Урок 06-2

Родительно-дательный падеж в неопределенном виде

Սեռական-տրական հոլովի անորոշ առման կիրառությունները

Родительно-дательный падеж употребляется только в неопределенном виде, когда выступает в качестве

Несогласованное Определение

Несогласованное определение отвечает на вопросы ու՞մкого?, ինչի՞чего?, и ставится обычно перед определяемым словом

ուսանողի գիրքը

книга студента

գրքի բովանդակությունը

содержание книги

աչքերի գույնը

цвет глаз

այգու ծառերը

деревья сада

որդու սերը

любовь сына

մարդու պատիվը

честь человека

զեկուցման իմաստը

смысл доклада

թոռան անունը

имя внука

նռան գույնը

цвет граната

գարնան շունչը

дыхание весны

մանկան մայրը

мать младенца

մահվան պատճառը

причина смерти

արևի ջերմությունը

тепло солнца

Обстоятельства Цели

Обстоятельство цели отвечает на вопросы ինչի՞почему?, ինչու՞ зачем?, ի՞նչ նպատակովс какой целью?

Таким обстоятельством цели управляют глаголы, выражающие однонаправленное движение

գնալɡəˈnɑlидти

գալɡɑlприйти

մեկնելmɛkˈnɛlотправляться, ехать

ուղևորվելuʁɛvɔɾˈvɛlнаправляться


գնում եմ պարապմունքի

иду на занятие

գալիս ես դասի

идешь на урок

մեկնում է գործուղման

едет в командировку

Часто в роли такого обстоятельства цели выступает инфинитив в родительно-дательном падеже

Գնում է սովորելու, աշխատելու, գտնելու։

Идет (чтобы) учиться, работать, искать.

Ուղևորվում է հանդիպելու, համոզելու, կառուցելու։

Направляется (чтобы) встретить, уговорить, строить.

Գափս է օգնելու, լսելու, հիանալու։

Приходит (чтобы) помогать, слушать, восхищаться.

С предлогами и Послелогами

Слова, управляемые некоторыми предлогами и большим количеством послелогов.

Предлоги

Родительно-дательным падежом управляют предлоги

հանունhɑˈnunво имя, за

հօգուտhoˈkʰutв пользу

ըստпо, согласно

ընդդեմənˈdːɛmпротив


Նրանք կռվում էին հանուն հայրենիքի։

Они сражались за родину.

Հարցերը լուծվեցին հօգուտ ուսանողների։

Вопросы были решены в пользу студентов.

Աշակերտները տարբերվում են ըստ ընդունակությունների։

Ученики различаются по способностям.

Նա բողոքում է ընդդեմ սխալների։

Он протестует против ошибок.

Послелоги

Родительно-дательным падежом управляют послелоги

առաջперед, напротив

առջևперед, напротив

առթիվɑrˈtʰivпо случаю

դեմdɛmпротив

դիմացdiˈmɑʦʰнапротив

համարhɑˈmɑɾдля

հանդեպhɑnˈdɛpпо отношению к

հետhɛtс

մասինmɑˈsinо, об

մեջmɛʧʰв

միջևmiˈʤɛvмежду

մոտmɔtу, около

նկատմամբnəkɑtˈmɑmbпо отношению к

պեսpɛsкак, подобно

վերաբերմամբvɛɾɑbɛɾˈmɑmbпо отношению к

վրաvəˈɾɑна

տակtɑkпод

առաջɑˈrɑʧʰперед

հայացքիвзглядом, на глазах

ոտքերիногами, под ногами

դռանдверью

առթիվɑrˈtʰivпо случаю

տոնիпраздника

հաղթանակիпобеды

հանդիպմանвстречи

դեմdɛmпротив

կեղծիքիлжи

նպատակիцели

թշնամուврага

դիմացdiˈmɑʦʰнапротив

շենքիздания

պատուհանիокна

այգուсада

համարhɑˈmɑɾдля

որդուсына

դպրոցիшколы

գործիɡɔɾˈʦiдела

հանդեպhɑnˈdɛpпо отношению, к

ուսուցչիучителю

ուսանողիстуденту

ոսկուvɔsˈkuзолоту

հետhɛtс

մարդուчеловеком

բանվորիрабочим

ընկերուհուподругой

մասինmɑˈsinо

գրքիкниге

կարծիքիмнении

ամուսնուмуже

մեջmɛʧʰв

պահարանիшкафу

նամակիписьме

հոգուдуше

միջևmiˈʤɛvмежду

կարծիքներիмнениями

ընկերներիтоварищами

գույներիцветами

մոտmɔtу, около

կանգառիостановки

դռանдвери

այգուсада

նկատմամբ, վերաբերմամբпо отношению к

մարդուчеловеку

աշխատանքիработе

երգչուհուпевице

պեսpɛsкак

գարնանвесна

լույսիсвет

արևիсолнце

վրաvəˈɾɑна

սեղանիстоле

գրքիкниге

սրտիсердце

տակtɑkпод

սեղանիстолом

պատիстеной

ծառիдеревом

Дательный Падеж Местоимений

Личные

Անձնական և մի քանի ցուցական դերանունների տրական հոլովը

Личные местоимения в родительном и дательном падежах имеют различные формы.

Формы родительного падежа называются также притяжательными местоимениями.

Формы дательного падежа личных местоимений

ինձinʣмне, меня

քեզkʰɛzтебе, тебя

նրանnəˈɾɑnему, его

իրենiˈɾɛnсамому ему, самого его

մեզmɛzнам, нас

ձեզвам, вас

նրանցnəˈɾɑnʦʰим, их

իրենցiˈɾɛnʦʰсамим им, самих их

Личные местоимения 3 лица во множественном числе в дательном и родительном падежах имеют одну и ту же форму

նրանց

իրենց

Личные местоимения косвенных падежей не имеют и в предложении могут быть только подлежащим

ինքսiŋkʰsя сам

ինքդты сам

ինքըˈiŋkʰəон сам

ինքներսмы сами

ինքներդвы сами

ինքներըони сами

Указательные

Указательные местоимения սա, դա, նա, սրանք, դրանք, նրանք родительный и дательный падежи образуют подобно личным местоимениям.

Родительный падеж

սրաsɾɑэтого

դրաэтого

նրաnəˈɾɑтого, его

Дательный падеж

սրանэтому

դրանэтому

նրանnəˈɾɑnтому

Սրանք, դրանք, նրանք в родительном и дательном падежах по форме не различаются

սրանցэтих, этим

դրանցэтих, этим

նրանցnəˈɾɑnʦʰтех, тем

Употребление

Дательный падеж личных местоимений и указательных в предложении употребляется

В роли прямого дополнения

սիրում է ինձлюбит меня

սիրում է քեզлюбит тебя

տեսնում է նրանвидит его

տեսնում է իրենвидит самого его

պատժում է մեզнаказывает нас

պատժում է ձեզнаказывает вас

գովում է նրանցхвалит их

գովում է իրենցхвалит самих их

В роли косвенного дополнения

հանձնում է ինձсдает (ко) мне

հանձնում է քեզсдает (к) тебе

նվիրում է նրանдарит ему

նվիրում է իրենдарит самому ему

մոտենում է մեզподходит к нам

մոտենում է ձեզподходит к вам

պատմում է նրանցрассказывает им

պատմում է իրենցрассказывает самим им

С послелогами

մոտmɔtоколо

հետhɛtс, вместе с

պեսpɛsкак, подобно

չափʧʰɑpʰв размере, с , со

համարhɑˈmɑɾдля

С предлогами

հօգուտhoˈkʰutв пользу

հանունhɑˈnunво имя

հանձինսhɑnˈʣinəsв лице

Местоимения 3 лица с указанными предлогами и послелогами употребляются в форме родительного падежа, т.е. в качестве притяжательных местоимений

ինձ մոտу меня

ինձ հետсо мной

հանուն ինձво имя меня, ради меня

քեզ համարдля тебя

քեզ պեսкак ты

հօզուտ քեզв пользу тебе, в твою пользу

մեզ վրաна нас

մեզ համարдля нас

հանձինս մեզв нашем лице

ձեզ չափкак вы

ձեզ պեսкак вы

հանուն ձեզво имя вас, ради вас

նրա մոտу него

հանուն նրաво имя него

իր համարдля самого него


03–06–2020