Урок 10-1

Отложительный падеж

Բացառական հոլով

Отложительный падеж служит для обозначения субъекта, от которого исходит действие, и отвечает на вопросы

ումիցот, с кого?

ինչիցот, с, из чего?

Отложительный падеж образуется при помощи окончаний -ից, -ուց

Образование

Окончания отложительного падежа прибавляются либо к именительному, либо к родительно-дательному падежам

От Именительного

Если существительные относится к склонениям -ի, -ու, -ան, -ա, то окончания отложительного падежа прибавляются к именительному падежу

Им., Род.-дат., Отл.

բանվոր, բանվորի, բանվորից

փողոց, փողոցի, փողոցից

այգի, այգուց, որդի

որդուց, թշնամի, թշնամաց

գինի, գինու, գինուց

մարդ, մարդու, մարդուց

շարժում, շարժման, շարժումից

ուսում, ուսման, ուսումից

թոռ, թոռան, թոռից

պետություն, պետության, պետությունից

տուն, տան, տնից


Окончание -ուց получают после выпадения , кроме ձի – ձիուց.

Существительное դուռ в отложительном падеже перед окончанием получает согласный -ն-, դուռ – դռնից.

От Родительно-Дательного

Если существительные относятся к склонениям на -ոջ, -ց, -ո, то окончание отложительного падежа прибавляется к родительно-дательному падежу

Им., Род.-дат., Отл.

քույր, քրոջ, քրոջից

ընկեր, ընկերոջ, ընկերոջից

մերոնք, մերոնց, մերոնցից

Գրիգորենք, Գրիգորենց, Գրիգորենցից

մայր, մոր, մորից

եղբայր, եղբոր, եղբորից

От Обоих Падежей

Существительные склонения -վա, отложительный падеж образуют путем прибавления окончания -ից либо к именительному, либо к родительно-дательному падежам (в последнем случае перед окончанием прибавляется согласный ն-)

Им., Род.-дат., Отл.

օր, օրվա, օրից / օրվանից

ամիս, ամսվա, ամսից / ամսվանից

շաբաթ, շաբաթվա, շաբաթից / շաբաթվանից

Особые формы

Существительные ամառ, ձմեռ, имеющие в родительно-дательном падеже параллельные формы, в отложительном падеже также могут иметь параллельные формы

ամռան ամառվա, ամռանից / ամառվանից

ձմռան ձմեռվա, ձմռանից / ձմեռվանից

Существительные գարուն, աշուն отложительный падеж образуют путем прибавления окончания -ից к родительно-дательному падежу

Им., Род.-дат., Отл.

գարուն, գարնան, գարնանից

աշուն, աշնան, աշնանից

Существительное աղջիկ в отложительном падеже имеет форму աղջկանից.

Значение

Значение отложительного падежа в русском языке обычно передается при помощи предлогов с, от, из

Պատուհանից երևամ են հեռու սարերը։

Из окна видны далекие горы.

Աշնանից նա սկսելու է աշխատել երաժշտական դպրոցում։

С осени он начнет работать в музыкальной школе.

Տղան նամակ ստացավ իր եղբորից։

Мальчик получил письмо от своего брата.

Местоимения

Отложительный падеж личных местоимений 1 и 2 лица как в единственном, так и во множественном числе образуется путем прибавления окончаний -նից, -անից к дательному падежу

Им., Дат., Отл.

ես, ինձ, ինձնից / ինձանից

դու, քեզ, քեզնից / քեզանից

մենք, մեզ, մեզնից / մեզանից

դուք, ձեզ, ձեզնից / ձեզանից

Личные местоимения 3 лица նա, ինքը, а также указательные местоимения սա, դա, նա как в единственном, так и во множественном числе отложительный падеж образует путем прибавления окончания -ից к дательному падежу

Им., Дат., Отл.

նա, նրան, նրանից

ինքը, իրեն, իրենից

սա, սրան, սրանից

դա, դրան, դրանից

նրանք, նրանց, նրանցից

իրենք, իրենց, իրենցից

սրանք, սրանց, սրանցից

դրանք, դրանց, դրանցից

В отложительном падеже данные вопросительные местоимения имеют форму

ով, ումից

երբ, երբվա

որոնք, որոնցից

նից, ոմանք

Неопределенное местоимение имеет форму

ոմանք, ոմանցից


Все остальные местоимения, которые склоняются, отложительный падеж образуют путем прибавления окончания -ից к именительному падежу.

Функции Отложительного Падежа

Синтаксические функции отложительного падежа

Косвенное Дополнение

Одной из основных функций отложительного падежа является функция косвенного дополнения, которое отвечает на вопросы

ումից,

ինչից.

Таким дополнением управляют

Удаление, Лишение

Глаголы, выражающие значение удаления от чего-то, лишения чего-то

հեռանալhɛrɑˈnɑlуйти, удаляться

հեռացնելhɛrɑtsʰˈnɛlудалять, исключать

խուսափելχusɑˈpʰɛlизбегать

փախչելpʰɑχˈʧʰɛlубегать

փախցնելpʰɑχʦʰˈnɛlзаставить убежать

զրկելzəɾˈkɛlлишать

անջատելɑnʤɑˈtɛlразъединять, выключать

բաժանելbɑʒɑˈnɛlразделять

մեկուսացնելmɛkusɑʦʰˈnɛlизолировать


Չարաշահումների համար նրան հեռացնելու են աշխատանքից։

Из-за злоупотреблений его должны уволить с работы.

Նա փախչում է դժվարություններից։

Он избегает трудностей.

Նա հաճախ խուսափում է վեճից։

Он избегает споров.

Հայրը որդուն զրկեց ժառանգությունից։

Отец сына лишил наследства.

Эмоциональное Состояние

Глаголы, выражающие эмоциональное состояние, настроение

ձանձրանալʣɑnʣɾɑˈnɑlскучать, уставать

խորշելχɔɾˈʃɛlбрезгать

վախենալvɑχɛˈnɑlбояться

հրաժարվելhɾɑʒɑɾˈvɛlотказаться

զգուշանալzɡuʃɑˈnɑlопасаться


Երեխան ձանձրանում էր կեղծիքից։

Ребенок уставал от лжи.

Նա վախենում է քննադատությունից։

Он боится критики.

Տնօրենը հրաժարվեց իր պաշտոնից։

Директор отказался от своей должности.

Պետք է զգուշանալ կեղծավոր մարդկանցից։

Надо опасаться лживых людей.

Исходность

Глаголы, выражающие значение исходности

վերցնելvɛɾtsʰˈnɛlбрать

խլելχlɛlотнимать

հափշտակելhɑpʰʃtɑˈkɛlзахватывать

խնդրելχəntʰˈɾɛlпросить

հարցնելhɑɾtsʰˈnɛlспрашивать

լսելləˈsɛlслышать

ընդունելəntʰuˈnɛlпринимать


Նա գնդակը խլեց իր ընկերոջից։

Он отнял мяч у своего товарища.

Նա ներողության խնդրեց իր ընկերոջից։

Он попросил прощения у своего товарища.

Մենք հաճելի նորությունը լսեցինք մեր ղեկավարներից։

Мы приятную новость услышали от своих руководителей

Страдательные

Страдательные глаголы, при которых дополнение в отложительном падеже выражает значение логического субъекта. Часто роль такого логического субъекта выполняет родительно-дательный падеж с послелогом կողմից

Աբելը սպանվեց Կայենից։

Աբելը սպանվեց Կայենի կողմից։

Авель был убит Каином.

Մայրը սիրվում է իր զավակներից։

Մայրը սիրվում է իր զավակների կողմից։

Мать любима своими детьми.

Նա պարգևատրվեց կառավարության կողմից։

Он был награжден правительством.

Հրամանը ստորագրվեց տնօրենի կողմից։

Приказ был подписан директором.

Сравнение

Прилагательные или наречия, при которых дополнение в отложительном падеже выражает отношение сравнения

Մասիսը Արագածից բարձր է։

Масис выше Арагаца.

Խաղողը խնձորից քաղցր է։

Виноград слаще яблока.

Մեքենան գնացքից արագ էր պանում։

Машина мчалась быстрее поезда.

Նա իր ընկերներից լավ է աշխատում։

Он работает лучше своих товарищей.

Обстоятельство

Отложительный падеж выполняет функции обстоятельств

Места

Обстоятельства места, которое отвечает на вопрос որտեղիցоткуда?

Մենք նամակ ստացանք Մոսկվայից։

Мы получили письмо из Москвы.

Նա վերադարձավ գործուղումից։

Он вернулся из командировки.

Ամեն առավոտ նա դուրս է գալիս տանից և գնում աշխատանքի։

Каждое утро он выходит из дому и идет на работу.

Времени

Обстоятельства времени, которое отвечает на вопрос երբվանիցс каких пор? с какого времени?

Նա գարնանից սկսելու է թարգմանել այս վեպը։

Он с весны начнет переводить этот роман.

Մեկ շաբաթից բացվելու է երիտասարդ նկարիչների ցուցահանդեսը։

Через одну неделю откроется выставка молодых художников.

Այդ օրվանից նա բոլոր ընկերների սիրելին է։

С этого дня он любимец всех товарищей.

Причины

Обстоятельства причины, которое отвечает на вопросы

ինչուinˈʧʰuпочему?

ինչիցот чего?, почему?

ինչ պատճառովпо какой причине?


Նա շփոթվեց հուզմունքից։

Он смутился от волнения.

Երեխան լալիս էր ցավից։

Ребенок плакал от боли.

Նա դողում էր ցրտից։

Он дрожал от холода.

В Именном Сказуемом

Отложительный падеж выступает в роли именной части именного сказуемого

Արմենը մեր լավ ընկերներից է։

Армен – (один) из наших хороших товарищей.

Վարդանյանը աշխարհի լավագույն ծանրորդներից է։

Варданян – (один) из наилучших штангистов мира.

Часто с отложительным падежом в указанной роли употребляется слово մեկը

Անահիտը մեր կուրսի գերազանցիկներից մեկն է։

Анаит – одна из отличниц нашего курса.

Երևանը աշխարհի հնագայն քաղաքներից մեկն է։

Ереван – один из древнейших городов мира.

Значение Материала

В отложительном падеже ставится определение, которое выражает значение материала, из которого сделан предмет

կաշվից վերարկու

кожаное пальто, пальто из кожи.

ոսկուց ապարանջան

золотой браслет, браслет из золота

չթից շրջազգեստ

ситцевое платье, платье из ситца

В роли таких определений чаще выступают соответствующие относительные прилагательные с суффиксами -ե-, -յա-

կաշվե վերարկու

ոսկե ապարանջան

ոսկյա ապարանջան

չթե շրջազգեստ

С предлогами и Послелогами

С предлогами и послелогами

բացիbɑˈʦʰiкроме

հետոhɛˈtɔпосле

հեռուhɛˈruдалеко, вдали

առաջɑˈrɑʧʰдо

ի վեր сначиная с

զատzɑtкроме

դուրսduɾsвне

վերևvɛˈɾɛvвыше

ներքևnɛɾˈkʰɛvниже

Отложительный падеж составляет предложно-послеложные словосочетания

Արմենից բացի բոլորը կատարել էին դասախոսի հանձնարարությունը։

Բացի Արմենից բոլորը կատարել էին դասախոսի հանձնարարությունը։

Кроме Армена, все выполнили задание преподавателя.

Արմենից զատ նա ուրիշ հարազատ չունի։

Кроме Армена, другого родного (человека) у него нет.

Նրանք հանդիպելու են աշխատանքից հետո։

Они встретятся после работы.

Հայրենիքից հեռու նրան տանջում էր հարազատ երկրի կարոտը։

Вдали от родины его мучила тоска по родной стране.

Այս դեղը պետք է խմել ուտելուց առաջ։

Это лекарство надо выпить (пить) до еды.

Նա մանկությունից ի վեր սիրում է առավոտները շուտ արթնանալ։

Он с детства любит по утрам рано просыпаться.

Ուսանողը համալսարանից դուրս նույնպես կարգապահ է ու քաղաքավարի։

Студент и вне университета дисциплинированный и культурный.

Գյուղից վերև սոճիների անտառն էր։

Выше деревни (за деревней) был сосновый лес.

Գյուղից ներքև մի խոր կիրճ կար։

Ниже деревни было глубокое ущелье.


09–06–2020