Урок 03-1

Согласныев, ф

Վ վвзвонкий

Ֆ ֆф глухой


վեպvɛpроман

ֆաբրիկաfɑbɾiˈkɑфабрика

վատvɑtплохой, плохо

ֆանտազիաfɑntɑzˈjɑфантазия

վազելvɑˈzɛlбегать

ֆակուլտետfɑkulˈtɛtфакультет


Слова на ֆ главным образом заимствования.

Правописание վ, ֆ

Иногда в середине и на конце слова звук в оглушается и произносится ф

ավտոɑfˈtoавтомашина

հարավhɑˈɾɑfюг

հարավայինhɑɾɑfɑˈjinюжный

Сочетание звуков ʋо в начале слова обозначается буквой ո. Исключения – заимствованные слова на во. Они пишутся через վո

ՎոլգաvolˈɡɑВолга

ՎորոնեժvoɾoˈnɛʒВоронеж

Վոլոդյաволодйа Володя

վոլտvɔltвольт


Слова ով, ովքեր исключения, произносятся ов, овкʰэр.

Упражнения

Повторите произношение и правописание

որ

որպես

ոչ

որակ

որոշել

Напишите

վազելvɑˈzɛlбегать, бежать

նավnɑvкорабль

վնասvəˈnɑsвред

լավlɑvхороший

ավելիɑvɛˈliболее

հարավայինhɑɾɑfɑˈjinюжный

վախvɑχстрах

վախենալvɑχɛˈnɑlбояться

ավտոբուսɑftɔˈbusавтобус

ովկիանոսовкйанос океан

վրաvəˈɾɑна (послелог)

Лигатура և

ևйэвв начале слова

ևэвв остальных случаях


Не имеет прописной буквы.

Лигатура և в середине и конце слова произносится эв

բարևbɑˈɾɛvздравствуй

որևէvɔɾɛˈvɛкакой-либо

արևɑˈɾɛvсолнце

ԵրևանjɛɾɛˈvɑnЕреван


Исключение после гласных:

նաևnɑˈjɛvтакже, в том числе

При самостоятельном употреблении և является сочинительным союзом, соответствует русскому "и" и произносится йэв

ես և նա

йэс йев на

я и он

Աշոտը և Սուրենը

ашˈотə йев сурˈэнə

Ашот и Сурен

լավ և վատ

лав йев ват

хороший и плохой, хорошо и плохо

Соединительному союзу "и" в армянском языке соответствуют два союза: ու, և

ես ու դուйэс‿у ду я и ты

ես և դուйэс ев ду я и ты


Из них более употребителен союз և.

Написание сочетаниййэв, эв

Если в начале слова произносится йэв, то пишется եվ

եվրո

Если в середине и конце слова произносится эв, то пишется և

մինչև

Исключение составляют сложные слова, второй компонент которых начинается с վ (после ե)

տարեվերջтарэвэрдж конец года

տարիtɑˈɾiгодовой

վերջvɛɾʧʰконец

հոգեվիճակhɔɡɛviˈʧɑkдушевное состояние

հոգիhɔˈkʰiдуша

վիճակviˈʧɑkсостояние


В сложных словах конечный первого компонента переходит в .

Упражнения

Перепишите

երևալjɛɾɛˈvɑlвиднеться, показываться

ևսйэвᵊс также

արևɑˈɾɛvсолнце

սևsɛvчёрный

վերևvɛˈɾɛvвверх, наверх

տերևtɛˈɾɛvлист (растения)

մինչևminˈʧʰɛvдо

որևէvɔɾɛˈvɛкакой-либо


Մինչ՜ երեկո։

мˈинч ерэко

До вечера!

սև մատիտ

сэв матит

чёрный карандаш

Արամը և Սուրենը աշակերտներ են։

арˈамə ев сурˈэнə ашакэртнˈэр‿эн

Арам и Сурен – ученики.

օր ու գիշեր

ор‿у гишэр

день и ночь (весь день)

Նրա անունը Կարեն է։

нᵊра анˈунə карˈэн‿э

Его зовут Карен.

կարմիր և սև մատիտներ

кармир ев сэв матитнэр

красный и чёрный карандаши

Արևը լուսավորում է։

арˈэвə лусаворˈум‿э

Солнце освещает.

Կարենը և Մարիամը սովորում են միասին։

карˈэнə йев мариˈамə мийасˈин‿эн соворум

Карен и Мариам учатся вместе.

Բարև՜։

Здравствуй!

Մինչև երեկո՛։

До вечера!

Правописание ղ, խ

Ղ, ղ ʁзвонкий

Խ, խхглухой


Звук ʁ можно услышать в словах "господи", "бог", "агу" – ʁосподи, боʁ, аʁу.

Чтобы привыкнуть к произношению звука ʁ, несколько раз произнесите слова ʁосподи, боʁ, а затем сочетания звуков

ղոʁо

ղուʁу

ղաʁа

ղիʁи

ղըʁə

աղուаʁу

օղɔʁ

ուղуʁ

աղаʁ

իղиʁ

Произнесите и заучите

աղɑʁсоль

լողlɔʁплавание

աղմուկɑʁˈmukшум

ուղիղuˈʁiʁпрямой

աղաղակɑʁɑˈʁɑkкрик, шум

ուղեղuˈʁɛʁмозг

վաղvɑʁрано

վազողвазоʁ бегающий

վաղըˈvɑʁəзавтра

խոսողχɔˈsɔʁговорящий

օղɔʁсерьга

սեղանsɛˈʁɑnстол

Постарайтесь произнести слова, в которых есть оба звука ʁ, х

խաղχɑʁигра

խաղողχɑˈʁɔʁвиноград

խաղալχɑˈʁɑlиграть

խաղաղχɑˈʁɑʁтихий, спокойный, мирный

Перед согласным звук ʁ часто оглушается и произносится х

աղբɑχpсор, мусор

եղբայրjɛχˈpɑjɾбрат

ուղտuχtверблюд

բողկbɔχkредька, редиска

Суффикс -ող

Обратите внимание на слова վազող, խոսող.

Это причастия, показателем которых является суффикс -ող.

Слова с этим суффиксом действительные причастия настоящего времени или существительные со значением деятеля

գրողɡəˈɾɔʁпишущий, писатель

ուսանողusɑˈnɔʁучащийся, студент

խաղացողχɑʁɑˈʦʰɔʁиграющий, игрок

եռացողjɛrɑˈʦʰɔʁкипящий, кипяток

Упражнения

Перепишите

բախտbɑχtсудьба

խաղալχɑˈʁɑlиграть

խիզախχiˈzɑχхрабрый

ուրախuˈɾɑχвесёлый

ժխտելʒəχˈtɛlотрицать, опровергать

խախտելχɑχˈtɛlнарушать

տխուրtəˈχuɾгрустный, печальный

գաղտնիɡɑχtˈniтайный

աշխատելɑʃχɑˈtɛlработать, зарабатывать

կախելkɑˈχɛlвешать


լռությունը խախտել

лᵊр’утʰйˈунə хахтэл

нарушать (эту) тишину

Նա այսօր տխուր է։

на айсор тᵊхˈур‿э

Он сегодня грустный.

ուրախ տղաներ

урах тᵊʁанэр

весёлые ребята

Ես շատ ուրախ եմ։

йэс шат урˈах‿эм

Я очень рад.

Ես աշխատում եմ։

йэс ашхатˈум‿эм

Я работаю.

Նա խաղում է։

на хаʁˈум‿э

Он играет.

խաղաղ երեկո

хаʁаʁ ерэко

тихий вечер

Пословицы

Ամեն բան իր տեղն ունի։

амэн бан ир тэʁн уни

Всему своё место.

Ով ալարի, ոչ դալարի։

ов алари ʋоч далари

Полениться – всего лишиться.

Дословно: кто ленится, тот не расцветёт.