Урок 09-2

Основа прошедшего совершенного времени

Անցյալ կատարյալ հիմքը

Простые глаголы

-ել

Простые глаголы спряжения -ել, а также страдательные и многократные основу прошедшего совершенного времени образуют при помощи основообразующего суффикса -եց-, который прибавляется к основе инфинитива

Инфинитив - Основа инфинитива - Основа прошедшего совершенного времени

գրել - գր - գրեց

պատմել - պատմ - պատմեց

սիրել - սիր - սիրեց

հարգվել - հարգվ - հարգվեց

թռչկոտել - թռչկոտ - թռչկոտեց

-ալ

Простые глаголы спряжения -ալ основу прошедшего совершенного времени образуют путем прибавления основообразующего суффикса -աց- к основе инфинитива

Инфинитив - Основа инфинитива - Основа прошедшего совершенного времени

զգալ - զգ - զգաց

լողալ - լող - լողաց

խաղալ - խաղ - խաղաց

հազալ - հազ - հազաց

հոգալ - հոգ - հոգաց

ցնծալ - ցնծ - ցնծաց

-ն- ,-չ-

Суффиксальные глаголы, имеющие в своем составе суффикс -ն-,-չ-, основу прошедшего совершенного времени образуют от основы инфинитива путем отбрасывания указанных суффиксов, вследствие чего основа прошедшего совершеннего времени совпадает с корнем глагола

Инфинитив - Основа инфинитива - Основа прошедшего совершенного времени

գտնել - գտն - գտ

հասնել - հասն - հաս

պատմել - պատմ - պատմեց

թռչել - թռչ - թռ

փախչել - փախչ - փախ

-ան-, -են-

Суффиксальные глаголы, которые в своем составе имеют суффикс -ան-, -են-, основу прошедшего совершенного времени образуют от основы инфинитива, вместо конечного согласного -ն- прибавляя согласный -ց-

Инфинитив - Основа инфинитива - Основа прошедшего совершенного времени

զարմանալ - զարման - զարմաց

հիանալ - հիան - հիաց

ուրախանալ - ուրախան - ոտախաց

հագենալ - հագեն - հագեց

մոտենալ - մոտեն - մոտեց

վախենալ - վախեն - վախեց

Каузативные

Каузативные глаголы основу прошедшего совершенного времени образуют от основы инфинитива вместо конечного согласного -ն- прибавляя согласный -ր-

Инфинитив - Основа инфинитива - Основа прошедшего совершенного времени

խմեցնել - խմեցն - խմեցր

մոտեցնել - մոտեցն - մոտեցր

խաղացնել - խաղացն - խաղացր

բարձրացնել - բարձրացն - բարձրացր

հագցնել - հագցն - հագցր

հանգեցնել - հանգցն - հանգցր

Страдательная форма глаголов -ալ

Страдательную форму глаголов спряжения -ալ образуют путем прибавления суффикса -վ- к основе прошедшего совершенного времени

Инфинитив - Основа прошедшего совершенного - Страдательная форма

աղալ - աղաց - աղացվել

զգալ - զգաց - զգացվել

կարդալ - կարդաց - կարդացվել

գողանալ - զողաց - գողացվել


Все страдательные глаголы относятся к спряжению -ել.

Прошедшее совершенное время изъявительного наклонения

Սահմանական եղանակի անցյալ կատարյալ ժամանակը

Прошедшее совершенное время изъявительного наклонения обозначает законченное, завершенное действие, независимо от того, когда это действие завершилось - непосредственно до момента речи или в далеком прошлом.

В живой речи, при переписке в научной литературе эта форма глагола употребляется в повествовании автора, а также в речи очевидца.

В русском языке этой форме соответствует прошедшее время совершенного вида.

Прошедшее совершенное время образуется от основы прошедшего совершенного времени с помощью личных окончаний.

-ել

Все глаголы спряжения -ել (кроме имеющих суффикс -ն-, -չ-), а также простые глаголы спряжения -ալ прошедшее совершенное время образуют при помощи следующих окончаний

-ինք

-իր

-իք

-

-ին

գրել, գրեցիя написал

գրեցի

գրեցինք

գրեցիր

գրեցիք

գրեց

գրեցին

կարդալ, կարդացիя прочитал

կարդացի

կարդացինք

կարդացիր

կարդացիք

կարդաց

կարդացին

բուժվել, բուժվեցիя вылечился

բուժվեցի

բուժվեցինք

բուժվեցիր

բուժվեցիք

բուժվեց

բուժվեցին

բարձրացնել, բարձրացրիя поднял

բարձրացրի

բարձրացրինք

բարձրացրիր

բարձրացրիք

բարձրացրեց

բարձրացրին


Каузативные глаголы в 3 лице единственного числа вместо нулевого окончания имеют окончание -եց.

-ալ

Глаголы спряжения -ալ, имеющие в своем составе суффиксы -ան-, -են-, а также глаголы спряжения -ել, в составе которых имеются суффиксы -ն-, -չ-, некоторые неправильные глаголы прошедшее совершенное время образуют при помощи следующих окончаний

-անք

-ար

-աք

-ավ

-ան

բարձրանալ, բարձրացաя поднялся

բարձրացա

բարձրացանք

բարձրացար

բարձրացաք

բարձրացավ

բարձրացան

մոտենալ, մոտեցաя подошел

մոտեցա

մոտեցանք

մոտեցար

մոտեցաք

մոտեցավ

մոտեցան

գտնել, գտաя нашел

գտա

գտանք

գտար

գտաք

գտավ

գտան

փախչել, փախաя убежал

փախա

փախանք

փախար

փախաք

փախավ

փախան

Отрицательное Спряжение Прошедшего Совершенного Времени

Образуется путем прибавления отрицательной частицы չ- к личным формам

գրել, գրեցիя написал

չգրեցի

չգրեցինք

չգրեցիր

չգրեցիք

չգրեց

չգրեցին

կարդալ կարդացիя прочитал

չկարդացի

չկարդացինք

չկարդացիր

չկարդացիք

չկարդաց

չկարդացին


Отрицательная частица չ- пишется слитно с личными формами положительного спряжения.

Тексты

Текст 1

Ես թելադրությունն առանց սխալների գրեցի։

Երեկ դասախոսությունն ուշ վերջացավ։

Ես ձեր հարցը լավ չհասկացա։

Երեխաները դասն անգիր սովորեցին։

Երկու օր առաջ մենք ֆրանսիական կինոնկար դիտեցինք։

Շաբաթ օրը մեր խմբի բոլոր ուսանողները գնացին թանգարան։

Աղջիկը շփոթվեց և ձեր հարցին ճիշտ չպատասխանեց։

Երիտասարդը մտավ սրճարան և մի գավաթ սուրճ պատվիրեց։

Նրանք ամուսնացան և մեկնեցին ամուսնական ճանապարհորդության։

Ես մտա փոստի բաժանմունք, դրոշմանիշ գնեցի, փակցրի ծրարին և գցեցի փոստարկղը։

Նա ուսումնասիրեց բոլոր նյութերը, գտավ փաստեր և ապացուցեց իր տեսակետը։

Անծանոթը նստեց զբոսայգու ազատ նստարանին, ծխախոտ վառեց և սկսեց ծխել։

Նա առավոտյան վաղ արթնացավ, նախաճաշեց և գնաց աշխատանքի։

Դուռը բախեցին, բայց նա չլսեց։

Մենք հանդիպեցինք համերգասրահում։

Առավոտյան ինձ զանգահարեց ընկերս և առաջարկեց գնալ պատկերասրահ։

Ձեր թատրոնի նոր ներկայացումը մենք շատ հավանեցրեք։

Առավոտյան երկինքը պարզվեց, բայց երեկոյան նորից անձրև սկսվեց։

Տղան հանդիպեց ընկերոջը և հրավիրեց ընթրելու։

Երեխան ընկավ, բայց չվախեցավ։

Դասախոսը կրկնեց իր հարցը, բայց նա չհասկացավ։

Մենք շնորհավորեցինք մեր ընկերոջը և հաջողություններ ցանկացանք։

Այսօր ես զանգահարեցի քեզ, հեռախոսդ չպատասխանեց։

Մայրը արթնացրեց երեխային, հագցրեց, կերակրեց և ուղարկեց մանկապարտեզ։

Ես իմացա ձեր տան տեղը, բայց չկարողացա գալ։

Դուք շուտ վերադարձաք, իսկ մենք երկար զբոսնեցինք։

Նրանք շատ քայլեցին, բայց չհոգնեցին։

Ուսուցչուհին զարմացավ, բայց չզայրացավ։

Ես համոզեցի իմ ընկերոջը, և մենք միասին սկսեցինք աշխատել։

Նա սովորեց գորգ գործելու արվեստը և սովորեցրեց իր աղջիկներին։

Ծանր աշխատանքը նրան հասցրեց այդ վիճակին։

Նա իմացավ ուրախալի նորությունը և շտապեց ուրախացնել ընկերներին։

Նա ուրախացրեց ընկերներին՝ հայտնելով բարի լուրը։

Այգում զբոսնելիս նա տեսավ իր հին ընկերոջը և հրավիրեց թատրոն։

Երեկոյան տեղի ունեցավ ուսանողական գիտական ընկերության նիստը։

Նա հետևեց բժշկի խորհուրդներին և շուտ լավացավ։

Ուշադիր լսելով մեր կարծիքը, նա հասկացավ իր սխալը։

Մեր մեքենան թեքվեց դեպի աջ, և երևաց Մասիսի գագաթը։

Նա խոստացավ սպասել ընկերուհուն, բայց խոստումը չկատարեց:

Текст 2

Դու ինչպե՞ս գրեցիր թելադրությունը։

Դասախոսությունը ե՞րբ վերջացավ։

Դուք իմ հարցը լավ չհասկացա՞ք։

Դուք ինչպիսի՞ կինոնկար դիտեցիք։

Ձեր խմբի ուսանողները ե՞րբ գնացին թանգարան։

Աղջիկը մեր հարցին ճի՞շտ պատասխանեց։

Դու մտար սրճարան և ի՞նչ պատվիրեցիր։

Նա ամուսնացավ և ու՞ր մեկնեց։

Փոստի բաժանմունքում դու ի՞նչ գնեցիր։

Դու բոլո՞ր նյութերը ուսումնասիրեցիր։

Դու առավոտյան ե՞րբ արթնացար։

Երբ դուռը բախեցին, նա լսե՞ց։

Դուք որտե՞ղ հանդիպեցիք։

Քեզ ե՞րբ զանգահարեց ընկերդ։

Ընկերդ ի՞նչ առաջարկեց։

Դու հավանեցի՞ր մեր թատրոնի նոր ներկայացումը։

Այսօր երկինքը պարզվե՞ց։

Անձրևը ե՞րբ սկսվեց։

Դու իմ հարցը հասկացա՞ր։

Դու ընկերոջդ շնորհավորեցի՞ր։

Դու այսօր ինձ զանգահարեցի՞ր։

Նա մեր տան տեղն իմացա՞վ։

Դու երկա՞ր զբոսնեցիր։

Ուսուցչուհին աշակերտների վրա զայրացա՞վ։

Նա սովորե՞ց գորգ գործել։

Նա ու՞մ սովորեցրեց գորգ գործելու արվեստը։

Երբ նա իմացավ ուրախալի նորությունը, ի՞նչ արեց։

Դու ինչպե՞ս ուրախացրիր քո ընկերներին։

Ե՞րբ տեղի ունեցավ ձեր ուսանողական գիտական ընկերության նիստը։

Դու հետևեցի՞ր բժշկի խորհուրդներին։

Նա ե՞րբ հասկացավ իր սխալը։

Նա կատարե՞ց իր խոստումը:

Текст 3

Ты диктант написал без ошибок.

Лекция кончилась в девятнадцать часов.

Ты понял вопрос преподавателя?

Они посмотрели новый французский фильм.

В понедельник студенты второго курса пошли в музей.

Вечером мы вошли в кафе и заказали кофе.

Он зашел в почтовое отделение и купил марки.

Я приклеил марку к конверту и бросил письмо в почтовый ящик.

Он женился и отправился в свадебное путешествие.

Я изучил все материалы, нашел необходимые факты и смог обосновать свое мнение.

Они сели на свободную скамейку и начали курить и беседовать.

Ты утром рано проснулся?

Ты когда позавтракал? Вчера мне позвонила подруга и предложила пойти в театр.

Всем очень понравилась новая постановка вашего театра.

Вчера небо прояснилось, а сегодня снова начался дождь.

Девочка упала, но не испугалась.

Я повторил вопрос, но он не услышал.

Он услышал мой вопрос, но не понял.

Ты ответил на мой вопрос?

Мать одела ребенка и отправила в детский сад.

Мы удивились, но не рассердились.

Они начали вместе работать.

Она научила нас искусству ткать ковры.

Я узнал радостную весть и поспешил сообщить товарищам.

Ты очень обрадовал меня, сообщив эту радостную весть.

Встретив старого друга, он пригласил его в кафе.

Выслушав мнение товарищей, я понял свою ошибку.


07–06–2020