Урок 08-1

Склонения

Հոլովումներ

-ոջ

ոջ հոլովում

К склонению -ոջ относятся существительные

քույրkʰujɾсестра

քրոջkʰəˈɾɔʤсестре, сестру

կինkinжена, женщина

կնոջжены, жене, жену; женщины, женщине, женщину

ընկերəŋˈkɛɾтоварищ

ընկերոջтоварища, товарищу

տերtɛɾхозяин

տիրոջхозяина, хозяину

տալtɑlзоловка

տալոջзоловки, золовке, золовку

սկեսուրəskɛˈsuɾсвекровь

սկեսրոջсвекрови

աներɑˈnɛɾтесть

աներոջтестя, тестю

Родительно-дательный падеж при помощи окончания -ոջ образуют также их производные

մորաքույրmɔɾɑˈkʰujɾтетя, сестра матери

մորքր ոջтете, тетю, сестре матери, сестру матери

դասընկերdɑsəŋˈkɛɾодноклассник, однокурсник

դասընկե րոջодноклассника, однокласснику, однокурсника, однокурснику

հողատերhɔʁɑˈtɛɾземлевладелец

հողատի րոջземлевладельца, землевладельцу

տիկինtiˈkinсударыня, мадам

տիկնոջсударыни, сударыню

Множественное число существительного կանայք

կինkinженщина, жена

կնոջженщины, женщине, жене, жены

կանայքженщины, жёны

կանանցженщинам, женщин, жён, жёнам

-վա

վա հոլովում

К склонению относятся существительные

Слова Обозначающие Время

К склонению относятся существительные, обозначающие время

ամառɑˈmɑrлето

ամառվաлета, лету

ամիսɑˈmisмесяц

ամսվաмесяца, месяцу

առավոտɑrɑˈvɔtутро

առավոտվաутра, утру

գիշերɡiˈʃɛɾночь

գիշերվաночи

ժամʒɑmчас

ժամվաчаса, часу

ժամանակʒɑmɑˈnɑkвремя

ժամանակվաвремени

կեսօրkɛˈsoɾполдень

կեսօրվաkɛsɔɾˈvɑполдня, полдню

ձմեռʣəˈmɛrзима

ձմեռվաзимы, зиме

շաբաթʃɑˈpʰɑtʰнеделя, суббота

շաբաթվաʃɑpʰɑtʰˈvɑнедели, неделе, субботы, субботе

տարիtɑˈɾiгод

տարվաгода, году

ցերեկʦʰɛˈɾɛkдень (не ночь)

ցերեկվաдня, дню

օրɔɾ день (сутки)

օրվաдня, дню

Некоторые из указанных существительных параллельно относятся к склонению

ժամվա

ժամի

ամսվա

ամսի

կեսօրվա

կեսօրի

Слова со Значением Времени

К склонению могут относиться и другие слова выступающие в значении времени

ճաշʧɑʃобед

ճաշվաобеденный

ճաշվա ժամ

обеденный час

ճաշվա ընդմիջում

обеденный перерыв

զատիկկпасха

զատկվաпасхальный

զատկվա տոն

пасхальный праздник

զատկվա ձու

пасхальное яйцо

շուտʃutрано

շուտվաранний, давнишний

շուտվա ծանոթներ

давнишние знакомые

շուտվա ամսագիր

давнишний журнал

վաղուցvɑˈʁuʦʰдавно

վաղուցվաvɑʁuʦʰˈvɑдавнишний

վաղուցվա բարեկամություն

давнишняя дружба

վաղուցվա լուրեր

давнишние вести

առաջɑˈrɑʧʰраньше

առաջվաранний, прошлый

առաջվա ուսուցիչները

учителя в прошлом, раньше

առաջվա ծնողները

родители в прошлом, раньше

В разговорной речи употребляются варианты слов գարուն, աշուն которые относятся к склонению -վա

գարունվաвесенний

աշունվաосенний

Существительные относятся к склонению

դարdɑɾвек

րոպեɾɔˈpɛминута

վայրկյանvɑjɾkˈjɑnсекунда

Названия месяцев относятся к склонению

հունվար

հունվարի

մարտ

մարտի

ապրիլ

ապրիլի

ց հոլովում

К склонению относятся существительные, образованные при помощи суффиксов -անք, -ենք, -ոնք, -ունք, которые выражают значение множественности

ԱրմենենքАрмен и его родня

պապոնքpɑpɔŋkʰдед и его семья

մերոնքmɛɾɔŋkʰнаши, наша, моя родня

ձերոնքʣɛɾɔŋkʰваши, ваша, твоя родня

քեռոնքдядя брат матери и его семья

Окончание прибавляется вместо конечного

Արմենենք

Արմենենց

պապոնք

պապոնց

մերոնք

մերոնց

ձերոնք

ձերոնց


Существительные склонения , не имеют категории определенности, следовательно не принимают определенного артикля.

Внесистемные

յլաձև հոլովումներ

Существительное սեր

սիրո հասակ

возраст любви

սիրո երգ

песня любви

հանուն սիրո

во имя любви

Данные существительные обычно в родительно-дательном падеже имеют окончание , но в некоторых словосочетаниях (в роли несогласованного определения) они встречаются с окончанием

սգո նիստ

траурное заседание

հուսո աստդ

звезда надежды

առավոտ լուսո

утро света

պատվո տախտակ

доска почета

հրո երկիր

огненная земля

Существительное աղջիկ

աղջկա անունը

имя девушки

սիրում է աղջկան

любит девушку

մոտեցավ աղջկան

подошел к девушке

Некоторые существительные с суффиксоми -ուստ, -իստ родительно-дательный падеж образуют также при помощи окончания -յան

գալուստɡɑˈlustприбытие

գալստյան

փախուստpʰɑˈχustбегство

փախստյան

հանգիստhɑŋˈɡistотдых

հանգստյան

Собственное имя Գալուստ в родительно-дательном падеже может иметь только окончание

Գալուստ

Գալուստի

Функции родительно-дательного падежа

Սեռական-տրական հոլովի մյուս շարահյուսական գործառույթները

Существительные в родительно-дательном падеже выполняют функции:

Косвенное Дополнение

Обозначает лицо или предмет, на которое направлено действие.

Таким дополнением управляют глаголы

Однонаправленного Движения

Глаголы однонаправленного движения

մոտենալmɔtɛˈnɑlподойти

հասնելhɑsˈnɛlдостичь, дойти

հանգելhɑnˈɡɛlпримкнуть, прийти

միանալmijɑˈnɑlприсоединиться

ներկայանալnɛɾkɑjɑˈnɑlпредставиться


մոտենալ գրատախտակին, շենքին, այգուն

подойти к доске, к зданию, к саду

հասնել նպատակին, ընկերներին, գնացքին

достичь цели, товарищей, (дойти до) поезда

միանալ երիտասարդներին, կարծիքին, շարժմանը

присоединиться к молодым, к мнению, к движению

ներկայանալ ղեկավարին, մարդկանց

представиться руководителю, людям

Переходные Глаголы

Некоторые переходные глаголы, которые одновременно управляют прямым дополнением

հանձնելhɑnʣˈnɛlсдать

տալtɑlдать

նվիրելnəviˈɾɛlдарить

վճարելvəʧɑˈɾɛlплатить

մատուցելmɑtuˈʦʰɛlподать

վաճառելvɑʧɑˈrɛlпродать

կապելkɑˈpɛlпривязать


Գիրքը հանձնելու եմ գրադարանավարին (վաճառողին, տիրոջը)։

Книгу сдам (должен сдать) библиотекарю (продавцу, хозяину).

Նա միշտ ծաղիկներ Է նվիրում ընկերուհուն (քրոջը, կնոջը, աղջկան)։

Он всегда дарит цветы подруге (сестре, жене, девушке).

Կինը սուրճ է մատուցում հյուրերին (ընկերոջը, ամուսնուն, որդուն)։

Женщина подает кофе гостям (товарищу, мужу, сыну).

Դու դրամը վճարելու ես գանձապահին (վաճառողահուն)։

Ты деньги должен заплатить кассиру (продавщице).

Նա ժապավենը կապում է գլխին (վզին, մեջքին)։

Она ленту повязывала на голову (на шею, на спину).

Передачи Информации

Глаголы передачи информации

ասելɑˈsɛlсказать

հաղորդելhɑʁɔɾˈtʰɛlсообщить, передать

պատմելpɑtˈmɛlрассказать

հայտնելhɑjtˈnɛlсообщить, объявить

բացատրելbɑʦʰɑtˈɾɛlобъяснить

հրամայելhəɾɑmɑˈjɛlприказать

հանձնարարելhɑnʣnɑɾɑˈɾɛlпоручать


Մեր զրույցի մասին պատմելու եմ ընկերուհուս (քրոջս, նստածներին):

О нашей беседе расскажу моей подруге (твоей сестре, сидящим).

Նա իր տեսակետը բացատրում է ուսանողներին (ընկերներին, մարդկանց):

Она объясняет свою точку зрения студентам (товарищам, людям).

Այդ բարի լուրը ես հաղորդելու եմ մեր ուսուցչուհուն (ծնողներին, ներկաներին):

Эту добрую весть я сообщу нашей учительнице (родителям, присутствующим).

Նա հրամայեց տղաներին (աղջիկներին, զինվորներին) անցնել կամուրջը։

Он приказал парням (девушкам, воинам) перейти мост.

Այդ աշխատանքը կարելի է հանձնարարել ուսանողներին (աշակերտուհիներին, տեղակալին):

Эту работу можно поручить студентам (ученицам, заместителю).

Прямое Дополнение

Если оно выражает значение или выступает в значении лица, отвечая на вопрос ու՞մкого?

Նա հիշում է ծնողներին (ուսուցչուհուն, մարզիչին, սկեսրոջը):

Она помнит родителей (учительницу, тренера, свекровь).

Նա բուժում է երեխային (հիվանդին, որդուն, մարդկանց):

Он лечит ребенка (больного, сына, людей).

Նրանք պատժում էիե դավաճանին (վախկոտին, լրտեսներին):

Они наказывали предателя (труса, шпионов).

Նրանք հրավիրելու են համակուրսեցիներին (հաղթողին, երգչուհուն, թարգմանչին).

Они пригласят (будут приглашать) однокурсников (победителя, певицу, переводчика).

Названия животных в роли прямого дополнения имеют форму родительно-дательного падежа и отвечают на вопрос ու՞մкого?, если употребляются в определенном виде, если же употребляются в неопределенном виде, то имеют форму именительного падежа и отвечают на вопрос ի՞նչчто?

Նա փնտրում է ձիուն։ ու՞մ

Он ищет эту лошадь. кого?

Նա փնտրում է ձի։ ի՞նչ

Он ищет лошадь. что?

Նա սիրում է կատվիս։ ու՞մ

Он любит эту кошку. кого?

Նա սիրում է կատու։ ի՞նչ

Он любит кошку. что?

Обстоятельство Места

Обозначает предмет, на котором совершается действие, обычно употребляется в определенном виде и отвечает на вопрос որտե՞ղгде? куда? В русском языке ему в основном соответствуют словосочетания с предлогом "на"

Տունը գտնվում է գետի ափին։

Дом находится на берегу реки.

Ոչխարների հոտն արածում է սարի լանջին։

Стадо овец пасется на склоне горы.

Գիշերը ցող է իջնում կանաչ խոտերին։

Ночью падает роса на зеленые травы.

Նա ձեռքը պահում էր ճակատին։

Он руку держал на лбу.

Обстоятельство Времени

Обычно употребляется в определенном виде и отвечает на вопрос ե՞րբкогда? Таким обстоятельствам в русском языке чаще всего соответствует словосочетания с предлогом "в"

հունվարինв январе

մայիսինв мае

այն ամսինв том месяце

կեսգիշերինв полночь

շոգինв жару

ցրտինʦʰɾtinв холод


Հունվարին նա քննություն է հանձնելու։

В январе он будет сдавать экзамен.

Մեր ծառերը ծաղկում են ապրիլին։

Наши деревья расцветают в апреле.

Նա իր գործերը վերջացնելու է կեսգիշերին։

Он свои дела закончит в полночь.

Նա ձմեռվա ցրտին թեթև վերարկու է հագնում։

Он в зимний холод носит легкое пальто.

Ամառվա շոգին նրանք ամառանոց են գնում։

В летнюю жару они отправляются на дачу.


05–06–2020