՛ւրtuɾдай!

պապпапдед

պատpɑtстена

տեղtɛʁместо

պարpɑɾтанец

այստեղɑjsˈtɛʁздесь

պարելpɑˈɾɛlтанцевать

այնտեղɑjnˈtɛʁтам

կարkɑɾшитьё, шов

կարելkɑˈɾɛlшить

կաесть, имеется

կարkɑɾбыл, была, было


Այս տետրը տա՛ր տուն։

айс тˈэтрə тар тун

Отнеси эту тетрадь домой.

այս կիրակի

айс кираки

в это воскресенье

Նա գալիս է այս կիրակի։

на галˈис‿э айс кираки

Он приезжает в это воскресенье.

Մատիտը տո՛ւր։

матˈитə тур

Дай карандаш.

կիրակի օրը

кираки ˈорə

в воскресенье

Նա գալիս է կիրակի օրը։

на галˈис‿э кираки ˈорə

Он приезжает в воскресенье

Նա լավ է պարում։

на лˈав‿э парум

Он хорошо танцует.

Արի՛ այստեղ։

ари́ айстэʁ

Иди сюда.

Неправильные глаголы

Формы տա՛ր, տո՛ւր, կե՛ր это повелительное наклонение неправильных глаголов

տանելнести

տա՛րнеси!

տանելдавать

տա՛րдай!

ուտելесть, кушать

կե՛րешь!


Формы повелительного наклонения этих глаголов составляют исключения.

Глагол կա

Глагол կա "есть", не имеет инфинитива и употребляется только в настоящем и прошедшем временах изъявительного наклонения.

կա(он) есть

կարkɑɾ(он)был


Эти формы употребляются в значениях "быть", "иметься", "находиться", "существовать"

Настоящее время

կամkɑm(я) есть, (я) существую

կամ

կանք

կաս

կաքk

կա

կան

Прошедшее время

կայիkɑˈji(я) был

կայի

կայինք

կայիր

կայիք

կար

կային


Употребительны в основном формы 3-го лица.

Упражнения

Բակում շատ երեխա կա։

бакум шат йэрэха ка

Во дворе много детей.

Այսօր ժողով կա։

айсор жоʁов ка

Сегодня будет собрание.

Վաղը ժողով կա։

ваʁə жоʁов ка

Завтра будет собрание.

Երեկ ժողով կար։

йэрэк жоʁов кар

Вчера было собрание.

Երեկ նիստ կար։

йэрэк нист кар

Вчера было заседание.

Նրանից ի՞նչ լուր կա։

нᵊраниц и՞нч лур ка

Какие вести от него?

Այնտեղ ովքե՞ր կային։

айнтэʁ овкʰэр кайин

Кто там был?

Այնտեղ ո՞վ կար։

айнтэʁ ов кар

Кто там был?

Ի՞նչ կա, ի՞նչ չկա։

инч ка инч чᵊка

Что нового? (буквально: что есть–чего нет)

Այդ մասին որոշում կա։

айд масин ʋорошум ка

Об этом есть постановление.

Կա-չկա, նա հիվանդ է, որ չի եկել։

качᵊка на ʰивˈанд‿э ʋор чи йэкэл

Видимо он болеет, раз (он) не пришёл.

Կա-չկաвидимо, вероятно, как видно (дословно: есть-нету)

Глухие придыхательные согласные пʰ, тʰ, кʰ

Փ, փпʰ

Թ, թтʰ

Ք, քкʰ


Эти звуки произносятся как русские глухие твёрдые согласные, но с большим напряжением и сильным придыханием.

Звук пʰ

Փ, փпʰ


փակpʰɑkзакрытый; замˈок

ափɑpʰберег, ладонь

փակելpʰɑˈkɛlзакрывать, запирать

փորելpʰɔˈɾɛlрыть, копать

փափուկpʰɑˈpʰukмягкий

փոսpʰɔsяма

փոխելpʰɔˈχɛlменять

փայլpʰɑjlсияние, блеск

փայտpʰɑjtдревесина, дрова, палка, посох

փայլելpʰɑjˈlɛlсиять, блестеть

ափսոսɑpʰˈsɔsжаль, жалко

փայլունpʰɑjˈlunблестящий

ափսոսալɑpʰsɔˈsɑlсожалеть

փաստpʰɑstфакт

փիլիսոփաpʰilisɔˈpʰɑфилософ

Упражнения

Переведите

փակ դուռ

Դուռը փակ է։

փոս փորել

Սուրենը փոս է փորում։

փայլուն պատասխան

Դա փայլուն պատասխան էր։

որոշում փոխել

Նա փոխեց իր որոշումը։

Արևը փայլում էր։

Ափսոս չկարողացա գնալ։