Урок 03-2

Согласный ʰ

Հ հh придыхательный глухой

Упражнения

Произнесите несколько раз звукосочетания

հաʰа

հուʰу

հոʰо

հիʰи

ահаʰ

ուհуʰ

օհоʰ

իհиʰ

էհэʰ

հաʰа разговорный вариант утвердительного ответного слова այո՛айода.

ահаʰ синоним слова վախ "страх".

" ՜ " – знак восклицания.

Междометия:

ի՜հиʰ фи!

է՜հэʰ эх!

ա՜հаʰ ох! ой

օ՜հоʰ ой!

Упражнения

Произнесите

հողhɔʁземля, почва

հետhɛt(послелог) с

հիշելhiˈʃɛlпомнить, вспоминать, запоминать

հեռուhɛˈruдалёкий

ահաɑˈhɑвот

հեռախոսhɛrɑˈχɔsтелефон

համալսարանhɑmɑlsɑˈɾɑnуниверситет

հանդիպելhɑndiˈpɛlвстречать

Правописание հ

Если буква հ следует после буквы ր, то она не произносится

աշխարհɑʃˈχɑɾмир, земной шар

շնորհելʃənɔˈɾɛlприсуждать, дарить

արհամարհելɑɾhɑmɑˈɾɛlпренебрегать

խորհուրդχɔˈɾuɾtʰсовет

Упражнения

Напишите

Հ, հ.

Перепишите

հայhɑjармянин, армянский

հայերhɑˈjɛɾармяне

հայերենhɑjɛˈɾɛnармянский (язык), по-армянски

ՀայաստանhɑjɑsˈtɑnАрмения

հացhɑʦʰхлеб

հայկականhɑjkɑˈkɑnармянский

հողhɔʁземля, почва

ահաɑˈhɑвот

հիշելhiˈʃɛlпомнить

հանգիստhɑŋˈɡistотдых, спокойный


հանգիստ երեխա

ʰангист ерэха

спокойный ребёнок

հանգիստ խոսել

ʰангист хосэл

говорить спокойно

հայ ժողովուրդ

ʰай жоʁовуртʰ

армянский народ

հայ գրականություն

ʰай гᵊраканутʰйун

армянская литература

հայրենի երկիր

ʰайрэни еркир

родная земля

հայկական գիր

ʰайкакан гир

армянское письмо (письмена)

հայոց լեզու

ʰайоц лэзу

армянский язык (дословно: язык армян)

հայրենի հող

ʰайрэни ʰоʁ

родная земля


Ես հայ եմ։

Ես սովորում եմ հայերեն։

Հայերենը աշխարհի հին լեզուներից է։

Հայոց լեզուն աշխարհի հին լեզուներից է։

Ահա Հայկը։

Հայկը և Արամը հայեր են։

Դա լավ խորհուրդ է։

Սա հեռախոս է։

Բարև՜, Արամ։

Суффикс -երեն

ռուսերենрусский язык, по-русски

հայերենармянский язык, по-армянски

իտալերենitɑlɛˈɾɛnитальянский язык, по-итальянски

վրացերենvəɾɑʦʰɛˈɾɛnгрузинский язык, по-грузински

գերմաներենɡɛɾmɑnɛˈɾɛnнемецкий язык, по-немецки

Причастие Несовершённого вида

Несовершённое причастие образуется прибавлением -ում к основе инфинитива

инфинитив → несовершённое причастие

ասել → ասում

խոսել → խոսում

մոտենալ → մոտենում

խաղալ → խաղում

Три глагола образуют несовершённое причастие с помощью -իս

գալɡɑlприходить, приезжать

տալtɑlдавать

լալlɑlплакать

գալ → գալիս

տալ → տալիս

լալ → լալիս

Несовершённые Времена Глагола

Настоящее и Прошедшее

В этих временных формах несовершённое причастие не изменяется и означает действия в процессе. Значения лица, числа и времени передаются вспомогательным глаголом.

Формы настоящего времени образуются сочетанием несовершённого причастия и вспомогательного глагола է в настоящем времени.

Формы прошедшего несовершённого времени образуются сочетанием несовершённого причастия и вспомогательного глагола է в прошедшем времени.

Вспомогательный глагол произносится с причастием слитно, ударение падает на последний слог причастия

ասում եմасˈум‿эм (я) говорю

ասում էիасˈум‿эйи (я) говорил

գրում եմгᵊрˈум‿эм (я) пишу

գրում էիгᵊрˈум‿эи (я) писал

Настоящее несовершённое время

գրում եմ

գրում ենք

գրում ես

գրում եք

գրում է

գրում են


խաղում եմ

խաղում ենք

խաղում ես

խաղում եք

խաղում է

խաղում են

Прошедшее несовершённое время

գրում էի

գրում էինք

գրում էիր

գրում էիք

գրում էր

գրում էին


խաղում էի

խաղում էինք

խաղում էիր

խաղում էիք

խաղում էր

խաղում էին

Вспомогательный глагол է обычно ставится после неспрягаемой глагольной формы. В зависимости от логического ударения он может менять место и ставиться после логически выделяемого слова, но всегда до смыслового глагола

Ես գնում եմ տուն։

йэс гᵊнˈум‿эм тун

Я иду домой.

Ե՛ս եմ տուն գնում։

йˈэс‿эм тун гᵊнум

Я иду домой.

Ես տո՛ւն եմ գնում։

йэс тˈун‿эм гᵊнум

Я домой иду.

Отрицательные формы

Отрицательные формы глагола образуются при помощи отрицательной частицы չ-, которая в аналитических формах присоединяется к вспомогательному глаголу и пишется с ним слитно.

В отрицательных формах ударение падает на вспомогательный глагол.

Отрицательный вспомогательный глагол ставится перед глаголом.

Пример

գնում եմ

չեմ գնում

чˈэм гᵊнум

(я) не иду

գնում էի

չէի գնում

чэйˈи гᵊнум

(я) не ходил

Прошедшее Совершённое Время

Глаголы Без Суффиксов

Прошедшее совершённое время образуется от основы инфинитива при помощи окончаний

-եցի

-եցինք

-եցիր

-եցիք

-եց

-եցին


-ացի

-ացինք

-ացիր

-ացիք

-աց

-ացին

գրելɡəˈɾɛlписать

գրեցի(я) написал

գրեցի

գրեցինք

գրեցիր

գրեցիք

գրեց

գրեցին

կարդալkɑɾˈtʰɑlчитать

կարդացի(я) прочёл

կարդացի

կարդացինք

կարդացիր

կարդացիք

կարդաց

կարդացին

Глаголы с -ն-, -չ-

Если глаголы в инфинитиве перед -ել имеют суффиксы -ն-, -չ-, то формы прошедшего совершённого времени образуются при помощи окончаний:

-անք

-ար

-աք

-ավ

-ան


Суффиксы -ն-, -չ-, выпадают.

տեսնելtɛsˈnɛlвидеть

տեսա(я) увидел

տեսա

տեսանք

տեսար

տեսաք

տեսավ

տեսան

փախչելpʰɑχˈʧʰɛlубегать

փախա (я) убежал

փախա

փախանք

փախար

փախաք

փախավ

փախան

Глаголы с -ան-, -են-

Если глаголы в инфинитиве перед -ալ в инфинитиве имеют суффиксы -ան-, -են-, то формы прошедшего совершённого времени при помощи тех же окончаний, а -ն- переходит в -ց-.

մոտենալmɔtɛˈnɑlподходить

մոտեցա(я) подошёл

մոտեցա

մոտեցանք

մոտեցար

մոտեցաք

մոտեցավ

մոտեցան

ստանալəstɑˈnɑlполучать

ստացա(я) получил

ստացա

ստացանք

ստացար

ստացաք

ստացավ

ստացան