Урок 02

Буквы и звуки

Буквы Զ զ, Լ լ, Ս ս, Վ վ передают согласные звуки

Զ զzз

Լ լlл

Ս սsс

Վ վvв

Ռ, Ր

Буквы Ռ ո, Ր ր передают звук r в твердом и мягком произношении

Ռ ռ произносится приблизительно как русское твердое "р" в словах рот, рыба, раб.

Ր ր по своему произношению является звуком средним между твердым и мягким р русского языка.


լուռlurмолчаливый

լուրluɾвесть

սառsɑrхолодный

սարsɑɾгора

տառtɑrбуква

տարtɑɾунеси

բառbɑrслово

բարbɑɾплод

առաя взял

արաˈɑɾɑделай

վառvɑrяркий

վարvɑɾпахота

առուɑˈruручей

արուɑˈɾuсамец

Հ

Буква Հ հ передает звук հ, который представляет собой простой выдох

հաբhɑbтаблетка

հրապարակhəɾɑpɑˈɾɑkплощадь

հազhɑzкашель

համալսարանhɑmɑlsɑˈɾɑnуниверситет

հազարhɑˈzɑɾтысяча

սահմանsɑhˈmɑnграница

հիմաhiˈmɑсейчас

նախագահnɑχɑˈɡɑhпредседатель

հինhinстарый

մահmɑhсмерть

հինգhiŋɡпять

սահնակsɑhˈnɑkсани

հակառակhɑkɑˈrɑkобратный

համhɑmвкус

Ղ

Буква Ղ ղ передает звонкий согласный, парный глухому согласному Խ խ х. Их разница только в том, что при произношении Խ խ голосовые связки не участвуют, а при произношении Ղ ղ они находятся в действии

ՂուկասʁuˈkɑsЛука

աղալɑˈʁɑlмолоть

ղազախʁɑˈzɑχказах

մաղmɑʁсито

աղɑʁсоль

կաղkɑʁхромой

խաղալχɑˈʁɑlиграть

պաղպաղակpɑχpɑˈʁɑkмороженое

խաղաղχɑˈʁɑʁмирный

աքաղաղɑkʰɑˈʁɑʁпетух

թաղումtʰɑˈʁumпохороны

պատառաքաղpɑtɑrɑˈkʰɑʁвилка

պաղpɑʁхолодный

ղուրանʁuˈɾɑnКоран

Ը

Буква Ը ը передает гласный звук ə, который в русском языке произносится в неударных слогах.

В армянском языке звук ը обычно слышится между двумя согласными, но на письме не передается.

В словах после первого согласного произносится звук ը

գնալɡəˈnɑlидти

գլուխɡəˈluχголова

գրպանɡəɾˈpɑnкарман

կռիվkəˈrivвойна

Перед последним согласным произносится звук ը

սանրˈsɑnəɾгребешок

մանրˈmɑnəɾмелкий

արկղˈɑɾkəʁящик

աստղˈɑstəʁзвезда

В некоторых словах звук ը произносится либо после первого и второго

խռմփալχərəmˈpʰɑlхрапеть

Либо после первого и третьего согласного

թռվռալtʰrvrɑlпопрыгивать

փսփսալpʰspʰsɑlшептать

В начале слова перед звукосочетаниями սկ, սթ, սպ, ստ, զգ, զբ обычно произносится звук ը, который на письме не обозначается

սկիզբskizbначало

սպիտակəspiˈtɑkбелый

ստանալəstɑˈnɑlполучать

ստրուկəstˈɾukраб

զբաղմունքzbɑʁmuŋkʰзанятие

զգալəzˈɡɑlчувствовать

զգաստəzˈɡɑstсмирно

В начале слова ը пишется лишь в некоторых словах

ըմպանակəmpɑˈnɑkрюмка

ընտանիքəntɑˈnikʰсемья

ընթրիքəntʰˈɾikʰужин

ընտիրənˈtiɾизбранный

ընկավупал

ըստпо, согласно с

Определённый Артикль

В конце слова ը является определенным артиклем.

Гласный ը не принимает ударения, следовательно, если в конца слова имеется определенный артикль ը, то ударение падает на предпоследний слог.

В армянском языке существительное имеет категорию определенности и неопределенности. Категория определенности выражается при помощи определенных артиклей ը / ն, которые придают существительным определенный вид. Существительное в определенном виде обозначает предмет, который знаком, известен. Отсутствие артикля является показателем неопределенного вида.

Существительное գիրքкнига, без артикля выражает значение книги вообще

Գիրք տո՛ւր նրան։

Дай ему книгу (какую-нибудь, любую).

Однако գիրքը означает, что речь идет о знакомой, известной книге

Գիրքը տո՛ւր նրան։

Дай ему книгу (уже известную, указанную).

Определенный артикль ը прибавляется к словам, которые заканчиваются на согласный звук

դանակըнож

աղըсоль

բառըслово

բակըдвор

Определенный артикль ն прибавляется к словам, которые заканчиваются на гласный звук

քամինветер

կատունкошка

տղանмальчик

գինինвино

Иногда вместо артикля ը употребляется ն, когда начальным звуком следующего слова является гласный

Գիրքը տուր

книгу дай

Գիրքն ընկավ

книга упала

При помощи определенного артикля происходит субстантивация других частей речи

լավ գլխարկ

хорошая шапка

լավը տուր նրան

хорошую дай ему

տաք կաթ

горячее молоко

տաքը խմիր

горячее выпей

հինգ գիրք

пять книг

հինգը տար

пять унеси

Лексика

Прочитайте и переведите при помощи словаря

Փոքրի՛կ տղա, գնա՛ բակ, խա՛ղ արա։

Արա՛մ, գրի՛ր ութ տառ ու հինգ բառ։

Անտառում հազար թուփ կա։

Հասմի՛կ, գնա՛ համալսարան։

Անահի՛տ, գիրքը տու՛ր նրան։

Նա հին սահնակ ունի։

Սարը հինգ գագաթ ունի։

Ղուկա՛ս, արկղը տա՛ր բակ։

Գիրքն ու մատիտը տու՛ր նրան։

Սասու՛ն, կարմիր մատիտն ա՛ռ ու գրի՛ր տասը բառ։

Մատիտն ընկավ։

Հրապարակն անուն ունի։

Տղան լավ տուն ունի։

Անտառում քանի՞ թուփ կա։

Նա սահնակ ունի՞։

Արամը սահնա՞կ ունի։

Մատի՞տն ընկավ։

Մատիտն ու՞ր ընկավ։

Սարը քանի՞ գագաթ ունի։


փոքրիկpʰɔkʰˈɾikмаленький

կարմիրkɑɾˈmiɾкрасный

տղաtəˈʁɑмальчик

առɑrвозьми

խաղ արա՛играй

տասըˈtɑsəдесять

գրիրнапиши

ու՞րкуда?

ութutʰвосемь

անունɑˈnunимя

անտառɑnˈtɑrлес

տուրtuɾдай

նրանnəˈɾɑnему

Примечания

В армянском языке существительные с любым числительным обычно употребляются в единственном числе

հինգ տղա

տասը գիրք

հազար տուն

Определенный артикль ն образует слог (произносится слитно) с начальным гласным следующего слова

մատիտն ընկավ

Արամն ունի

Существительные в роли обстоятельства места, выражающего направленность действия, употребляются в прямой форме без определенного артикля

գնա տուն

գնա համալսարան

տար բակ

տար անտառ

Собственные имена в функции подлежащего употребляются с определенным артиклем, а в функции обращения - с неопределенным

Արամը տուն ունի։

Արա՛մ, գրի՛ր հինգ բառ։

Подлежащее при глаголе-сказуемом կաесть, и прямое дополнение при глаголе-сказуемом ունիиметь, обычно употребляются в неопределенном виде

Բակում թուփ կա։

Ամանում կաթ կա։

Նա գիրք ունի։

Տղան տուն ունի։

Խաղ արա՛, խաղ անել

составной глагол "делай игру", синоним глагола խաղա՛, խաղալ.

Упражнения

Перевод

Переведите

Напиши десять букв и пять слов.

Арам, сходи в университет.

Отнеси книгу домой и дай ему.

Старые сани отнеси в лес.

У него есть десять карандашей.

Книга упала?!

Книга куда упала?

У него есть книга.

Дай ему горячее молоко.

Красный карандаш упал?

Красный карандаш куда упал?

Возьми книгу и иди домой.

Тесты


30–05–2020