Урок 03-3

Прошедшее Совершённое Время

Неправильные Глаголы

Формы прошедшего совершённого времени неправильных глаголов образуются при помощи этих же окончаний, но основа глаголов меняется

գալɡɑlприходить

ուտելuˈtɛlкушать, есть

լինելliˈnɛlбыть

գալɡɑlприходить

եկաjɛˈkɑ(я) пришёл

եկա

եկանք

եկար

եկաք

եկավ

եկան

ուտելuˈtɛlкушать

կերաкэра(я) съел

կերա

կերանք

կերար

կերաք

կերավ

կերան

լինելliˈnɛlбыть

եղաеʁа (я) был

եղա

եղանք

եղար

եղաք

եղավ

եղան

տալtɑlдавать

տվեցիтᵊвэци (я) дал

տվեցի

տվեցինք

տվեցիր

տվեցիք

տվեց

տվեցին

Упражнения

Прочтите примеры употребления прошедшего совершённого времени

Ես նամակ գրեցի Սուրենին։

ес намак гᵊрэци сурэнин

Я написал письмо Сурену.

Նա երեկ գնաց Մոսկվա։

на ерэк гᵊнац москва

Он вчера уехал в Москву.

Ես բարևեցի նրան։

ес барэвеци нᵊран

Я поздоровался с ним.

Նա ուշ եկավ տուն։

на уш екав тун

Он поздно пришёл домой.

Այսօր մենք եղանք Մատենադարանում։

айсор мэнкʰ еʁанкʰ матенадаранум

Мы сегодня были в Матенадаране.

Նա առաջարկեց մեզ նստել։ Մենք շնորհակալություն հայտնեցինք և նստեցինք։

на ар’ачаркэц мэз нᵊстэл. мэнкʰ шᵊноракалутʰйун hайтнэцинкʰ ев нᵊстэцинкʰ

Он предложил нам сесть. Мы поблагодарили и сели.

Արամը մոտեցավ լուսամուտին և նայեց դուրս։

арˈамə мотэцав лусамутин ев найэц дурс

Арам подошёл к окну и выглянул.

Երեկ Անահիտը թռավ Մոսկվա։

йэрэк анаʰˈитə тʰᵊр’ав москва

Вчера Анаит вылетела в Москву.

Отрицательные формы

Отрицательные формы прошедшего совершённого времени образуются при помощи отрицательной частицы չ-, которая пишется слитно с этими формами

գնացի → չգնացի

чᵊгᵊнаци

(я) не пошёл

տեսա → չտեսա

чᵊтэса

(я) не увидел

ասացի → չասացի

часаци

(я) не сказал


Если глагол начинается с согласного, после չ- произносится .

Упражнения

Прочитайте обращая внимание на их произношение

չտվեցի

չխոսեց

չմոռացավ

չփախա

չգրեցին

չկերա

չեկա

չեկանք

չկարողացա

Глагол ուզել

Спрягаемые формы глагола ուզել хотеть, с последующим инфинитивом образуют составное глагольное сказуемое

Նա ուզում է սովորել հայերեն։

на узˈум‿э соворэл ʰайэрэн

От хочет учить армянский язык.

ուզում եմ գնալ

узˈум‿эм гᵊнал

(я) хочу пойти, (я) хочу поехать

ուզում եմ աշխատել

узˈум‿эм ашхатэл

(я) хочу работать

ուզում եմ ուտել

узˈум‿эм утэл

(я) хочу есть

Глагол ունեմ

Спряжение в настоящем несовершённом времени

ունեմuˈnɛm(я) имею

ունեմ

ունենք

ունես

ունեք

ունի

ունեն

Спряжение в прошедшем несовершённом времени

ունեիунэйи (я) имел

ունեի

ունեինք

ունեիր

ունեիք

ուներ

ունեին


Личные окончания глагола совпадают с формами вспомогательного глагола է (кроме 3 лица ед.ч).

Глагол является недостаточным, его иные формы образуются от глагола ունենալиметь, обладать.

Упражнения

Ես ունեմ։

У меня есть.

Ես ունեի։

У меня был.

Դու ունես։

У тебя есть.

Դու ունեիր։

У тебя был.

Ես ունեմ տետր և մատիտ։

У меня есть тетрадь и карандаш.

Մենք լավ դասախոս ունեինք։

У нас был хороший преподаватель.

Глагол գիտենալ

Спряжение в настоящем несовершённом времени

գիտեմɡiˈtɛm(я) знаю

գիտեմ

գիտենք

գիտես

գիտեք

գիտի

գիտեն

Спряжение в прошедшем несовершённом времени

գիտեի(я) знал

գիտեի

գիտեինք

գիտեիր

գիտեիք

գիտեր

գիտեին

Послелог մասին

Послелог Մասինмасин "о, об", требует родительного падежа

նրա մասինнᵊра масин о нем

իմ մասինим масин обо мне

Հայաստանի մասինʰайастани масин об Армении

գնալու մասինгᵊналу масин об отъезде

Упражнения

Переводы

Образуйте несовершённое причастие

զանգել

վազել

նայել

մոտենալ

զգալ

ուզել

Проспрягайте глаголы в настоящем, прошедшем несовершённом, прошедшем совершённом временах. Напишите отрицательные формы

զանգել

վազել

նայել

մոտենալ

զգալ

ուզել

Составьте предложения, употребляя глаголы в настоящем времени

սովորել

ուտել

խոսել

խախտել

աշխատել

ապրել


При составлении предложений используйте:

Մոսկվայումмосквайум в Москве

Երևանումйэрэванум в Ереване

հայերենhɑjɛˈɾɛnпо-армянски

ռուսերենrusɛˈɾɛnпо-русски

խաղողχɑˈʁɔʁвиноград

շախմատʃɑχˈmɑtшахматы


Напишите составленные предложения в прошедшем несовершённом времени.

Переведите

Ես և Սուրենը ընկերներ ենք։

Ես ապրում եմ Երևանում։

Իմ ընկերը ապրում է Մոսկվայում։

Նա ուզում է սովորել հայերեն։

Ես սիրում եմ Երևանը։

Այսօր նա գալիս է Երևան։

Ես մի լավ ընկեր ունեմ։

Поставьте глаголы в настоящем или прошедшем несовершённом временах и переведите

Ես (ունենալ) մի ընկեր։

Նա (ապրել) Մոսկվայում և (սովորել) համալսարանում։

Ամեն առավոտ նա (գնալ) դասի։

Ես և իմ ընկերը (ուզել) սովորել հայերեն։

Արամը (աշխատել) ինստիտուտում։ Նա լավ աշխատող է։

Ամեն առավոտ նա (գնալ) աշխատանքի։

Նա (գիտենալ) այդ մասին։

Напишите транскрипцию

ավտո

հարավային

որպես

ովկիանոս

աշխարհ

բարև

Երևա

երևալ

վերև

միասին

առարկա

առավոտ

առնել

երկու

խաղող

եղբայր

ժխտել

խորհուրդ

չգնացի

չտեսա

չմոտեցավ

Поставьте глаголы в прошедшем совершённом времени

Երեկ ես (գնալ) թատրոն։

Այնտեղ ես (հանդիպել) Արամին։

Նա (պատմել) իր տղայի մասին։

Նա ուշ (գալ) տուն։

Նա նամակ (գրել) Անահիտին։


Արամին, Անահիտին – формы дательного падежа, показателем которого является -ին.

Переведите

Сергей живёт в Москве.

Он не знает армянского языка.

Он учится хорошо.

Вчера он не пошёл в институт.

Тогда (в то время) я жила в Москве.

О его приезде я узнала сегодня.

Я люблю свой родной язык.

Я ему не написала об этом.

Тесты