Урок 05-2

Степень отдаленности местоимений

Указательные местоимения выражают степень отдаленности в пространстве и во времени.

В Пространстве

Указательными местоимениями выражаются три ступени отдаленности в пространстве

Близко к Говорящему

Местоимения սա, սրանք, այս и производные указывают на предмет, качество и количество предметов, место и образ действия, которые находятся или происходят в непосредственной близости от говорящего

Սա համեղ խնձոր է։

Это вкусное яблоко.

Այս խնձորը համեղ է։

Это яблоко вкусное.

Ես այսպիսի խնձոր եմ սիրում։

Я люблю такое яблоко.

Մենք այսքան խնձոր ունենք։

У нас есть столько яблок.

Նրանք այստեղ են սովորում։

Они учатся здесь.

Մենք այսպես ենք աշխատում։

Мы так работаем.


Местоимениям սա, այս в русском языке соответствуют местоимения сей, сия, сие (уст.).

В приведенных примерах местоимения սա, այս, այսպիսի, այսքան указывают на то, что яблоко находится в руках говорящего или в непосредственной близости от него, а местоимения այստեղ, այսպես указывают на то, что действия учиться и работать происходят вблизи от говорящего.

Близко к Собеседнику

Местоимения դա, դրանք, այդ и производные указывают на предмет, качество и количество предметов, место и образ действия, которые находятся или происходят в непосредственной близости от собеседника

Դու կարդո՞ւմ ես այս գիրքը։

Ты читаешь эту книгу?

Դա հետաքրքիր գիրք է։

Это интересная книга.

Այդ գիրքը հետաքրքիր է։

Эта книга интересная.

Ես այդպիսի գրքեր չունեմ։

У меня таких книг нет.

Նա այդքան գրքեր չունի։

У него столько книг нет.

Նրանք այդտեղ են աշխատում։

Они там работают.

Նրանք այդպես են սովորում։

Они так учатся.


В приведенных примерах местоимения դա, այդ, այդպիսի, այդքան указывают на то, что книги находятся в руках собеседника или в непосредственной близости от него, а местоимения այդտեղ, այդպես указывают, что действия работать и учиться происходят вблизи от собеседника.

Вдали от Собеседников

Местоимения նա, նրանք, այն и производные указывают на предмет, качество и количество предметов, место и образ действия, которые находятся или происходят вдали от говорящего и собеседника

Սա իմ գիրքն է, իսկ նա քո գիրքն է։

Это моя книга, а та твоя книга.

Այն գիրքը նոր է։

Та книга новая.

Ես այդպիսի գիրք չունեմ։

У меня такой книги нет.

Արմենն այնքա՛ն գրքեր ունի։

У Армена столько книг!

Նա այնտեղ է աշխատում։

Он там работает.

Նա այնպե՜ս է երգում։

Он так поет!


В приведенных примерах местоимения նա, այն, այնպիսի, այնքան указывают на то, что книги находятся в определенной отдаленности от говорящего и собеседника, а местоимения այնտեղ, այնպես указывают, что действия работать и петь происходят вдали от говорящего и собеседника.

Во Времени

Значение временной отдаленности указательные местоимения приобретают тогда, когда употребляются с существительными, выражающими значение времени

գիշերɡiˈʃɛɾночь

ցերեկʦʰɛˈɾɛkдень (не ночь)

առավոտɑrɑˈvɔtутро

երեկոjɛɾɛˈkɔвечер

գարունɡɑˈɾunвесна

ամառɑˈmɑrлето

աշունɑˈʃunосень

ձմեռʣəˈmɛrзима

րոպեɾɔˈpɛминута

վայրկյանvɑjɾkˈjɑnсекунда

ժամʒɑmчас

օրɔɾдень

ամիսɑˈmisмесяц

տարիtɑˈɾiгод

պահpɑhмиг

արձակուրդɑɾʦʰɑˈkuɾtʰканикулы

Временная отдаленность

Близкое к Моменту Речи

Указательные местоимения սա, սրանք, այս и производные указывают на время, близкое к моменту речи

Սրանք թանկ րոպեներ են։

Это дорогие минуты.

Այս պահը անկրկնելի է։

Этот миг неповторим.

Այսպիսի գեղեցիկ գարուն չէի տեսել։

Такой красивой весны я не видел.

Այսքան ժամանակ քեզ էի սպասում։

Столько времени я ждал тебя.


В приведенных примерах местоимения սրանք, այս, այսպիսի, այսքան указывают, что минута, миг, весна, время близки к моменту речи.

Данное Время

Указательные местоимения դա, դրանք, այդ и производные обозначают именно данное время как таковое

Ես մի քանի րոպե խոսել եմ Վիլյամ Սարոյանի հետ։

Я несколько минут говорил с Вильямом Сарояном.

Դրանք թանկ րոպեներ են իմ կյանքում։

Это дорогие минуты в моей жизни.

Այդ րոպեներն անկրկնելի են։

Эти минуты неповторимы.

Անցյալ տարվա գարունը շատ գեղեցիկ էր։

Прошлогодняя весна была очень красива.

Այդպիսի գեղեցիկ գարուն չէի տեսել։

Такой красивой весны я не видел.

Երկու ժամ կանգնած եմ այս ծառի տակ։

Два часа стою под этим деревом.

Այդքան ժամանակ քեզ էի սպասում։

Столько времени ждал тебя.


В приведенных примерах местоимения դրանք, այդ, այդպիսի, այդքան указывают именно данные минуты, весну, время как таковые.

Отдаленное от Момента Речи

Указательные местоимения նա, նրանք, այն и производные обозначают время, отдаленное от момента речи

Նրանք թանկ րոպեներ էին իմ կյանքում։

То (это) были дорогие минуты в моей жизни.

Այն րոպեն անկրկնելի է։

Та минута неповторима.

Այնպիսի՜ գեղեցիկ գարուն էր։

Такая была красивая весна!

Այդ պահից այնքա՜ն ժամեր են անցել։

С того момента столько часов прошло!


В приведенных примерах местоимения նրանք, այն, այնպիսի, այնքան указывают на минуты, весну, часы, отдаленные от момента речи.

Диалоги

Диалог 1

Предмет находится у говорящего или около него

Արմե՛ն, սա ի՞նչ է։

Армен, что это?

Դա գրիչ է։

Это ручка.

Սա քո՞ գրիչն է։

Это твоя ручка?

Այո, դա իմ գրիչն է։

Да, это моя ручка.

Արմե՛ն, այս գրքի հեղինակը ո՞վ է։

Армен, кто автор этой книги?

Այդ գրքի հեղինակը Բալզակն է։

Автор этой книги Бальзак.

Արմե՛ն, դու այսպիսի փողկապ ունե՞ս։

Армен, у тебя есть такой галстук?

Ո՛չ, ես այդպիսի փողկապ չունեմ։

Нет, у меня нет такого галстука.

Արմե՛ն, դու այսպիսի՞ գլխարկ ես ուզում։

Армен, ты такую шапку хочешь?

Այո՛, այդպիսի գլխարկ եմ ուզում։

Да, я хочу такую шапку.

Արմե՛ն, քո գրքերն այստե՞ղ են, այս պահարանո՞ւմ։

Армен, твои книги здесь, в этом шкафу?

Այո՛, իմ բոլոր գրքերն այդտեղ են, այդ պահարանում։

Да, все мои книги здесь (там), в этом (том) шкафу.

Диалог 2

Предмет находится у собеседника или около него

Արմե՛ն, դա ի՞նչ է։

Армен, что это?

Սա գրիչ է։

Это ручка

Դա քո՞ գրիչն է։

Это твоя ручка?

Այո՛, սա իմ գրիչն է։

Да, это моя ручка.

Արմե՛ն, ո՞վ է այդ գրքի հեղինակը։

Армен, кто автор этой книги?

Այս գրքի հեղինակը Բալզակն է։

Автор этой книги Бальзак.

Արմե՛ն, ես այդպիսի գլխարկ եմ ուզում։

Армен, я хочу такую шапку.

Այսպիսի գլխարկ կարող ես գնել մեր խանութում։

Такую шапку можешь купить в нашем магазине.

Արմե՛ն, քո գրքերն այդտե՞ղ են, այդ պահարանո՞ւմ։

Армен, твои книги здесь, в этом шкафу?

Այո՛, իմ գրքերն այստեղ են, այս պահարանում։

Да, мои книги здесь, в этом шкафу.

Արմե՛ն, դու այդպե՞ս ես մտածում։

Армен, ты так думаешь?

Այո՛, ես այսպես եմ մտածում։

Да, я так думаю.

Диалог 1

Предмет находится вдали от говорящего и собеседника

Արմե՛ն, ի՞նչ է նա։

Армен, что то??

Նա գրիչ է։

То ручка.

Նա քո՞ գրիչն է։

То твоя ручка?

Այո՛, նա իմ գրիչն է։

Да, то моя ручка.

Արմեն, այն գրքի հեղինակը ո՞վ է։

Армен, кто автор той книги?

Այն գրքի հեղինակը Բալզակն է։

Автор той книги Бальзак.

Արմե՛ն, դու այնպիսի՞ գլխարկ ես ուզում, թե՞ այսպիսի։

Армен, ты такую (находится вдали) шапку хочешь, или такую (вблизи от говорящего)?

Ես այնպիսի գլխարկ եմ ուզում։

Я такую (находится вдали) шапку хочу.

Արմե՛ն, քո գրքերը որտե՞ղ են։

Армен, где твои книги?

Իմ գրքերն այնտեղ են, այն պահարանում։

Мои книги там, в том шкафу.

Արմե՛ն, այն խանութում ծիրանի հյութ կա՞։

Армен, в том магазине есть абрикосовый сок?

Այո՛, այն խանութում լավ հյութեր կան։

Да, в том магазине есть хорошие соки.

Диалог 4

Обратите внимание на значение степени отдаленности во времени обстоятельств, выражены словосочетаниями с указательными местоимениями

Դու ի՞նչ էիր անում այս առավոտ։

Ты что делал этим (сегодня) утром?

Այս առավոտ ես նամակ էի գրում։

Этим (сегодня) утром я писал письмо.

Դուք ե՞րբ եք մեկնում ամառանոց։

Вы когда отправляетесь на дачу?

Մենք, մեկնում ենք այս ամսվա վերջին։

Мы отправляемся в конце этого (сего) месяца?

Դու հիշու՞մ ես քո մանկության տարիները։

Ты помнишь свои детские годы?

Ես այդ տարիները երբեք չեմ մոռանում։

Я эти годы никогда не забываю.

Ես քնում եմ ժամը տասներկուսին, իսկ դու՞։

Я ложусь спать в двенадцать часов, а ты?

Իսկ ես այդ ժամին դեռ հեռուստացույց եմ դիտում։

А я в этот час еще смотрю телевизор.

Այս ձմեռ Երևանում շատ ցուրտ Էր։

Этой зимой в Ереване было очень холодно.

Այո՛, այդպիսի ցուրտ ձմեռ վաղուց չէր եղել։

Да, такой холодной зимы давно не было.

Դու որտե՞ղ էիր այն օրը։

Ты где была в тот день?

Այն օրը ես դպրոցում էի։

В тот день я была в школе.

Ինչ գեղեցիկ է այս լուսաբացը։

Какой красивый этот (сей) рассвет.

Այսպիսի գեղեցիկ լուսաբացներ լինում են մեր լեռներում։

Такие красивые рассветы бывают в наших горах.

Упражнения

Перевод 1

Ես ապրում եմ այս շենքում։

Մենք ապրում ենք այն շենքում։

Դու այնտեղ ես պարապում, իսկ ես այստեղ եմ պարապում։

Նա այդտե՞ղ էր պարապում։

Սա լավ հոդված է։

Սրանք լավ հոդվածներ են։

Սրանք քո՞ աշակերտներն են։

Դրանք ու՞մ գրքերն են։

Այստեղ ովքե՞ր են աշխատում։

Դուք միշտ այստե՞ղ եք հավաքվում։

Դու շ՛ատ գրքեր ունես, իսկ ես այդքան շատ չունեմ։

Այս հրապարակը գեղեցիկ է։

Այն փողոցը լայն է։

Դու միշտ այդպես արա՞գ ես քայլում։

Ես այդպես արագ չեմ քայլում։

Երեխան ամեն անգամ այսքա՞ն կաթ է խմում։

Դու միշտ այսպես բա՞րձր ես խոսում։

Ես այսպես եմ եփում սուրճը։

Մեր խանութում այսպիսի կոշիկներ կա՞ն։

Այդպիսի կոշիկներ կան մեր բոլոր խանութներում։

Մեր այգում այսպիսի ծաղիկներ կան։

Դու այսքան շատ ծանոթնե՞ր ունես։

Այս տետրի մեջ սխալներ չկան: Սա մեր փողոցն է։

Նա քո՞ փողկապն է։

Որտե՞ղ կան այսպիսի կապույտ լեռներ։

Перевод 2

Ты живешь в этом (вблизи от собеседника) здании?

Они живут в этом (вблизи от говорящего) здании.

Ты здесь работаешь?

Я здесь занимаюсь, а ты там (вблизи от собеседника) занимаешься.

Он там (вдали) работает?

Это (вблизи от говорящего) хорошая статья.

Это (вблизи от говорящего) хорошие книги.

Это (вблизи от собеседника) чьи книги?

Это (вблизи от говорящего) твои ученики?

Вы всегда там (вблизи от собеседника) собираетесь?

У тебя много книг, у меня не столько (вблизи от говорящего) книг.

Эта (вблизи от говорящего) площадь красивая.

Та (вдали) улица широкая.

Ты всегда так (вблизи от говорящего) быстро шагаешь?

Я так (вблизи от собеседника) не бегу.

Ребенок выпил столько (вблизи от говорящего) молока?

Я не так (вблизи от собеседника) варю кофе.

В наших магазинах есть такие (вблизи от собеседника) туфли.

В вашем саду есть такие (вблизи от говорящего) цветы?

В этой (вблизи от говорящего) тетради много ошибок.

Это (вблизи от собеседника) ваша улица?

То твой галстук?

Вы видите те горы?

Перевод 3

Այդ հանդիսավոր պահը ուսանողները չեն մոռանում։

Այս գիշեր նա գրում էր իր զեկուցումը։

Այդ գիշեր նա ֆուտբոլ էր նայում։

Այն գիշեր նրանք զբոսնում էին անտառում։

Այն օրը մենք տխուր էինք։

Դրանք շատ ցուրտ օրեր էին։

Այս րոպեները իզոտ ենք կորցնում։

Այդպիսի րոպեները մարդիկ չեն մոռանում։

Դու այսքան ժամանակ հեռուստացու՞յց էիր նայում։

Ես այդքան ազատ ժամանակ չունեմ։

Այս լավ օրերն ինչ արագ են անցնում։

Այդ լավ օրերն ես հիշում եմ միշտ։

Ես այսօր հիվանդ եմ, իսկ դու հիվանդ էիր այն օրը։

Դու հիշու՞մ ես այն անձրևոտ օրը։

Այդ օրը մենք շատ ուրախ էինք։

Այս ամառ Երևանում շատ գործեր ունեմ։

Այն շաբաթ մենք պարապում էինք գրադարանում։

Այս տարի նա ավարտում է դպրոցը։

Մեր քննությունները սկսվում են այս ամիս։

Перевод 4

Мы не забываем те торжественные минуты.

В эту (сию) ночь он писал свой доклад.

В эту (указанную) ночь он смотрел футбол.

В ту ночь они гуляли в лесу?

В тот день они были очень веселы.

Ты зря теряешь эти (сии) минуты.

Такие (указанные) минуты люди не забывают.

Ты столько (близко к моменту речи) времени смотрел телевизор?

У меня нет столько (указанного) времени.

Как быстро проходят эти (сии) хорошие дни!

Я всегда помню те хорошие дни.

Мы не забываем эти (указанные) хорошие дни.

Я болен сегодня, а ты был болен в тот день.

Ты помнишь тот дождливый день?

Да, в этот (указанный) вечер мы были очень рады.

В это (сие) лето в Ереване было много гостей.

В этот (сей) вечер у тебя много дел?

На этой (сей) неделе мы занимались, здесь.

Ты в этом (сем) году кончаешь школу?

В то время он работал здесь.

В это (указанное) время он учился в школе.

Тесты


30–05–2020